Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-05-04 09:07 i Emanuelskolan Sjöbo
Denna termin skall du arbeta kring den matematik som du kommer att kunna ha nytta av i din vardag. Arbetsområdena kommer att vara uppdelade fördelat under terminen. Du kommer först få en gemensam genomgång sedan kommer du att få ett häfte att räkna i, under tiden kommer du att kunna ställa frågor kring det du inte förstår. Och om du inte förstår något du kommer du dessutom ha möjlighet till fler genomgångar inom samma arbetsområde. I slutet på varje arbetsområde kommer det att komma ett test på din kunskap.
Grundskola 8

Denna termin skall ni fördjupa era kunskaper kring Negativa tal, Geometri, Bråk, och procent. Vi kommer också att titta på programmering där ni kommer att få skapa ett eget spel.

 • Ma  7-9   Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9   Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Ma  7-9   Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9   Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9   Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  7-9   Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Ma  7-9   Likformighet och symmetri i planet.
 • Ma  7-9   Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Ma  7-9   Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9   Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
 • Ma  7-9   Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
F
E
C
A
Negativa tal
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven har en grundläggande förståelse för talsystemet samt vad potensform är.
Eleven behärskar de matematiska begreppen och visar förståelse för dem. Eleven kan använda negativa tal samt enklare tal i potensform.
Eleven behärskar de olika begreppen och använder dem i sina resonemang och redogörelser. Eleven är väl förtrogen med negativa tal och potensform. Eleven har förståelse för olika talbaser.
Geometri begrepp
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp inom området geometri. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp inom området geometri. Du använder ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp inom området geometri. Du använder dem pá ett mycket bra sätt í nya situationen
Geometri metod
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna i geometri.
Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna i geometri.
Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna i geometri.
Geometri kommunikation
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Du kan förklara och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder Geometriska uttryck som passar ganska bra med situationen och målet.
Du kan förklara och prata pá ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler, Geometriska uttryck, formler, och, funktioner och matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler, Geometriska uttryck, formler, och, funktioner och matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och målet.
Geometri resonemang
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstår hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstår hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor sà att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstâ hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frâgor att diskussionerna fortsätter ett mycket bra sätt.
Förståelse för bråk begreppet
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Du visar grundläggande förståelse för bråk och procent. Du kan räkna med olika bråktal och göra enkla beräkningar med procent.
Du visar god förståelse för bråk begreppet och kan göra beräkningar i addition och subtraktion med bråktal. Du är relativt säker på att förkorta och förlänga bråktal. Du är säker på räkning med procent.
Du visar mycket god förståelse för bråk begreppet och kan göra avancerade beräkningar i alla räknesätt med bråktal. Du är säker på att förkorta och förlänga bråktal. Du kan med säkerhet använda procent i olika typer av problemlösning.
Bråk/ Procent Resonemangsförmåga
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Du kan föra enkla resonemang och ge förklaringar till hur man använder bråktal och procent samt hur beräkningar med dessa kan göras.
Du kan göra något djupare reflektioner och föra diskussioner kring hur beräkningar med bråktal och procent kan genomföras. Du visar goda kunskaper kring bråktals uppbyggnad och hur förändring kan beräknas med procent.
Du kan dra avancerade slutsatser och föra tydliga argument kring hur beräkningar med tal i olika former kan genomföras. Du visar mycket goda kunskaper kring tals uppbyggnad.
Bråk/ procent Problemlösning
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Du kan lösa enkla textuppgifter och problem som behandlar bråktal och procent. Du kan utifrån bild och text lösa enkla problem.
Du kan lösa problem som kräver uträkningar i flera steg. Du kan se mönster för att lösa problemen och visar tydligt hur man löst problemet.
Du kan lösa avancerade problem med uträkningar av svåra tal i flera steg. Du kan dela upp uppgiften för att kunna se de olika stegen som behöver beräknas.
Programmering problemlösning
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer i programmering på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer i programmering på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer i programmering på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Programmering metod
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet och samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra, sannolikhet samt samband och förändring med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra, sannolikhet samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: