Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA bedömningsmatris årskurs 7-9

Skapad 2020-09-30 21:37 i Österslättsskolan Karlshamn
Kunskapskraven i SVA indelade efter dina förmågor att: läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, språkstrukturera och informationssöka på ett källkritiskt sätt.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Lgr11 2017:s kunskapskrav årskurs 7 till 9

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska du utveckla din förmåga att: • skriva och kommunicera i tal och skrift, • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, • välja och använda språkliga strategier, • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer och • söka information från olika slags källor, citera, redovisa, källhänvisa och kunna värdera dessa informationskällor.

Första bedömningsnivån, andra kolumnen från vänster, beskriver en nivå där du är på väg mot godtagbara kunskaper.

LÄSA

Insats av skola/elev behövs
F
Kvalitetssnivå 1
E
D
Kvalitetssnivå 2
C
B
Kvalitetssnivå 3
A
Din förmåga att läsa texter, även digitala, på en åldersanpassad nivå.
Du kan läsa med flyt, men du behöver lite hjälp med några hjälpmedel och du behöver lite lärarstöd. Du förstår de flesta vanliga ord men använder språklexikon.
Du läser med bra flyt utan lärarstöd, du behöver minimal stöttning med enstaka hjälpmedel. Du förstår alla vanliga ord, utan språklexikon.
Du läser med mycket bra flyt utan hjälpmedel och utan lärarstöd.
Din förmåga att förstå och förklara ord, begrepp från olika slags texter, även från olika digitala medier, lämpliga för din ålder.
Du förstår och förklarar med lite lärarstöd: det mesta i texten, viktiga detaljer och tydliga budskap i texten utifrån dina egna erfarenheter.
Du förstår och förklarar: hela texten med detaljer samt förstår du budskap som står mellan raderna i en text utifrån dina egna och andras erfarenheter.
Du förstår och förklarar: hela texten med detaljer. Du kan tolka, analysera och resonera om innehåll och budskap med dina egna och andras erfarenheter.
Din förmåga att analysera skönlitteratur, även från olika digitala medier, anpassade för din ålder.
Du gör själv analyser genom att förklara och föra enkla resonemang om budskap i skönlitteratur till: egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor.
Du gör själv analyser genom att förklara och föra utvecklade resonemang om budskap i skönlitteratur till: egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor.
Du gör själv analyser genom att förklara och föra välutvecklade resonemang om budskap i skönlitteratur till: egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor.
Din förmåga att förstå och göra kopplingar till tiden verket (boken) skrevs i.
Du gör till viss del slutsatser om påverkan av det historiska och kulturella sammanhang som boken tillkommit i.
Du gör goda slutsatser om påverkan av det historiska och kulturella sammanhang som boken tillkommit i.
Du gör mycket bra slutsatser om påverkan av det historiska och kulturella sammanhang som boken tillkommit i.
Din förmåga att göra kopplingar till upphovsmannen (författaren).
Du kan föra enkla resonemang om verk med koppling till personerna som skapat dem.
Du kan föra utvecklade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.

SKRIVA

Insats av skola/elev behövs
F
Kvalitetssnivå 1
E
D
Kvalitetssnivå 2
C
B
Kvalitetssnivå 3
A
Din förmåga att skriva olika slags texter, med eller utan digitala verktyg, som är lämpliga för din ålder.
Du skriver själv olika slags texter, efter lärarrespons, med en i huvudsak fungerande struktur och med enkel språklig variation. Du kan använda många svenska ord men du gör en del skrivfel.
Du skriver själv olika slags texter, efter lite lärarrespons, med god fungerande struktur och med bra språklig variation. Du har ett stort ordförråd på svenska och du gör få skrivfel.
Du skriver själv olika slags texter med en mycket bra fungerande struktur och med mycket bra språklig variation.
Din förmåga att bearbeta egna och andras texter, med som utan digitala verktyg, på en åldersanpassad nivå.
Du bearbetar texter själv utifrån lärarrespons på ett fungerande sätt och du ger enkla omdömen på andras texter.
Du bearbetar texter själv med lite lärarrespons på ett fungerande sätt och du ger utvecklade omdömen på andras texter.
Du bearbetar texter själv med minimal lärarrespons på ett väl fungerande sätt och du ger välutvecklade omdömen på andras texter.
Din förmåga att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier, så att de olika delarna samspelar, med som utan digitala verktyg, på en åldersanpassad nivå .
Du behöver lite lärarstöd och lärarrespons för att delarna i texterna ska kunna fungera och kombineras i olika slags texter.
Du behöver minimalt med lärarrespons för att delarna i texterna ska kunna fungera och kombineras i olika slags texter.
Du behöver ingen speciell respons för att delarna i texterna ska kunna fungera och kombineras i olika slags texter.
Din förmåga att söka, välja ut och sammanställa
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Din förmåga att göra sammanställningar.
Dina sammanställningar innehåller enkla beskrivningar och förklaringar. Du har ett enkelt ämnesrelaterat språk.
Dina sammanställningar innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar. Du har ett utvecklat ämnesrelaterat språk.
Dina sammanställningar innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar. Du har ett välutvecklat ämnesrelaterat språk.

TALA - LYSSNA - SAMTALA

Insats av skola/elev behövs
F
Kvalitetssnivå 1
E
D
Kvalitetssnivå 2
C
B
Kvalitetssnivå 3
A
Din förmåga att lyssna och tala med hjälp av språkliga strategier (samtala om, förstå), med som utan digitala medier och verktyg, på en åldersanpassad nivå.
Du kan ställa frågor till övriga. Du väljer och använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd. Du förstår det mesta av vad andra säger till dig.
Du kan kommentera det andra säger samt ställa frågor till övriga. Du väljer och använder relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd. Det är sällan du inte förstår vad andra säger till dig.
Du ställer följdfrågor och följer upp olika saker om ämnet. Du väljer och använder väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd. Du pratar svenska som en svensk med din brytning som en dialekt.
Din förmåga att framföra argument som för samtalen och diskussionen framåt, med som utan digitala medier och verktyg, på en åldersanpassad nivå .
Du framför enkla och enkelt underbyggda argument, efter lärarrespons, på ett sätt som hjälpligt för samtalen och diskussionerna framåt.
Du framför utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du framför välutvecklade och tydliga argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Din förmåga att muntligt presentera med hjälp av olika språkliga strategier, med som utan digitala medier och verktyg, på en åldersanpassad nivå .
Du väljer och använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra dig förstådd och du förbereder och genomför, efter lärarrespons, enkla muntliga presentationer.
Du väljer och använder fungerande språkliga strategier för att göra dig förstådd och du förbereder och genomför utvecklade muntliga presentationer.
Du väljer och använder väl fungerande språkliga strategier för att göra dig förstådd och du förbereder och genomför välutvecklade muntliga presentationer.
Din förmåga att resonera och hantera varianter i svenska språket och uttalets betydelse samt om skillnader och likheter i andra språk mot svenskan, på en åldersanpassad nivå.
Du kan göra enkla och något underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några framträdande skillnader och likheter i svenskan jämfört med ditt eget och andra språk.
Du kan göra utvecklade och underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter i svenskan jämfört med ditt eget språk och andra språk.
Du kan göra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt flera tydligt framträdande skillnader och likheter i svenskan jämfört med ditt eget och andra språk.

SPRÅKETS STRUKTUR OCH SPRÅKLIGA NORMER

Insats av skola/elev behövs
F
Kvalitetssnivå 1
E
D
Kvalitetssnivå 2
C
B
Kvalitetssnivå 3
A
Din förmåga att hantera stavningsregler, skiljetecken, ordklasser, satsdelar och meningsbyggnad på svenska, ibland i jämförelse med ditt modersmål, samt din förmåga med orsakssamband som kan formuleras genom olika typer av bisatser.
Du behöver en del lärarrespons för att hantera meningsbyggnad, ordklasser och satsdelar. Du behöver en del lärarstöd för jämförelser med ditt modersmål.
Du behöver minimalt med lärarstöd och du hanterar stavningsregler, ordklasser, satsdelar och meningsbyggnad. Du hanterar delvis bisatser och jämförelser med ditt modersmål.
Du behöver inget lärarstöd och du hanterar bisatser och gör tydliga jämförelser med ditt modersmål.

INFORMATIONSSÖKNING OCH KÄLLKRITIK

Insats av skola/elev behövs
F
Kvalitetssnivå 1
E
D
Kvalitetssnivå 2
C
B
Kvalitetssnivå 3
A
Din förmåga att söka, redovisa, citera, källhänvisa, sammanställa och värdera information, även från digitala medier, på en åldersanpassad nivå.
Du söker, använder, hänvisar och värderar delvis samt sammanställer själv information från ett fåtal källor och du redovisar källor hjälpligt. Du behöver lärarrespons och delvis lärarstöd med citering och källhänvisning.
Du söker, använder, hänvisar, citerar delvis, värderar och sammanställer själv information från flera källor och du redovisar källor systematiskt.
Du söker, använder, hänvisar, citerar, värderar och sammanställer själv informationen från flera trovärdiga källor och du redovisar källor systematiskt efter ett källsystem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: