Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i matematik åk 1-3, Östhammars kommun

Skapad 2020-10-21 17:27 i Österbyskolan Östhammar
Bedömningsmatriser Lgr11 åk 1 enligt Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning åk 1-3
Grundskola 1 Matematik

Bedömningsstöd i taluppfattning åk 1-3

Åk 1 Muntligt

Matriserna är gjorda utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i taluppfattning" för åk 1. De muntliga uppgifterna görs både på höstterminen och vårterminen, de skriftliga bara på vårterminen i åk 1.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3 (ht)/Nivå 2 (vt)
Ramsräkna (från 1):
 • Ma  1-3
Till 25
Till 50
Till 115
Räkna uppåt i talraden:
 • Ma  1-3
Börja på 3 och fortsätt (upp till 12)
Börja på 9 och fortsätt (upp till 20)
Börja på 26 och fortsätt (upp till 80)
Räkna nedåt i talraden:
 • Ma  1-3
Räkna ner från 5 (till 0)
Räkna ner från 10 (till 0)
Räkna ner från 20 (till 0)
Vilket tal kommer efter i talraden?
 • Ma  1-3
Efter 1 och 4
Efter 7 och 10
Efter 77 och 99
Vilket tal kommer före i talraden?
 • Ma  1-3
Före 2 och 4
Före 5 och 9
Före 50 och 72
Antalskonstans:
 • Ma  1-3
Jämför 2 mängder: 6 st och 4 st (Är det lika många?) (Hur tänkte du?)
6 föremål i samma storlek. Tätt ihop - hur många? Sprid ut - hur många?
Subitisera/uppskatta:
 • Ma  1-3
Visa tal på tärning: 3 - hur många prickar? 4 - hur många prickar?
Visa tal på tärning: 5 - hur många prickar? 6 - hur många prickar?
11 dolda föremål: Visa 2 sek - hur många? Räkna föremålen.
Namnge tal:
 • Ma  1-3
Visa en tärningssida - vilket sifferkort (1-6) passar till tärningen?
Underlag 0 - 10: Vilket tal pekar jag på?
Underlag 10 - 100 och 11 -20: Vilket tal pekar jag på?
Fler/färre.
 • Ma  1-3
3 saker: 2 fler? 1 färre?
6 saker: 2 fler? 1 färre?
13 saker: 3 fler? 3 färre?
Uppdelning av tal:
Uppdelning av tal. Dela upp talet 5 och 7.
 • Ma  1-3
5 föremål, 2 delar/högar: Hur många i varje del/hög?
5 föremål, 2 delar/högar: Hur många i varje del/hög? Kan eleven dela på fler sätt?
Göm föremål, 7 - 10 st.
Hälften/ dubbelt:
 • Ma  1-3
4 föremål: Dela på hälften - hur många föremål var?
8 föremål: Dela på hälften - hur många föremål var? Vad är hälften av 10?
Hälften av 12? 6 - dubbelt så mycket? 7 - dubbelt så mycket?

Åk 1 Skriftligt

Matriserna är gjorda utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i taluppfattning" för åk 1. De muntliga uppgifterna görs både på höstterminen och vårterminen, de skriftliga bara på vårterminen i åk 1.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3 (ht)/Nivå 2 (vt)
Talrad:
 • Ma  1-3
Upptäcka mönster i talföljd:
 • Ma  1-3
Tallinje:
 • Ma  1-3
Uppdelning av tal i talkamrater:
 • Ma  1-3
Storleksordning av tal:
 • Ma  1-3
Addition:
 • Ma  1-3
Subtraktion:
 • Ma  1-3
Likhetstecknets användning:
 • Ma  1-3

Åk 2

Matrisen är gjord utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i taluppfattning" för åk 2. Skriftliga uppgifter i ämnet görs både på höstterminen och vårterminen i åk 2.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3 (ht)/Nivå 2 (vt)
Talraden
Jag vet vilket tal som kommer efter (0-20).
Jag kan talens grannar (0-50)
Jag kan talens grannar (0-200)
Tals värde
Jag kan talens värde, tiotal och ental (0-25)
Jag kan talens värde, tiotal och ental (0-50)
Tallinje
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-20)
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-50)
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-100)
Dela upp tal
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-15
Storleksordna tal
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-25
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-100
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-300
Talföljd
Jag kan fortsätta en talföljd inom talområdet 0-100
Beräkna: Addition, subtraktion, multiplikation
Jag kan göra beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-10
Jag kan göra beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-15
Jag kan göra beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-15 samt lättare multiplikationstal
Likhetstecknets betydelse. Göra beräkningar där likhetstecknet har olika placering
Jag kan göra beräkningar i addition och subtraktion och förstår likhetstecknets betydelse inom talområdet 0-7
Jag kan göra beräkningar i addition och subtraktion och förstår likhetstecknets betydelse inom talområdet 0-10
Jag kan göra beräkningar i addition och subtraktion och förstår likhetstecknets betydelse inom talområdet 0-20
Problemlösning
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-200, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker
Talraden
Jag kan talens grannar (1-100)
Jag kan talens grannar (0-300)

Åk 3

Matriserna är gjorda utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i taluppfattning" för åk 3. Skriftliga uppgifter i ämnet görs på höstterminen i åk 3. På vårterminen är det nationella proven som blir underlag för bedömning.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3 (ht)/Nivå 2 (vt)
Talföljd
Jag kan fortsätta en talföljd inom talområdet 0-20
Jag kan fortsätta en talföljd inom talområdet 0-30
Jag kan fortsätta en talföljd inom talområdet 0-4000 Jag kan hitta på en egen talföljd samt beskriva hur jag tänker
Tallinje
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-100)
Jag kan sätta ut tal på tallinjen inom talområdet 0-100, där varje streck på tallinjen betyder mer än 1
Jag kan sätta ut bråktal på en tallinje
Storleksordna tal
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-100
Beräkna: Addition, subtraktion
Jag kan göra beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-20
Beräkna Multiplikaton
Jag kan göra beräkningar i multiplikation (lättare tal som 3*5)
Jag kan göra beräkningar i multiplikation (svårare tal som 12*4)
Beräkna Division
Jag kan göra beräkningar i division (lättare tal som 8/2)
Jag kan göra beräkningar i division (svårare tal som 96/3)
Likhetstecknets betydelse. Göra beräkningar där likhetstecknet har olika placering
Jag kan göra beräkningar i addition och subtraktion och förstår likhetstecknets betydelse inom talområdet 0-10
Jag kan göra beräkningar i addition och subtraktion och förstår likhetstecknets betydelse inom talområdet 0-10
Jag kan göra beräkningar i addition, subtraktion, multiplikation samt division och förstår likhetstecknets betydelse. (talområde 0-100)
Problemlösning
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-500, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker
Jag kan lösa svårare textuppgifter som innehåller begrepp som hälften, ålder, mm, där jag behöver tänka i flera led. Jag kan visa hur jag tänker.
Beräkna - olika uttrycksformer
Jag kan använda skriftliga beräkningsmetoder i addition och subtraktion och visa hur jag tänker
Tals värde
Jag förstår tals värde och positionssystemet. Jag kan läsa tal skrivna med text och omsätta det i siffror. T ex 1 hundratal, 8 ental
Bråk
Jag kan läsa ut ett bråktal och koppla det till rätt bild
Jag kan lösa uppgifter med bråktal (t ex sätt kryss i en tredjedel av rutorna)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3 (ht)/Nivå 2 (vt)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: