Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov svenska årskurs 3

Skapad 2020-05-25 13:53 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk

Bedömning av ämnet svenska och svenska som andraspråk. Bedömning baserad på nationella proven i årskurs 3 och dess olika delprov.

Uppnått kravnivån
Ej uppnått kravnivån
A
formulera sig och kommunicera i tal anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
A - (genom ett grundläggande ordförråd) samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. * delta i samtal under uppgiftens gång * ställa frågor i gruppen som handlar om uppgiften * lyssna på andra och framföra egna åsikter om hur uppgiften ska lösas * bygga vidare på vad andra säger genom att ge egna kommentarer
B, C, D, E
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
B (skönlitterär text) - läsa bekanta och elevnära texter ... /och eleven visar/ grundläggande läsförståelse. Kravnivå 13/18 på NP
C (Faktatext) - läsa bekanta och elevnära texter ... /och eleven visar/ grundläggande läsförståelse. Kravnivå 13/18 på NP
D (Högläsning och återberätta) - läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt - återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt som visar att eleven har grundläggande läsförståelse * Läsa ut ord och meningar realtivt obehindrat med hjälp av ortografisk helordsläsning * korrigera sig själv vid behov genom att läsa om enstaka ord eller meningar * uttnyttja ljudningsstrategin vid behov, och/eller stanna upp vid vissa ord för att se hur dessa ska avläsas
E (Samtal om text) - återge huvuddragen av händelseförloppet i den lästa texten - kommentera några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt som visar att eleven har grundläggande läsförståelse - föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter
F
formulera sig och kommunicera i ... skrift anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
F (Skriva berättelse) - skriva berättande texter med [en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling] tydlig inledning, handling och avslutning
G
... följa språkliga normer
G (språkriktighet i berättelsen) - använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. * Eleven kan stava ett antal formord och minst tio olika innehållsord * Eleven kan på minst tre ställen i en text börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken
H
formulera sig och kommunicera i ... skrift söka information från olika källor... anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
H (Skriva faktatext utifrån stödord) - söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller [egna formuleringar och] grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet [blir begripligt] klart framgår * Eleven kan återge en enkel faktatext så att innehållet [blir begripligt] klart framgår * Eleven kan använda ämnesspecifika ord och begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: