Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Svenska 1-3 Sverkerskolan

Skapad 2020-06-10 11:47 i Sverkerskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3

Svenska

Årskurs 1 ht
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Årskurs 1 vt
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Årskurs 2 ht
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Årskurs 2 vt
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Årskurs 3 ht
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Årskurs 3 vt
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa
Du kopplar ihop namnen på i stort sett alla bokstäver med deras ljud.
Du läser ord och enkla meningar med hjälp av både helordsläsning och ljudningsstrategin.
Du läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningstrategi.
Du är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar att autmatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordläsning.
Du är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Du läser för det mesta om och korrigerar då dig själv vid behov.
Du läser texter med flyt och förståelse där otrografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Du utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Du läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Läsa enkla ord
Du prövar att läsa om och korrigerar dig själv på lärarens uppmaning.
Du läser för det mesta om och korrigerar då dig själv vid behov.
Du läser enkla meningar med flyt.
Du läser för det mesta om och korrigerar då dig själv vid behov.
Du läser för det mesta om och korrigerar då dig själv vid behov.
Din läsning är automatiserad och du korrigerar dig själv vid behov.
Du korrigerar dig själv vid behov.
Du korrigerar dig själv vid behov.
Du utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Du visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Du visar förståelse för innehållet vid egen läsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Du visar förståelse för innehållet vid egen läsning genom att kommentera och återge något av det läsa.
Du visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Du visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Du börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsning.
Du börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsning.
Du kan dra slutsatser före, under och efter läsning.
Du kan dra slutsatser före, under och efter läsning.
Du kan dra slutsatser och göra förutsägelser före, under och efter läsning.
Du läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt
Du stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Du läser för det mesta om och korrigerar då dig själv vid behov.
Du kan dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Skriva
Du har skrivriktningen klar för dig
Du bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Du skriver text för att kommunicera.
Du skriver text för att kommunicera.
Du kan skriva berättande texter med tydlig inledning och avslutning.
Du kan skriva berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Du kan skriva berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Du kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
du bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor och bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Du visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Du gör mellanrum mellan orden
Du skriver så att texten är läslig för dig själv och för andra.
Du skriver så att texten är läslig för dig själv och för andra.
Du skriver läsligt med gemener och versaler.
Du skriver läsligt med gemener och versaler.
Du skriver väl läsligt med gemener och versaler.
Du kan skriva beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Du prövar att skriva för att kommunicera.
Du visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Du markera meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Du markera meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Du utnyttjar flera skiljetecken när du skriver texter.
Du gör ibland mellanrum mellan orden.
Du gör ofta mellanrum mellan orden.
Du gör ofta mellanrum mellan orden.
Du gör mellanrum mellan orden.
Du gör mellanrum mellan orden
Du skriver så att texten är läslig för dig själv och för andra.
Du kan kombinera dina texter med bilder för att till viss del förstärka dina budskap.
Du kan kombinera dina texter med genomtänkta bilder för att förstärka och förtydliga dina budskap.
Du kan skriva texter på dator.
Du kan redigera och bearbeta texter på dator.
Du utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Du skriver med versaler och gemener.
du skriver med versaler och gemener.
Du använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Du använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Du kan stava några för dig vanligt förekommande ord.
Du kan stava några för dig vanligt förekommande ord.
Du kan stava många för dig vanligt förekommande ord.
Du kan stava många för dig vanliga.
Du kan stava flera okända och komplicerade ord.
Du kan söka information ur någon anvisad källa.
Du kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Du kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Du kan söka och hämta information från olika källor.
Du kan skriva beskrivande texter.
Du kan skriva beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Du skriver faktatexter med grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehåller klart framgår.
Du kan utifrån givna frågor ge enkla omdömen om dina egna och andras texter.
Du kan utifrån respons bearbeta och förtydliga dina texter på ett enkelt sätt.
Du kan utifrån givna frågor ge enkla omdömen om dina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga dina texter på ett enkelt sätt.
Du kan ge enkla omdömen om dina och andras texter samt bearbeta och förtydliga dina texter.
Tala, lyssna, samtala
Du kan berätta för andra om egna erfarenheter på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan återberätta innehållet i texter som du lyssnat till och föra enkla resonemang kring detta samt göra jämförelser med egna erfarenheter.
Du kan återberätta innehållet i texter som du lyssnat till och föra enkla resonemang kring detta samt göra jämförelser med egna erfarenheter.
Du kan återberätta något självupplevt på ett enklare sätt.
Du kan återberätta något självupplevt på ett enkelt sätt.
Du kan ta enkla muntliga instruktioner.
Du kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Du kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Du kan ge och ta muntliga instruktioner i flera led.
Du kan berätta om vardagliga händelser på ett enkelt sätt.
Du kan berätta om vardagliga händelser och beskriva dem så att innehållet tydligt framgår.
Du kan berätta om vardagliga händelser och beskriva dem så att innehållet tydligt framgår.
Du kan berätta om och beskriva givna ämnen så att innehållet framgår.
Du kan samtal om elevnära frågor och ämnen på ett enkelt sätt.
Du kan samtal om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Du kan samtal om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Du kan samtal om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: