Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsunderlag för Eldorado 6A

Skapad 2020-05-01 13:07 i Bodaskolan Älvkarleby
Bedömningsunderlag för varje kapitel i Eldorado 6A
Grundskola 6 Matematik

Bedömningsunderlag för de olika kapitlen i Eldorado 6A

Kapitel 1, Numeriska och algebraiska uttryck. Ekvationer. Mönster och formler.

Nivå 1
Du når inte målen
Nivå 2
Du når delar av målen
Nivå 3
Du når målen
Numeriska och algebraiska uttryck
Tolka, skriva och hantera enkla numeriska uttryck.
Kunna prioriteringar av räknesätt, att multiplikation och division beräknas före addition och subtraktion om ingen parentes finns.
Använda parentes i enkla uttryck och beräkna den först.
Veta att en bokstav i algebra står för ett tal och att t.ex. 2a innebär 2 x a.
Sätta in olika värden för en bokstav och beräkna uttryckets värde.
Veta att en bokstav i ett uttryck alltid har samma värde, men att bokstaven kan ha ett annat värde i ett annat uttryck.
Förenkla uttryck som 3a + b + 4 - 2a + 4b till a + 5b + 4.
Ekvationer
Välja rätt symbol mellan två uttryck, Betydelsen av tecknen = och ≠
Välja tal och räknesätt så att två uttryck utgör likheter.
Lösa enkla ekvationer med informella metoder.
Kontrollräkna ekvationer.
avgöra vilka av några givna ekvationer som har en specifik lösning, t.ex. x=3.
skriva ekvationer med x och tal på båda sidor om likhetstecknet utifrån givna likheter.
bestämma vad x ska representera vid problemlösning med ekvation.
Lösa problemuppgifter med ekvation.

Mönster och formler

Nivå 1
Du når inte målen
Nivå 2
Du når delar av målen
Nivå 3
Du når målen
Bestämma regler för och fortsätta talföljder.
Konstruera egna talföljder.
Beskriva och rita fortsättning på växande mönster.
ange antalet delar i ett växande mönster som ett uttryck med n.
Beräkna t.ex. antal stickor i olika figurer eller vilket nummer en figur med ett visst antal stickor har utifrån ett givet uttryck.

Kapitel 2, Primtal och sammansatta tal.

Nivå 1
Du når inte målen
Nivå 2
Du når delar av målen
Nivå 3
Du når målen
Kunna definiera ett primtal som ett naturligt tal som är större än 1 och som bara är delbart med 1 och med sig självt.
Avgöra om ett tal är ett primtal eller ett sammansatt tal. Ge exempel på några primtal.
dela upp sammansatta tal i primfaktorer genom att t.ex. rita faktorträd.
använda delbarhetsregler för talen 2, 3, 4 och 5.

Räknemetoder x och /

Nivå 1
Du når inte målen
Nivå 2
Du når delar av målen
Nivå 3
Du når målen
Uppställning med tvåsiffrig faktor.
Huvudräkning vid x och /.
Överslagsräkning vid x och /.
Välja passande räknemetod vid x och /.
Beräkna t.ex. kilopris, literpris och meterpris.

Negativa tal

Nivå 1
Du når inte målen
Nivå 2
Du når delar av målen
Nivå 3
Du når målen
Läsa av och markera negativa tal på tallinjen.
Storleksordna tal där negativa tal ingår.
Beräkna addition med negativa tal, t.ex. 5 + (-2) = 3 och 5 + (-8) = -3.

Kapitel 3, Skala och likformighet. Kombinatorik.

Nivå 1
Du når inte målen
Nivå 2
Du når delar av målen
Nivå 3
Du når målen
Förklara begreppet skala utifrån ett förhållande mellan avbildning och verklighet.
Tolka och avbilda i enkla skalor.
Ange skalan utifrån en sträckas avbildade och verkliga längd.
Beräkna sträckors längd utifrån kartor i olika skalor.
Hantera enhetsbyten vid längd.
Använda och förklara begreppet likformighet och jämföra det med skala.
Använda och förklara begreppet kongruens.

Kapitel 4, Bråk. Procent.

Nivå 1
Du når inte målen
Nivå 2
Du når delar av målen
Nivå 3
Du når målen
Namnge, rita, visa och beskriva bråk som en del av helhet, del av antal och som tal.
Växla mellan bråkform och blandad form.
Addition och subtraktion av enkla bråk med olika nämnare.
Multiplikation och division vid bråk och heltal.
Uttrycka bråk i decimalform.
Förlänga och förkorta bråk.
Skriva bråk i enklaste form.
Förklara sambanden mellan tal i bråkform, decimalform och procentform, samt kunna växla mellan dem.
sambanden ovan för bråktalen 1/2, 1/3, 2/3,1/4, 2/4, 3/4, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 och 1/10
använda referenspunkter att jämföra med, som t ex 25%, 50%, 75%
beräkna procent vid överslagsräkning, huvudräkning och med skriftliga räknemetoder
räkna med procent och öka respektive minska i vardagssituationer
beräkna hur många procent delen är av det hela
procent och proportionalitet. Om t ex 50% av kulorna är röda, så kan de röda kulorna utgöra t ex 1 av 2, 2 av 4, 5 av 10 eller 10 av 20.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: