Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rödsleskolans bedömningsmatris MATEMATIK 7

Skapad 2020-10-19 09:36 i Rödsleskolan Oskarshamn
Bedömningsmatris baserad på Skolverkets kunskapskrav Lgr 11
Grundskola 7 – 9 Matematik

Matrisen bedöms utifrån undervisningens innehåll. För varje termin ökas svårighetsgraden i det centrala innehållet, vilket medför ökade krav för att nå de olika nivåerna i matrisen.

Problemlösning:
Matematiska problem är, till skillnad från rena rutinuppgifter, situationer eller uppgifter där eleverna inte direkt känner till hur problemet ska lösas. I arbetet med matematiska problem måste eleverna i stället undersöka och pröva sig fram för att finna en lösning.

Begrepp:
Ett matematiskt begrepp kan vara ett matematiskt objekt som t.ex. en cirkel, eller en process som t.ex. subtraktion, eller en egenskap som t.ex. omkrets

Metod:
En matematisk metod används för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Metoder innefattar bland annat huvudräkning, skriftliga beräkningar och beräkningar med hjälp av miniräknare eller annan digital teknik. Metod innefattar områdena: Aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring.

Resonemang:
Att föra ett matematiskt resonemang innebär att eleverna t.ex. kan motivera olika val av metoder eller resonera sig fram till olika lösningar.

Kommunikation:
Att kunna kommunicera matematik är att utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt och skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer (symboler, algebraiska formler, grafer, funktioner mm). De ska också kunna lyssna till och ta del av andras beskrivningar och kunna förklara och argumentera.

E
I huvudsak fungerande
C
Relativt väl fungerande sätt
A
Väl fungerande sätt, välutvecklade
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa problem i olika situationer genom att välja goda strategier och en väl fungerande metod.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och du kan använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan växla mellan olika uttrycksformer.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt välutvecklat sätt. Du har goda kunskaper om relationer mellan begrepp.
Du har ett komplett och väl utvecklat matematiskt språk. Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du för välutvecklade resonemang kring relationer till andra begrepp.
Metod
Du väljer en i huvudsak fungerande metod för att lösa rutinuppgifter, med tillfredsställande resultat.
Du väljer en ändamålsenlig metod för att lösa rutinuppgifter, med gott resultat.
Du väljer en väl fungerande metod, med mycket gott resultat.
Resonemang
Du för enkla resonemang kring val av metod och rimlighet i resultatet. Du bidrar med något förslag på alternativt tillvägagångssätt. (exempelvis i grupp)
Du kan se för och nackdelar med olika metoder. Du kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan jämföra olika metoders för- och nackdelar med väl underbyggda matematiska resonemang. Du kan ge några förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Kommunikation
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen till viss del förs framåt. Du kan förklara din tankegång.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen förs framåt. Du kan på ett tydligt sätt förklara din tankegång.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen fördjupas och breddas. Ditt tillvägagångssätt är effektivt och ändamålsenligt gällande matematiska uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: