Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingsmatris i ämnet modersmål åk 1-3

Skapad 2020-08-07 10:40 i Tomtberga modersmål Huddinge
Syftet: Dokumentera, observera och bedöma elevernas kunskaper och kunskapsutveckling.
Grundskola 1 – 3 Modersmål

• Bedömning av elevens grundläggande kunskaper • Uppföljning av elevens kunskapsutveckling • Kartläggning av elevens kunskaper • Underlag för skriftlig återkoppling • Utvärdering av undervisningen

ÅK 1
ÅK 2
ÅK 3
Tala/lyssna/samtala
Presenterar sig på ett enkelt och inövat sätt
Deltar med stöttning i enkla samtal om sådant som händer i och utanför klassrummet
Deltar i samtal genom att återge, berätta och beskriva något som eleven har hört, läst eller upplevt, så att innehållet framgår.
Tala/lyssna/samtala
Använder ord och helfraser. Eleven kan berätta, beskriva och förklara vardagshändelser.
Använder ord och helfraser som behövs i skolvardagen och i ämnesundervisningen
Använder vanliga sambandsord, till exempel för tid och orsak (sen, och sen så, för att …)
Tala/lyssna/samtala
Eleven bör visa en övergripande förståelse av anpassat talat språk
Förstår och följer en vanlig instruktion i få steg, med stöd av sammanhanget
Deltar i spontana och styrda samtal i undervisningen genom att ställa och svara på frågor, och visar förståelse genom att kommentera och bygga vidare på det andra har sagt
Tala/lyssna/samtala
Visar förståelse av både vardags- och ämnesrelaterad tal genom att återge innehållet på ett enkelt sätt
Visar en övergripande förståelse av både vardags- och ämnesrelaterad tal genom att sammanfatta innehållet på ett enkelt sätt
Visar en övergripande och fördjupad förståelse av både vardags- och ämnesrelaterad tal, till exempel genom att återge, sammanfatta och reflektera över innehållet på ett enkelt sätt
Läsa
Börjar bli bekant med kopplingen mellan ljud och symbol i modersmålet och visar det genom att läsa ljudenligt stavade ord högt
Läser ordbilder och enkla meningar.
Läser med stöttning enkla texter och kan med stöd av frågor eller bilder återge enkla händelseförlopp i den lästa texten.
Läsa
Visar en viss övergripande förståelse, till exempel genom att para ihop en bild med en mening eller en fras
Svarar på frågor där svaren framgår tydligt i texten till exempel Var? Vem? och Vad?
Svarar på frågor när textinnehållet är känt och bearbetat, även när svaren inte finns tydligt uttryckta
Läsa
Gör kopplingar till egna erfarenheter eller andra texter för att befästa och bekräfta förståelsen
Läsa
Samtalar om texter och sammanfattar innehållet med viss stöttning
Läsa
Återger texters huvudinnehåll med stöttning
Återger texters huvudinnehåll med viss stöttning, beroende på textens längd och svårighetsgrader
Återger texters huvudinnehåll självständigt eller med stöttning, beroende på textens längd och svårighetsgrad
Läsa
Läser och berättar om en händelse eller företeelse med stöd av nyckelord i grupp eller i mindre grupp
Skriva
Formar bokstäver eller tecken på rätt sätt
Skriver enstaviga och flerstaviga ord
Skriver meningar
Skriva
Skriver ord med mellanrum
Skriver ord med mellanrum
Skriva
Börjar alltid meningen med stor bokstav och avslutar den med punkt
Börja alltid meningen med stor bokstav och avslutar den med punkt
Skriva
Meningsbyggnaden är korrekt
Meningsbyggnaden är korrekt
Skriva
Skriver med åldersanpassat ordförråd
Berättande texter och sakprosatexter
Förstår åldersanpassade bilderböcker, sagor och ramsor
Förstår åldersanpassade bilderböcker, sagor och ramsor
Förstår åldersanpassade bilderböcker, sagor och ramsor
Berättande texter och sakprosatexter
Förstår enkla beskrivningar
Förstår enkla texter som t.ex. fabler, bildböcker och faktatexter
Förstår texter som t.ex. fabler, bildböcker och faktatexter
Berättande texter och sakprosatexter
Berättar med enkla och passande ord och meningar till bilder
Berättar med passande ord och meningar till bilder
Berättande texter och sakprosatexter
Återberättar och sammanfatta texter och faktatexter
Språkbruk
Använder enkla och vardagliga ord och begrepp för t.ex. kroppsdelar, djur, växter
Använder vardagliga ord och begrepp för t.ex. kroppsdelar, djur, växter
Använder vanligt förekommande ord och begrepp för t.ex. kroppsdelar, djur, växter
Språkbruk
Samtalar om bekanta ämnen och ställa enkla frågor
Samtalar om bekanta ämnen och ställa enkla frågor
Samtalar om bekanta ämnen och ställa lämpliga frågor
Språkbruk
Uttrycker sina tankar och känslor på ett enkelt sätt
Uttrycker sina tankar, känslor och åsikter på ett enkelt sätt
Använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
Kultur och samhälle
Känner till ursprungslandets flagga
Känner till ursprungslandets flagga
Känner till ursprungslandets flagga och symboler
Kultur och samhälle
Sjunger enkla sånger på modersmålet
Sjunger enkla sånger på modersmålet
Sjunger enkla sånger på modersmålet
Kultur och samhälle
Har kunskaper om traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang
Har kunskaper om traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang
Har kunskaper om traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: