Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förnivåer Modersmål

Skapad 2020-10-22 10:31 i Skäggetorpsskolan Linköping
Skäggetorpsskolans förnivåer till kunskapskraven åk 9 samt kunskapskraven E, C och A.
Grundskola 7 – 9 Modersmål

Förnivåerna är ett material för att synliggöra för eleven att det finns utveckling även innan betyget E. De olika aspekterna utgår från Unikums indelning av kunskapskraven och sedan byggs de två förnivåerna på med kunskapskrav E, C och A.

Nivå 1
Nivå 2
E
C
A
Aspekt 1
Läsa med flyt
Eleven kan till viss del läsa skönlitteratur även om uppehåll och avbrott förekommer i läsningen. Eleven kan använda sig av någon lässtrategi given av läraren som stödjer läsningen och som blir till stöd vid avkodning och läsförståelse.
Eleven kan till viss del läsa olika texter med flyt. Eleven kan använda sig av någon lässtrategi som stödjer läsningen och hjälper eleven att förstå texters innehåll.
Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Aspekt 2
Läsförståelse
Genom att göra mycket enkla sammanfattningar av enkla texters innehåll visar eleven på en viss förståelse av lästa texter. Eleven kan kommentera något från texten.
Genom att göra enkla sammanfattningar av texters innehåll och att kunna peka ut centrala delar av innehållet som är viktigt för att förstå budskapet i texter visar eleven på viss läsförståelse.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Aspekt 3
Tolka & resonera om budskap
Eleven kan med stöd från läraren och utifrån egna erfarenheter tolka och föra mycket enkla resonemang kring ett tydligt budskap i en läst text.
Eleven kan till viss del utifrån egna erfarenheter tolka och föra ett enkelt resonemang kring ett tydligt budskap i en läst text.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Aspekt 4
Skriva texter Skrivregler
Eleven kan med stöd av läraren skriva någon slags text med i stort sett begripligt innehåll och mycket enkel struktur. I mycket enkla texter kan eleven till viss del använda sig av grundläggande regler för stavning, skiljetecken (punkt, utropstecken, frågetecken) och språkriktighet (meningsbyggnad, ordföljd, ordval).
Eleven kan skriva olika slags texter med i stort sett begripligt innehåll, enkel struktur och till viss del språklig variation. I enkla texter kan eleven till viss del använda sig av grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet (meningsbyggnad, ordföljd, ordval).
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Aspekt 5
Beskrivningar & berättarstruktur
Med stöd av läraren kan eleven skriva texter som kännetecknas av mycket enkla beskrivningar eller mycket enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av mycket enkla beskrivningar och mycket enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
Aspekt 6
Anpassa innehåll & språk
Eleven kan med stöd av läraren anpassa på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de till viss del är begripliga och fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de till viss del är begripliga och fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
Aspekt 7
Resonera om modersmål & svenska
Genom att på ett mycket enkelt sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven berätta om någon likhet eller skillnad mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett enkelt sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklat och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Aspekt 8
Samtala & diskutera
Eleven kan med ett enkelt vardagsrelaterat språk samtala om och diskutera bekanta ämnen på ett mycket enkelt sätt.
Eleven kan med enkel kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett mycket enkelt sätt.
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
Aspekt 9
Fråga & framföra åsikter
I sådana situationer kan eleven ställa enkla frågor och framföra mycket enkla åsikter.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med mycket enkla och till viss del underbyggda argument.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Aspekt 10
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven med stöd av läraren förbereda och genomföra mycket enkla muntliga redogörelser med till viss del fungerande struktur, innehåll och språk.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med till viss del fungerande struktur, innehåll och språk och någon anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Aspekt 11
Resonera med anknytning till modersmålet
Eleven kan föra mycket enkla resonemang kring några kunskapsområden eller samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra mycket enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Aspekt 12
Jämföra med Sverige & dra slutsatser
Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar mycket enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: