Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikmatris åk 1-3, 2020-2021

Skapad 2020-09-24 14:44 i Lekstorpsskolan Lerum
I matrisen nedan kan du se din bedömning i matematik.
Grundskola 1 – 3 Matematik

I matematik skall du utveckla din förmåga att:

¤ formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

¤ använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

¤ välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

¤ föra och följa matematiska resonemang

¤ använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Taluppfattning och tals användning

Ny nivå
Antal och räkning
Kan klassificera och sortera olika föremål, djur, former etc.
Har känsla för tal, att direkt uppfatta antal genom en snabbtitt, tex en tärningsbild.
Ett-till-ett principen, att kunna jämföra antalet i två mängder genom parbildning.
Abstraktionsprincipen, att man kan räkna en avgränsad mängd, tex saker, trumslag, önskningar.
Antalskonstans, att antalet i en mängd är lika oavsett om de ligger tätt eller sprids ut.
Räkneorden måste räknas upp i en bestämd ordning och att varje räkneord följs av ett annat bestämt räkneord.
Antalsprincipen,att det sist uppräknade räkneordet talar om hur många det är i hela mängden.
Begrepp
Har förståelse för och kan använda sig av begreppen udda och jämna tal.
Har förståelse för och kan använda sig av begreppen fler och färre.
Talområdet 0-10
Kan läsa, skriva och storleksordna talen.
Kan ramsräkna framlänges och baklänges.
Kan läsa av och placera talen på tallinjen. Kan talens grannar.
Kan ordningstalen.
Kan dela upp talen, tex 7 är 5 och 2, 4 och 3, 1 och 6 osv.
Talområdet 0-20
Kan läsa, skriva och storleksordna talen.
Kan ramsräkna framlänges och baklänges
Kan läsa av och placera talen på tallinjen. Kan talens grannar.
Kan ordningstalen.
Har förståelse för siffrornas värde, ental och tiotal.
Kan hoppa 2-hopp. Tex 2-4-6... och 1-3-5...
Talområdet 0-100
Kan läsa, skriva och storleksordna talen 0-100.
Kan ramsräkna framlänges 0-100.
Kan ramsräkna baklänges 100-0.
Kan hoppa 2, 5 och 10-hopp. Tex 10-20-30... och 13-23-33...
Talen 0-1000
Läsa, skriva och storleksordna talen.
Kan ramsräkna 0-1000.
Kan hoppa 10-hopp och 100-hopp. Tex 100-200-300..., 134-234-334...
Har förståelse för siffrornas värde, ental, tiotal och hundratal.
Talen 0-10000
Läsa, skriva och storleksordna talen.
Har förståelse för siffrornas värde, ental, tiotal, hundratal och tusental.
Addition och subtraktion
Förstå addition som ökning och sammanslagning.
Förstå subtraktion som ta bort (minskning) och skillnad (jämföra 2 mängder).
Förstå sambandet mellan addition och subtraktion och kan använda sig av talfamiljerna.
Kan översätta mellan tal- bild- och symbolspråk i enkla räknehändelser.
Ha förståelse för kommutativa lagen i addition. Tex 13+4 = 4+13
Multiplikation och division
Förstå räknesättet multiplikation som upprepad addition, tex 2+2+2=3x2
Förstå räknesättet division som dela lika.
Ha förståelse för kommutativa lagen i multiplikation. Tex 3x4 = 4x3
Kan prioriteringsregeln, att ta multiplikation före addition. Tex 2+4x2 = 2+8 = 10
Automatisering 1
Kan uppräkning +1, +2, +3 (och omvänt) tex 2+1, 3+2, 4+3
Kan Inga fler tex 3+0 (och omvänt)
Kan Tiokamraterna.
Kan Dubblorna.
Kan Lägg till 10 tex 10+3 (och omvänt)
Kan använda sig av föregående automatiseringsstrategier i högre talområden, tex 3+2, 13+2, 30+20.
Automatisering 2
Kan Nio plus (och omvänt) , tex 9+2, 9+3, 9+4
Kan Åtta plus och Sju plus (och omvänt)
Kan Nära dubblor (och omvänt), 4+5, 5+6, 6+7, 7+8, 8+9
Kan använda sig av föregående automatiseringsstrategier i högre talområden, tex 4+5, 14+5, 40+50
Automatisering 3
Kan multiplikationstabellerna 0, 1, 2, 5 och 10.
Kan multiplikationstabellerna 3, 4, 6, 7, 8 och 9.
Räknestrategier addition
Förstår och kan använda sig av talsortsräkning, både skriftligt och i huvudräkning.
Förstår och kan använda sig av tiotalsövergång, både skriftligt och i huvudräkning.
Förstår och kan använda sig av uppställning utan minnessiffra.
Förstår och kan använda sig av uppställning med minnessiffra (växling).
Förstår och använder sig av "flytta tal", tex 29+12, flytta 1 och få 30+11 istället (huvudräkning).
Räknestrategier subtraktion
Förstår och kan använda sig av "ta bort lite, backa på tallinjen" i huvudräkning, tex 78-4.
Förstår och kan använda sig av "talen ligger nära, räkna upp" i huvudräkning, tex 78-74.
Förstår och kan använda sig av talsortsräkning både skriftligt och i huvudräkning, tex 78-34.
Förstår och kan använda sig av tiotalsövergång, både skriftligt och i huvudräkning.
Förstår och kan använda sig av uppställning utan växling.
Förstår och kan använda sig av uppställning med växling.
Bråk
Förstår del av helhet.
Förstår del av antal.
Kunna läsa och skriva enkla bråk.

Geometri

Ny nivå
Begrepp
Förstår och använder sig av lägesord.
Förstår och använder sig av jämförelseord.
Kan vänster och höger.
Förstår begreppet symmetri .
Tvådimensionella former
Kan beskriva och jämföra geometriska former och använda sig av begreppen hörn och sida.
Kan namnge former, tex månghörning, rektangel, kvadrat, cirkel och triangel.
Kan avbilda månghörningar på olika sätt, tex med linjal och geobräden.
Förstå begreppen punkt, linje och sträcka samt kunna rita dem.
Kunna förstå och mäta area.
Tredimensionella figurer
Kan beskriva och jämföra geometriska figurer och använda sig av begreppen hörn, kant och sida (sidoyta).
Kan namnge figurer, tex rätblock, kub, klot, kon och cylinder.
Kan konstruera tredimensionella figurer.
Förstå relationen mellan 3D och 2D figurer.
Längd
Förstår mätningens princip.
Kan uppskatta och jämföra längder.
Kan förstå och mäta med enheterna cm och m.
Kan räkna med längdenheterna mm, cm och m samt kunna omvandla enheterna.
Kan mäta omkrets.
Kan enheterna km och mil samt kunna omvandla enheterna.
Tid - året
Kan veckans dagar.
Kan årets månader.
Kan årets årstider.
Kunna skriva datum på olika sätt samt ha förståelse för och kunna läsa av en almanacka.
Tid - klockan
Har förståelse för urtavlans delar och funktion.
Kan de analoga klockslagen hel och halv, kvart i och kvart över.
Kan hela analoga klockan.
Kan hela digitala klockan.
Kan räkna med tid samt omvandla enheter.
Volym
Kan uppskatta och jämföra olika volymer.
Kan mäta volym med enheterna l och dl.
Kan räkna med och omvandla volymenheterna l och dl.
Kan mäta volym med ml och cl samt kryddmått, tsk och msk.
Kan räkna med alla volymenheter samt omvandla dem.
Massa
Kan uppskatta och jämföra olika massor.
Kunna väga massa med enheterna gram, hg och kg.
Kunna räkna med enheterna gram, hg, kg och ton samt kunna omvandla dem.

Statistik och sannolikhet

Ny nivå
Tabeller och diagram
Kan läsa av och fylla i tabeller.
Kan läsa av, jämföra och fylla i stapeldiagram.
Kan läsa av och jämföra cirkeldiagram, linjediagram och stolpdiagram
Kunna skapa egna tabeller och diagram.
Slumpmässiga händelser
Visa förståelse för slumpmässiga händelser i spel och experiment.

Algebra

Ny nivå
Mönster och likheter.
Kan upptäcka, fortsätta på och skapa mönster.
Förstå likhetstecknets betydelse - lika mycket på båda sidor.
Förstå matematiska likheter, tex 5+3=9-1.
Kan upptäcka och fortsätta på talföljder, tex 3, 6, 9... 70, 50, 30...
Kan räkna enkla ekvationer, tex 7+X=9
Programmering
Ha förståelse för att programmerade ting styrs av instruktioner och villkor.
Kan följa och skapa stegvisa instruktioner och villkor.

Problemlösning

Ny nivå
Lösa problem
Använder sig av konkret material för att lösa enkla problem.
Använder sig av bildspråk för att lösa enkla problem.
Använder sig av symbolspråk för att lösa enkla problem.
Kan välja och använda lämpligt räknesätt utifrån problemets karaktär.
Kan formulera egna matematiska problem och kunna presentera lösningar.
Beskriva tillvägagångssätt
Kan visa lösningar med hjälp av konkret material.
Kan visa lösningar med hjälp av bildspråk.
Kan visa lösningar med hjälp av symbolspråk.
Kan anpassa uttrycksform efter problemets karaktär.
Kan ge enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Samband och förändringar

Ny nivå
Dubbelt och hälften
Har förståelse för begreppet dubbelt.
Har förståelse för begreppet hälften.
Kombinatorik
Kan lösa enkla uppgifter i kombinatorik.
Koordinater
Kan läsa av, fylla i och rita enkla koordinater.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: