Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

__Tierp Lönekriterier Barnskötare

Skapad 2020-09-04 13:49 i Samverkan för bästa förskola/skola Tierp Tierp
En självskattningsmatris inför nivåbedömningssamtal i november i Tierps förskolor.
Medarbetarsamtal

Lönekriteriernas syfte är:
• Att chef och medarbetare är överens om hur lönesättning ska genomföras • Att medarbetare tydligt vet vad som kommer att värderas • Att skapa ett gemensamt förhållningssätt och förståelse gällande lönesättning • Medskapande, tydligt inflytande på och förståelse för sin egen löneutveckling • Varje medarbetare har ansvar för att i samtalen bidra till att detta uppnås

Insats med utvecklingspotential - uppfyller inte de krav som ställs, behöver utvecklas
God förväntad prestation - når målen och gör ett bra och förväntat resultat
Hög prestation - överträffar ofta uppställda mål och gör god insats, tar egna initiativ
ÄMNES -ANSVAR
Barnskötaren deltar i aktiviteter med barnen men gör ibland avkall på lärande eller förenklar för att främja god stämning
Barnskötaren deltar och initierar lärandeaktiviteter tillsammans med barnen på ett sätt som gör barnen intresserade och upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker.
Barnskötaren organiserar och leder aktiviteter, miljöer och material på ett sätt som intresserar barnen för det som ska läras och upptäckas.
Materialet tenderar att styra utbildningen.
Lärandemiljön är inbjudande.
Barnskötaren arbetar som förebild genom att sända tydliga budskap till barnet via lärandemiljöns utseende. Barnskötaren beskriver lärandet med stort engagemang och närvaro.
Strukturer, ordning och reda är inte alltid självklar. Produktion kan ibland gå före ett djupare lärande.
Barnskötaren skapar trygghet och omsorg för barnen.
Barnskötaren förenar lärande och utveckling med omsorg och trygghet för barnen.
Barnskötaren vågar utmana sig själv och barn/arbetslaget för att nå ännu bättre resultat och kan på vägen våga misslyckas i strävan att utveckla verksamheten.
A K T I V I T E T S -ANSVAR
Barnskötaren ger barnen begränsat utrymme att själva utforska, bidra eller öva sig i beslutsfattande.
Barnskötaren har olika angreppssätt och metoder och tar ofta hänsyn till gruppens nivå.
Barnskötaren väljer aktiviteter som gör att barnet kan utforska, förstå och bidra med sina inlägg och insikter. Tempot är medvetet varierat och tiden utnyttjas effektivt.
Barnskötaren anpassar inte metoder för enskilda barn.
Barnskötaren anpassar metoder för enskilda barn.
Barnskötaren identifierar bästa angreppssätt och metod för att föra varje barns erfarenheter och utveckling vidare även i lek.
Barnskötaren ger barnen stort utrymme men liten vägledning.
Barnskötaren låter barnen använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar till utveckling och lärande.
Barnskötaren använder många olika metoder, verktyg och konstellationer och inspirerar till olika aktiviteter.
Barnskötaren kontrollerar ordning genom likartade vuxenstyrda aktiviteter som återkommer. Den fria leken bedrivs mestadels utan aktiv närvaro av barnskötaren.
Barnskötaren har ordning och struktur i arbetet.
Barnskötaren synliggör med hjälp av digitala verktyg hur lärande blir mer tillgängligt och inkluderande, individanpassat och motiverade.
Användandet av digitala verktyg utgår inte från läroplanen.
Barnskötaren överlåter vissa rutiner och visst bestämmande till barnen men arbetar inte systematiskt med att träna alla till ansvarstagande.
Digitalisering är integrerad i lärandet och stimulerar utvecklingen. Barngruppen får aktivt medverka i reflektioner, beslut, och i eget lärande.
Barnskötaren visar barnen på vad som är önskvärt beteende men följer inte alltid upp eller slutför och brister därmed i arbetet som förebild.
Barnskötaren arbetar som en förebild genom att agera som barnen bör göra, kommer i tid och är välplanerad
Barnskötaren arbetar som förebild genom att agera som barnen bör göra, rör sig bland barnen och visar nyfikenhet inför deras tankar, intressen och arbete hela arbetsdagen.
RELATIONS -ANSVAR
Barnskötaren arbetar inte aktivt med socialt klimat och relationer.
Barnskötaren arbetar aktivt med att utveckla normer och förhållningssätt.
Barnskötaren skapar ett tryggt socialt klimat och förtroendefulla relationer i barngruppen genom att visa övertygelse om att barnen vill utvecklas.
Barnskötaren använder belöningar och tillrättavisningar oreflekterat, samt brister i sin roll att vara en förebild.
Barnskötaren stimulerar barnens sociala samspel samt hjälper och stödjer barnen i deras relationer med andra. Barnskötaren provar olika metoder för samarbetsträning.
Barnskötaren frågar efter och visar nyfikenhet inför barnens tankar, hjälper var och en att sätta ord på sina idéer och önskningar samt ger gensvar.
Barnskötaren tenderar att bli alltför privat i arbetet. Barnskötaren utgår från ett eget perspektiv, snarare än att tydliggöra flera sätt att se på frågor eller idéer.
Barnskötaren visar barnen på lösningar, oftast utifrån ett visst perspektiv.
Barnskötaren hjälper barnen att se saker utifrån olika perspektiv. Barnskötaren tränar gruppens självkontroll och konfliktlösning.
Barnskötaren tenderar att se gruppen som enhetlig och förklarar barns sociala svårigheter som individuella snarare än kontextuella.
Barnskötaren visar oftast lugn och självbehärskning för att upprätthålla lugn och ordning.
Barnskötaren visar själv auktoritet, lugn, saklighet och självbehärskning.
Barnskötaren har inte förståelse för vad ett lågaffektivt förhållningssätt innebär.
Barnskötaren använder ett lågaffektivt bemötande.
Barnskötaren använder ett lågaffektivt bemötande på ett framgångsrikt sätt.
Barnskötaren tar endast kontakt med vårdnadshavare vid behov.
Barnskötaren har de samtal med vårdnadshavarna som verksamheten kräver. Barnskötaren skapar goda relationer till vårdnadshavarna genom vänligt intresse och tydlighet.
Barnskötaren visar respekt för individen och medverkar till att skapa ett demokratiskt klimat där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet. Barnskötaren samverkar i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling. Barnskötaren utvecklar dialogen med barnens vårdnadshavare och skapar förtroendefulla relationer över tid.
Barnskötaren har införlivat och arbetar systematiskt utifrån kommunens värdeord och verkar aktivt för en god arbetsmiljö.
Barnskötaren arbetar utifrån kommunens värdeord.
Barnskötaren har införlivat och arbetar systematiskt utifrån kommunens värdeord och verkar aktivt för en god arbetsmiljö.
R E S U L T A T -ANSVAR
Barnskötaren utvärderar spontant men involverar sällan barnen.
Barnskötaren utvärderar och reflekterar kring sitt eget arbete och barnens utveckling.
Barnskötaren tar för givet att alla kan lära sig och visar höga förväntningar på alla.
Barnskötaren synliggör lärandet för barnen.
Barnskötaren reflekterar, planerar, utvärderar och analyserar läroplanens mål och verksamhetsmål kontinuerligt med arbetslaget och med barnen.
När barn visar svårigheter sänker barnskötaren förväntningarna och påkallar hjälp snarare än att förändra sitt arbetssätt
Barnskötaren omfattar idén att alla kan lära sig och uttalar höga förväntningar.
Barnskötaren tar stort aktivt ansvar och engagerar även andra till ökat ansvarstagande.
Barnskötaren kan ibland ha svårt att omsätta sin teoretiska förståelse i praktisk metod.
Barnskötarens utvärdering är problemorienterad snarare än utvecklingsorienterad.
Barnskötaren utvärderar ibland med barnen.
Barnskötaren fokuserar på den färdiga produkten snarare är utvecklingsprocess och lärande.
Barnskötaren samarbetar med arbetslaget för att erbjuda en god lärandemiljö.
Barnskötaren samarbetar med arbetslaget för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande på ett framgångsrikt sätt.
Barnskötaren visar goda resultat.
Barnskötaren genomför extra anpassningar på gruppnivå för att tillgängliggöra verksamheten.
Barnskötaren följer eller leder på lämpligt sätt antingen utanför leken eller genom att själv delta. På så sätt kan faktorer som begränsar leken samt arbetssätt och miljöer som främjar leken utvecklas
Barnskötaren visar sin föredömlighet genom hög egen närvaro i aktiviteterna och verksamheten.
UTVECKLINGS -ANSVAR
Barnskötaren reflekterar över verksamheten men kopplar ännu inte till förändringar i arbetssätt.
Barnskötaren prövar och utvecklar sin ledarroll i barngruppen genom att kompetensutveckla sig.
Barnskötaren utvecklar ständigt sitt ledarskap och sina metoder utifrån reflektioner från barn, kollegor, vårdnadshavare och ledning.
Barnskötaren arbetar reaktivt och är inte alltid förändringsbenägen.
Barnskötaren prövar nya arbetssätt samt tar del av andras och delar ibland egna idéer och material.
Barnskötaren kompetensutvecklar sig genom t.ex. föreläsningar och litteratur.
Barnskötaren deltar inte aktivt i arbetet med barnhälsan.
Barnskötaren samarbetar med arbetslaget om barn, rutiner och verksamhetsutveckling.
Barnskötaren är föredömlig i sin delningskultur både på den egna enheten samt inom kommunen.
Barnskötaren diskuterar uppgifter och arbetstid men analyserar sällan sina pedagogiska mål, metoder och resultat.
Barnskötaren bidrar till ett gott arbetsklimat, lyssnar på andra, visar andra uppskattning och kan ompröva sin uppfattning i diskussioner.
Barnskötaren samverkar, reflekterar och analyserar i ett kollegialt lärande och förbättrar därmed barnets lärande och utveckling.
Barnskötaren är inte delaktig i förskolans delningskultur och det kollegiala lärandet.
Barnskötaren är lyhörd för verksamhetens behov och tar egna initiativ.
Barnskötaren uttrycker insikt om och uppskattning av sitt uppdrag.
Barnskötaren når goda resultat.
Barnskötaren uppfyller mycket väl de krav som ställs i den/de roller som barnskötaren har och når mycket goda resultat.
Barnskötaren deltar aktivt i förskolans och kommunens utvecklingsarbete samt delar med sig av sina erfarenheter
Barnskötaren deltar aktivt i förskolans och kommunens utvecklingsarbete samt delar med sig av sina erfarenheter internt och externt.
Barnskötaren agerar som förebild/coach för andra medarbetare och driver aktivt förändring och nytänkande tillsammans med kollegor för verksamhetens bästa.
Barnskötaren uppfyller mycket väl de krav som ställs i den/de roller som barnskötaren har och når mycket goda resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: