Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris novellarbete

Skapad 2020-10-16 23:18 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Svenska

Bedömningen i matrisen gäller de kunskapskrav som arbetsområdet och planeringen berör.

Behöver träna mer
Fungerar mycket bra
Läsa med flyt
Behöver träna på att få flyt i läsningen. Visar inte att förmågan finns.
Läser med flyt och väljer lässtrategier.
Läser med gott flyt och väljer på ett ändamålsenligt sätt lässtrategier.
Läser med mycket gott flyt och väljer på ett effektivt sätt lässtrategier.
Läsförståelse
Behöver träna läsförståelse. Visar inte att förmågan finns.
Visar på grundläggande läsförståelse. Gör enkla sammanfattningar med vissa kopplingar till tidsaspekter och orsakssamband.
Visar på god läsförståelse. Gör utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Visar på mycket god läsförståelse. Gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Tolka & resonera om budskap
Behöver träna på att resonera, hitta budskap och dra slutsatser från texter. Visar inte att förmågan finns.
Kan föra resonemang om tydliga budskap och dra slutsatser om det lästa.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna och dra relativt väl underbyggda slutsatser om det lästa.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang även om budskap som är dolda. Eleven drar väl underbyggda slutsatser om det lästa.
Verket & upphovsmannen
Behöver träna mer på att resonera om verket och dess upphovsman. Visar inte att förmågan finns.
Kan föra enkla resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Kan föra utvecklade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Historiska & kulturella sammanhang
Behöver träna mer på att dra slutsatser utifrån historiska och kulturella sammanhang. Visar inte att förmågan finns.
Kan till viss del dra underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Kan dra relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Kan dra väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva texter
Behöver träna på språklig variation, textbindning, språkliga normer och regler. Visar inte att förmågan finns.
Kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande språknormer och regler, så att mottagaren kan ta till sig och förstå innehållet.
Kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande språknormer och regler, så att mottagaren förstår textens innehåll och syfte..
Kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande språknormer och regler, avpassat efter texens syfte och tänkta mottagare.
Berättande texter
Andra än novellen
Behöver träna på att berätta och bygga upp en text. Visar inte att förmågan finns.
Texterna innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp. Texterna har en enkel uppbyggnad och är indelad i stycken
Texterna innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp. Texterna har en relativt komplex uppbyggnad, fungerande styckeindelning och meningsbyggnad
Texterna innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp. Texterna har en komplex uppbyggnad, väl fungerande styckeindelning och varierad meningsdbyggnad
Sammanställningar
Behöver träna på att sammanställa och strukturera information från olika källor. Visar inte på att förmågan finns.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisning.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt fungerande struktur, citat och källhänvisning.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk väl fungerande struktur, citat och källhänvisning.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Behöver träna på att förstärka och levandegöra texters budskap med olika estetiska uttryckssätt och medier. Visar inte att förmågan finns.
Kan förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt.
Kan förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ge omdömen om & bearbeta text
Behöver träna på textrespons. Visar inte att förmågan finns.
Kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Kan utifrån respons bearbeta texter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Kan utifrån respons bearbeta texter på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Kan utifrån respons bearbeta texter på ett väl fungerande sätt.
Samtala & diskutera
Behöver träna på att lyssna. Behöver träna på att diskutera och framföra egna åsikter. Visar inte att förmågan finns.
Kan lyssna till och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Kan lyssna till och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Kan lyssna till, samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Muntliga redogörelser
Behöver träna på muntliga redogörelser. Visar inte att förmågan finns.
Kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll.
Kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med i relativt väl fungerande struktur och innehåll.
Kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med i väl fungerande struktur, innehåll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: