Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjäll och hav. -områdesmatris

Skapad 2020-08-31 18:08 i Kinnarpsskolan Falköping
DiNO; bedömningsstöd för formativ bedömning i de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 1-6, skolverket. Materialet finns i bedömningsportalen och har uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar, frågor till eleverna inom varje delförmåga samt dessa matriser.
Grundskola 5 Biologi

Matrisen innehåller alla förmågor inom ämnet. I arbetsområdet bedöms ett urval.
I planeringen visas vilka begrepp bedömningen avser.

TA STÄLLNING - GRANSKA - KOMMUNICERA

1
Påväg
2
3
4
Ta ställning och motivera.
1A ...använda dina kunskaper i ämnet för att uttrycka vad du tycker i frågor som berör området och...
Eleven kan göra egna ställningstaganden. Eleven kan framföra åsikter i en fråga. Eleven kan bemöta andras åsikter med respekt. Eleven kan motivera sitt ställningstagande.
Eleven kan göra egna ställningstaganden. Eleven kan framföra åsikter och argument i en fråga. Eleven kan bemöta andras åsikter och ställa frågor till andra (kring deras argument) i en diskussion. Eleven kan motivera sitt ställningstagande med sakliga naturvetenskapliga argument. Eleven kan utveckla och beskriva sina argument.
Eleven kan göra egna ställningstaganden. Eleven kan motivera sitt ställningstagande med naturvetenskapliga argument, både för och emot. Eleven kan skilja på argument som bygger på fakta respektive värderingar. Eleven kan utveckla och beskriva sina argument. De naturvetenskapliga argumenten är relevanta och korrekta. Eleven kan beskriva tänkbara konsekvenser utifrån sina ställningstaganden. Eleven kan utnyttja egna och andras argument för att bredda eller fördjupa en diskussion.
Söka och granska information
1B
Eleven kan använda olika källor vid sökning av naturvetenskaplig information. Eleven kan i efterhand beskriva sökprocessen.
Eleven kan använda olika källor vid sökning av naturvetenskaplig information. Eleven kan resonera kring användbarheten av valda källor och vald information utifrån den aktuella uppgiften ur något perspektiv tex svårighetsnivån på informationen. Eleven kan i efterhand beskriva sökprocessen.
Eleven kan använda olika källor vid sökning av naturvetenskaplig information. Eleven kan resonera kring användbarheten av valda källor och vald information utifrån den aktuella uppgiften ur några perspektiv tex informationens svårighetsnivån och relevans, vilken typ av information som ges av olika källor. Eleven skiljer på information som baseras på (relevant) fakta respektive värderingar. Eleven kan resonera om vilka intressen och värderingar som kan tänkas ligga bakom informationen och relatera detta till källans trovärdighet. Eleven kan i efterhand beskriva sökprocessen.
Diskutera och kommunicera naturvetenskaplig kunskap
1C
Eleven kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar kring naturvetenskapliga frågor. Informationern är till viss del anpassad till sammanhanget. Eleven använder företrädesvis ett vardagligt språk.
Eleven kan använda naturvetenskaplig information ganska bra i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar kring naturvetenskapliga frågor. Den naturvetenskapliga informationen är inte helt korrekt eller relevant, alternativt blandar eleven vardagligt språk med naturvetenskapliga begrepp.
Eleven kan använda korrekt och relevant naturvetenskaplig information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar kring naturvetenskapliga frågor. Eleven använder genomgående naturvetenskapliga begrepp på rätt sätt.

GENOMFÖRA SYSTEMATISKA UNDERSÖKNINGAR

1
Påväg
2
3
4
Genomföra en undersökning
2A
Eleven kan genomföra en undersökning från början till slut, men kräver kontinuerligt stöd av lärare eller av detaljerade instruktioner. Eleven kan föra anteckningar om sin undersökning i text och bild, men anteckningarna är sporadiska.
Eleven kan genomföra en undersökning från början till slut, men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrater. Eleven kan föra anteckningar om sin undersökning i text och bild, men kan brista i noggrannhet eller fullständighet.
Eleven kan enskilt, eller som aktiv del i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut. Eleven kan göra noggranna och systematiska anteckningar i text och bild.
Ställa frågor
2A
Eleven kan ställa en mängd olika frågor, men skiljer inte mellan de frågor som är möjliga att undersöka och de som inte är det.
Eleven kan med stöd bearbeta egna eller andras frågor så att de är möjliga att undersöka.
Eleven kan bearbeta egna eller andras frågor så att de är möjliga att undersöka på ett systematiskt sätt.
Formulera hypoteser
2A
Eleven kan formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända, men inte ge en förklaring till varför.
Eleven kan formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända, samt ge en förklaring som bygger på egna (eller andras) erfarenheter.
Eleven kan formulera en hypotes dvs en förutsägelse som är naturvetenskapligt underbyggd.
Planera en undersökning
2A
Eleven kan ge ett förslag på hur en undersökning kan utformas, men endast i stora drag eller för en begränsad del av undersökningen.
Eleven kan ge förslag på hur en undersökning kan utformas i sin helhet, men där förslaget är ofullständigt i något avseende. (se punkterna i nästa nivå) Förslaget går med någon bearbetning att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan planera för en undersökning där planeringen innehåller: * Vilka variabler som ska förändras och vilka som ska hållas konstanta. * I vilken ordning momenten ska genomföras * Vilken materiel som ska användas.
Använda utrustning
2B
Eleven är osäker vid genomförandet och hanterar utrustningen så att brister i säkerhet skulle kunna uppstår.
Eleven kan hantera eventuella instrument på ett säkert sätt.
Eleven kan hantera eventuella instrument korrekt samt på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Observera
2C
Eleven kan identifiera tydliga och uppenbara egenskaper hos det som observeras. (t ex antal ben hos småkryp, färg på föremål eller aggregationsform hos ämnen.)
Eleven kan identifiera även mindre tydliga och uppenbara egenskaper hos det som observeras. Eleven kan använda flera olika egenskaper för att beskriva ett objekt. (t ex struktur hos bladnerver, vikt av föremål eller ämnens ledningsförmåga)
Eleven kan använda flera väsentliga egenskaper för att beskriva ett objekt och kan ta hjälp av olika sinnen eller hjälpmedel. (t ex släktskap mellan organismer, mekaniska principer för verktyg eller ifall ämnen räknas som metaller eller icke metaller.)
Sortera
2C
Eleven kan sortera organismer, föremål och ämnen efter tydliga och uppenbara egenskaper.
Eleven kan sortera organismer, föremål och ämnen efter mindre tydliga och uppenbara egenskaper
Eleven kan sortera organismer, föremål och ämnen efter olika principer.
Tolka resultat och dra slutsatser.
2C
Eleven kan dra slutsatser, men använder bara en begränsad del av sina resultat. Eleven kan jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes.
Eleven utnyttjar alla sina resultat för att dra slutsatser. Eleven kan jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes.
Eleven utnyttjar alla sina resultat för att dra slutsatser. Slutsatserna relateras till naturvetenskapliga begrepp (eventuellt även till teorier och modeller). Eleven kan jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes. Eleven kan resonera kring alternativa tolkningar.
Utvärdera en undersökning
2C
Eleven kan jämföra egna resultat med andras resultat och slutsatser och resonera kring resultatens rimlighet. Eleven kan ge förslag som bidrar till att förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra egna resultat med andras resultat och slutsatser, identifiera möjliga felkällor och resonera om resultatens rimlighet. Eleven kan ge förslag på hur undersökningar kan förbättras samt bearbeta sin egen undersökning utifrån andras synpunkter.
Eleven kan jämföra egna resultat med andras resultat och slutsatser, identifiera och värdera möjliga felkällor och med stöd i dessa resonera om resultatens rimlighet. Eleven kan utifrån en jämförelse mellan planering och utförande föreslå förbättringar i design av en undersökning. Eleven kan resonera kring slutsatsernas rimlighet.
Dokumentera och diskutera
2D
Eleven kan dokumentera undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer, som vardagligt språk och kontextnära bilder, teckningar mm, Eleven kan använda sig av dokumentationen i diskussioner kring genomförandet av en undersökning. Eleven kan diskutera sin undersökning, men använder företrädesvis vardagligt språk.
Eleven kan dokumentera undersökningar i text och bild och tar i sin dokumentation stöd av exempelvis tabeller, bilder och symboler. Eleven kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner kring genomförandet av en undersökning samt vilka resultat som uppnåtts. Eleven kan diskutera sin undersökning och vilka resultat som uppnåtts, men blandar naturvetenskapliga och vardagliga begrepp.
Eleven kan dokumentera undersökningar i text och bild och tar i sin dokumentation stöd av - med hänsyn till årskursen -korrekta och relevanta naturvetenskapliga symboler och representationer. Eleven kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner kring alla delar av en undersökning, inklusive vilka slutsatser som dragits och hur undersökningen kan förbättras. Eleven kan diskutera sin undersökning med naturvetenskaplig terminologi.

BESKRIVA OCH FÖRKLARA

1
Påväg
2
3
4
Beskriva och förklara
3
Eleven kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter, men beskrivningen/förklaringen är ofullständig eller inte helt korrekt.
Eleven kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter. Eleven kan dessutom ta hjälp av kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband, men det naturvetenskapliga innehållet är inte nödvändigtvis helt korrekt, relevant eller fullständigt.
Eleven kan använda korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband på ett - med hänsyn till årskursen - lämpligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: