Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritids- och friskvårdsverksamheter

Skapad 2020-05-29 07:56 i Hagagymnasiet Borlänge
Undervisningen i ämnet fritids- och friskvårdsverksamheter ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om fritids- och friskvårdsverksamheter för människor i alla åldrar. Förmåga att arbeta utifrån de lagar och andra bestämmelser som styr fritids- och friskvårdsverksamheter samt utifrån arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik. Färdigheter i att arbeta med förekommande arbetsuppgifter inom fritids- och friskvårdsanläggningar. Färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika aktiviteter för att stödja och stimulera människors deltagande i olika situationer. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.
Gymnasieskola 2 – 3 Fritids- och friskvårdsverksamheter

Centralt innehåll:
Driftsformer och ekonomi för offentliga, ideella och kommersiella fritids- och friskvårdsverksamheter.
Affärsidéer, verksamhetsidéer, mål och planering av verksamheter.
Marknadsföring och försäljning av tjänster och varor.
Lagar, förordningar och andra riktlinjer som styr fritids- och friskvårdsverksamheter.
Bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter vid drift och underhåll av fritids- och friskvårdsanläggningar.
Hjärt-lungräddning med defibrillering och första hjälpen vid skada och akut sjukdom.
Kundbemötande utifrån service och värdskap.
Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av aktiviteter.
Skapande av tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar inom verksamheter.
Samarbete i arbetslag och samverkan med andra yrkesgrupper och verksamheter.
Yrkesroll och ledarskap.

E
C
A
Beskriva verksamheter
Eleven beskriver översiktligt fritids- och friskvårdsverksamheter. Eleven ger också exempel på olika driftsformer för dessa. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
Eleven beskriver utförligt fritids- och friskvårdsverksamheter. Eleven ger också exempel på olika driftsformer för dessa. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat fritid- och friskvårdsverksamheter. Eleven ger också exempel på olika driftsformer för dessa. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser
Lagar och bestämmelser
Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheter och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete
Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheter och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete
Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheter och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete
Arbetsuppgifter och lösningar
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande enkla arbetsuppgifter i samråd med handledare på ett yrkesmässigt sätt. I arbetet använder eleven redskap och metoder som finns angivna för uppgiften, diskuterar översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande arbetsuppgifter efter samråd med handledare på ett yrkesmässigt sätt. I arbetet använder eleven redskap och metoder som passar för uppgiften, diskuterar utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande, även avancerade, arbetsuppgifter efter samråd med handledare på ett yrkesmässigt sätt. I arbetet använder eleven redskap och metoder som passar för uppgiften, diskuterar utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp
Samarbeta och kommunicera
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, olika aktiviteter utifrån syfte och mål. Utifrån planeringen genomför eleven aktiviteterna i samråd med handledare. I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor När arbetet är utfört utvärderar eleven aktiviteterna med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, olika aktiviteter utifrån syfte och mål. Utifrån planeringen genomför eleven aktiviteterna efter samråd med handledare. I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor När arbetet är utfört utvärderar eleven aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, olika aktiviteter utifrån syfte och mål. Utifrån planeringen genomför eleven aktiviteterna efter samråd med handledare. I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor När arbetet är utfört utvärderar eleven aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Bedöma egen förmåga
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: