👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, Lärandematris 4-6

Skapad 2020-06-02 14:27 i Påskbergsskolan Varberg
Självskattning och bedömning
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

En lärandematris för att kartlägga och tydliggöra elevens kunskapsutveckling. Följer eleven till år 6.

LÄSA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsflyt
Jag läser med flyt
Med gott flyt
Med mycket gott flyt
Läsförståelse
Jag har grundläggande läsförståelse Jag gör enkla sammanfattningar av texters innehåll.
God läsförståelse Jag gör utvecklade sammanfattningar av texters innehåll.
Mycket god läsförståelse Jag gör välutvecklade sammanfattningar av texters innehåll
Tolka och analysera
Jag för utifrån enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna. Jag beskriver på ett enkelt sätt min upplevelse av läsningen.
Jag för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i texterna. Jag beskriver på ett förhållandevis utvecklat sätt min upplevelse av läsningen.
Jag för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i texterna. Jag beskriver på ett välutvecklat sätt min upplevelse av läsningen.

SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Olika slags texter
Jag skriver olika typer av texter. Mina texter fungerar i huvudsak för sitt syfte/genre.
Jag skriver olika typer av texter. Mina texter fungerar relativt väl för sitt syfte/genre.
Jag skriver olika typer av texter. Mina texter fungerar väl för sitt syfte/genre.
Struktur
Mina texter är i huvudsak sammanhängande och begripliga.
Mina texter är sammanhängande och strukturen är förhållandevis tydlig t ex genom styckeindelning, tydlig inledning och avslutning.
Mina texter är sammanhängande och strukturen är tydlig t ex genom styckeindelning, tydlig inledning och avslutning.
Språk och stil
Mitt ordval är enkelt. Exempelvis ofta vardagliga och talspråkliga ord. Min meningsbyggnad är till viss del varierad.
Mitt ordval är varierat och passande för uppgiften. Min meningsbyggnad är förhållandevis varierad.
Mitt ordval är träffande, varierande och passande för uppgiften. Min meningsbyggnad är varierad.
Skrivregler
Jag visar viss säkerhet när det gäller skiljetecken och stavning
Jag visar relativt god säkerhet när det gäller skiljetecken och stavning
Jag visar god säkerhet när det gäller skiljetecken och stavning
Berättande texter
Jag skriver enkla beskrivningar och gestaltningar. Jag skriver texter med enkel handling.
Jag skriver utvecklade beskrivningar och gestaltningar Jag skriver texter med utvecklad handling.
Jag skriver väl utvecklade beskrivningar och gestaltningar Jag skriver texter med välutvecklad handling.
Sammanställa/Hantera källor
Jag söker, väljer ut och sammanställer information och använder då ett avgränsat urval av källor. Jag kan för enkla resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Jag söker väljer ut och sammanställer information och använder då ett avgränsat urval av källor. Jag för utvecklade resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Jag söker, väljer ut och sammanställer information och använder då ett avgränsat urval av källor. Jag för välutvecklade resonemang om informationens och källornas trovärdighet.

TALA, LYSSNA OCH SAMTALA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Presentera
Jag förbereder och genomför enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll.
Jag förbereder och genomför utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll.
Jag förbereder och genomför välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll.
Kommunicera
Jag visar viss anpassning till mottagaren t ex genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
Jag visar relativt god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Jag visar god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt
Språk och ordval
Jag använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagaren ex ordval
Jag använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagaren ex ordval
Jag använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagaren ex ordval
Samtala och diskutera
Jag lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för samtalet/diskussionen framåt
Jag lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för samtalet/diskussionen framåt
Jag lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för samtalet/diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.