Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Systematiska undersökningar

Skapad 2020-09-11 10:31 i Ljungsbro skola Linköping
Matris för bedömning av systematiska undersökningar i NO
Grundskola 7 – 9 Biologi Fysik Kemi
Underlag saknas
På väg mot E
E
C
A
Instruktioner
Fältstudier och undersökningar, frågeställningar och planeringar
Kan följa en undersökning med hjälp av en tydlig instruktion med viss stöttning.
Kan följa en enkel instruktion med få moment och genomföra undersökningen. Kan formulera en enkel hypotes med ett försök till naturvetenskaplig motivering. Kan ge förslag eller har en idé till en metod till att genomföra en enkel undersökning.
Kan följa en instruktion och visar detta i det praktiska arbetet, Kan skriva någon frågeställning och en hypotes till denna som har en enkel naturvetenskaplig motivering. Kan ge förslag på en metod som går att följa med några få justeringar.
Kan följa en instruktion och visar detta i det praktiska arbetet, Kan skriva en frågeställning och en hypotes till denna som har en tydlig naturvetenskaplig motivering. Kan ge förslag på en metod som går att följa och som kan ge ett tillförlitligt resultat.
Praktiskt arbete
Använda utrustning
Följer säkerhetsföreskrifter efter tillsägelser. Kan tillsammans med andra eller med stöttning delta i en undersökning . Eller genomföra en mycket enkel undersökning med få moment.
Kan laborerar säkert efter någon påminnelse. Antecknar de resultat jag får till exempel i en tabell. Är inte alltid är så noggrann.
Följer säkerhetsföreskrifter utan påminnelse. Följer instruktionerna och antecknar noggrant och får ofta ett tydligt resultat.
Resonemang om resultat
Resultat, modeller & teorier
Kan med stöttning redogöra för ett resultat.
Kan kort svara på undersökningens frågeställning eller hypotes med hjälp av resultatet från undersökningen.
Kan jämföra undersökningens frågeställningar och hypoteser med resultatet på ett enklare sätt med naturvetenskapliga förklaringar.
Kan jämföra undersökningens frågeställningar och hypoteser med resultatet på ett utvecklat sätt med naturvetenskapliga förklaringar.
Resonemang om undersökningens kvalité
Resultat, rimlighet & förbättring
Kan med stöttning ge något enkelt resonemang om resultatets rimlighet. Anger felkällor att göra om laborationen eller vara mer noggrann som förbättring.
Kan hitta en felkälla eller förklara hur man skulle göra undersökningen mer exakt. Ser om resultatet är rimligt.
Kan ge ett enklare resonemang om resultatet rimlighet , kan ge förlag på att undvika felkällorna och eller ge förslag på förbättringar och försöker förklara varför dessa kan ge ett bättre resultat.
Det finns ett välutvecklat resonemang om resultatets rimlighet kopplat till naturvetenskap och ger uppgiftsspecifika förbättringsförslag med ett tydligt resonemang om varför.
Dokumentation
Redovisning undersökningar
Kan kortfattat svara på frågeställningar, resultat och rimlighet med stöttning.
Kan med hjälp av en mall redogöra kort för en undersökning.
Kan skriva en rapport utifrån en mall med rubriker eller en helt egen där det framgår tydligt framgår frågeställningar, hypoteser och genomförande. Sedan ska resultat redovisas i på ett lämpligt sätt, ex tabell. Resonemang om resultat, rimlighet mm ska uppfylla kriterierna för C eller högre.
Kan skriva en utvecklad rapport utan stöttning där alla moment tydligt framgår och uppfyller kriterierna för A.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: