Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi år 8

Skapad 2020-05-23 23:11 i Båtsmansskolan Härryda
Kunskapskraven så som de står på Skolverkets sida.
Grundskola 7 – 9 Kemi

Kunskapskraven så som de står på Skolverkets sida.

Rubrik 1

E
C
A
Samtala och söka information
Din förmåga att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö och hälsa.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställnings-taganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskuss-ionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskuss-ionerna framåt. Eleven kan söka naturveten-skaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda reson-emang om information-ens och källornas tro-värdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motive- ringar samt beskriver några tänkbara konse- kvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utveck- lade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informatio- nen på ett relativt väl fungerande sätt i diskus- sioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpass- ning till syfte och målgrupp.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade moti- veringar samt beskriver några tänkbara konse- kvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använ- der då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informatio- nens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp
Systematiska undersökningar
Din förmåga att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera systematiska undersökningar i kemi.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att for- mulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med fråge- ställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av under- sökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frå- geställningarna och drar då utvecklade slut- satser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbätt- ras. Dessutom gör eleven utvecklade doku- mentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I unders-ökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ända- målsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Eleven dokumenterar dessutom sina undersök- ningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskus- sioner och samtal. och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kunskaper
Din förmåga att att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstör-barhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla till viss del under-byggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen. Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energi-omvandlingar och ma- teriens kretslopp. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resone-mang kring hur människans användning av energi och natur-resurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan beskriva och ge ex- empel på några centrala naturveten-skapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnads-villkor.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstör-barhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen. Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energi-omvandlingar och materiens kretslopp. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och natur- resurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala natur-vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstör-barhet och omvandlingar och andra kemiska samman- hang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen. Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och natur- resurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan förklara och generali- sera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: