👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning i bild 7-9.20

Skapad 2020-09-30 16:18 i Västerskolan 7-9 Uddevalla
Bedömning efter kunskapskraven i bild och specifik uppgift.
Grundskola 7 – 9 Bild

I matrisen kan du se dina bedömningar i de olika uppgifter vi arbetat med. Du kan läsa titeln på uppgiften till vänster och vilket eller vilka kunskapskrav vi arbetat med. Du ser din bedömning under F-A och en förklaring på hur dina förmågor bedömdes i den specifika uppgiften. Har du fått två fält ifyllda betyder det att du har fått en mellan-bedömning. Till exempel om du har både E och C ifyllt har du fått ett D i bedömning. Bedömningarna kan inte direkt översättas till ett betyg men ger en fingervisning.

F
E
C
A
Digitalt montage
Kunskapskrav: Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner och utvecklar idéer inom olika ämnesområden. Genom att bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du har inte genomfört uppgiften eller lämnat in den så att den går att bedömas.
Du har gjort ett montage med ord och flera bilder och placerat dem mot en bakgrund. Man förstår att du inspirerats av en viss video. Kompositionen kan utvecklas.
Du har gjort ett montage med ord och flera bilder och placerat dem mot en bakgrund på ett fungerande och varierande sätt. Du har arbetat med färg och komposition på ett medvetet sätt (layout). Det är tydligt hur du bearbetat din inspirationsvideo.
Du har gjort ett montage med ord och flera bilder och placerat dem mot en bakgrund på ett varierat och mycket fungerande sätt. Du har arbetat med färg och komposition (layout) på ett välutvecklat sätt. Du har på ett idérikt sätt visat hur du bearbetat din inspirationsvideo.
Lerfigur
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material och kombinerar dessa för att skapa olika uttryck.
Du har inte genomfört uppgiften eller lämnat in den så att den går att bedömas.
Du har format leran i ganska föreställande former. Lerans släthet och former är delvis utvecklade. Du har försökt att vara noggrann.
Du har gjort en välarbetad figur med detaljer. Du är noggrann och hanterar leran och färgen bra.
Du har gjort en personlig och väl utformad figur med flera detaljer. Du är mycket noggrann och hanterar leran och färgen mycket bra.
Bildanalys
Bildanalys Du kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion med användning av ämnesspecifika begrepp.
Du har inte genomfört uppgiften eller lämnat in den så att den går att bedömas.
Du har beskrivit bildens denotation lite. Och kan särskilja denotation, syfte och konnotation. du gör någon koppling till egna erfarenheter och din omvärld. Du använder något begrepp.
Du har tydligt beskrivit bildens denotation och förklarar bildens syfte. du kopplar bilden till egna erfarenheter och din omvärld. Du använder flera begrepp.
Du har tydligt och konkret beskrivit bildens denotation. Du resonerar och förklarar bildens konnotation på ett välutvecklat sätt. Du kopplar bilden till egna erfarenheter och din omvärld på ett väl underbyggt sätt. Du använder begrepp på ett väl fungerande sätt.
Gipsmask
Kunskapskrav: I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material.
Du har inte genomfört uppgiften eller lämnat in den så att den går att bedömas.
Du har arbetat med gips och sedan färglagt med färg eller annat material. Du har inte haft en plan utan gått på känsla och försökt att vara noggrann.
Du har arbetat med gips och annat material. Du har följt din planering och utvecklat dina detaljer något. Du har varit noggrann och använt flera färger.
Du har arbetat med gips och annat material. Du har en tydlig idé och har arbetat med egna former. Dina detaljer är väl genomarbetade. Du har varit mycket noggrann och använt flera färger och nyanser.
Porträtt, teknik
Kunskapskrav: I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material.
Du har inte genomfört uppgiften eller lämnat in den så att den går att bedömas.
Du har försökt att påverka variationens i blyertsens eller färgpennans nyanser. Genom att trycka olika hårt med pennan. Ditt porträtt kan utvecklas.
Du har variation i dina linjer och använder tillgängligt material för att påverka nyanser och färger i din bild. Ditt porträtt är genomarbetat och har bra proportioner
Du har kontroll över de pennor du använder och arbetar medvetet med variation i dina linjer. Du har använt färg och nyans på ett mycket bra sätt. Ditt porträtt är mycket genomarbetat och du är säker på proportioner.
Porträtt, idéutveckling
Kunskapskrav: Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du har inte genomfört uppgiften eller lämnat in den så att den går att bedömas.
Du arbetar nära en förlaga och behöver stöttning med idéer för och hur arbetet skall utvecklas.
Du utvecklar delvis egna idéer men behöver ibland råd över hur du skall arbeta vidare. Man förstår tydligt vad du berättar om personen.
Du utvecklar egna idéer om hur man med detaljer i en bild kan berätta om identitet. Du leder ditt eget arbete.
Arbetsprocess & drivkraft
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Du har inte planerat, startat eller färdigställt dina uppgifter.
Du bidrar något till att arbetet skall utvecklas och behöver stöd med hur du skall leda arbetet framåt. Du använder delvis tillgänglig tid för att utveckla dina arbeten.
Du vet hur du skall utveckla dina arbeten och driver på ditt arbete. Du hittar det stöd du behöver och ber om råd ibland. Du använder större delen av tillgänglig tid för att utveckla dina arbeten.
Du leder ditt eget arbete och vet vad som skall utvecklas. Du använder den tillgängliga tiden för att utveckla dina arbeten.
Rita med färgpennor
Kunskapskrav: I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.
Du har inte genomfört uppgiften eller lämnat in den så att den går att bedömas.
Du har till viss del ritat linjer och former för att få fram föreställande figurer. Din förmåga att arbeta med ljus, mörker och jämna övergångar kan utvecklas. Man förstår vad du har ritat men dina teckningar kan utvecklas.
Du vet oftast hur du skall rita linjer och välja storlek på olika former för att gestalta föreställande figurer. Du arbetar igenom dina tekningar och man förstår tydligt vad du ritat. Du arbetar bra med skuggor, ljus och nyans.
Du är mycket säker på dina linjer, proportioner och former när du ritar. Du arbetar igenom dina teckningar och lägger till egna detaljer. Du behöver inte alltid någon förlaga och arbetar mycket bra med skuggor, ljus och nyans.
Bildmapp
Kunskapskrav: I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.
Du har inte genomfört uppgiften eller lämnat in den så att den går att bedömas.
Du har skrivit ditt namn och man kan se att du testat att påverka bokstävernas form och färg. Din teknik kan utvecklas med hjälp av tidsanvändning och förlaga.
Du har skrivit ditt namn och är noga med hur du format bokstäverna. Du har medvetet arbetat med färg och teknik. Du har gjort ett bra jobb.
Du har skrivit ditt namn med väl formade och personliga bokstäver. Du har arbetat med olika nyanser och varierad teknik med pennorna. Du har kontroll på vad du gör och resultatet är proffsigt.
Ny aspekt
Ny aspekt
Ny aspekt
Ny aspekt