👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 22 Bedömningsmatris Svenska A åk 4-6

Skapad 2020-05-19 10:21 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Bedömningsmatris Svenska A åk 4-6 Järnåkraskolan
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk

Mål i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna utveckla sin förmåga att:

1 formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 2 läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 3 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 4 urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 5 söka information från olika källor och värdera dessa 6 välja och använda språkliga strategier

Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
2
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt samt använda lässtrategier och visa läsförståelse som är...
grundläggande
god
mycket god
1
Eleven kan skriva enkla texter och använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett …
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt och effektivt sätt
1
Eleven kan göra sammanfattningar av olika texters innehåll, skriva olika slags texter och skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar som är ...
enkla
utvecklade
välutvecklade
5
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information samt föra resonemang om informationens och användbarhet som är...
enkla
utvecklade
välutvecklade
3
Eleven kan förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att kombinera text och estetiska uttryck på ett ...
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt och effektivt sätt
4
Eleven kan använda ett ämnesrelaterat språk och ge omdömen om texters innehåll som är ...
enkla
utvecklade
välutvecklade
1, 6
Eleven kan samtala om bekanta ämnen och använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd på ett sätt som är …
enkelt
utvecklat
välutvecklat

1
Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser som är ...
enkla
utvecklade
välutvecklade