Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell - Krigets vindar

Skapad 2020-10-26 11:23 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

I den här novellen ska du framför allt fokusera på att skapa en stämning av sorg och/eller vemod. Du ska genom ditt ordval, bildspråk, tempo (d v s satsernas längd) stärka handlingens tema av ödestungt farväl.
Meningen är också att du ska visa kunskaper om tiden och händelser du skriver om, d v s att du gjort nödvändig research för att skriva om något du inte själv upplevt, men som vi läst om i historieundervisningen.
Det tredje du också ska visa är att du kan beskriva en i tid kort handling (den kanske bara utspelar sig under bara några minuter), men fyller ut bakgrund med tillbakablickar. Här ska du alltså visa att du kan förflytta dig i tid och att du kan beskriva handling genom inre monolog.

Innehåll:

Ännu inte visat
Godtagbara kunskaper
>>>>
>>>>
Tydlig början
Din novell börjar med en längre bakgrundshistoria och inte mitt i handlingen, vilket gör texten för lång.
Din text börjar mitt i handlingen (in media res)
Din text visar att du ar arbetat väl med att få din början att väcka intresse
--------------------------------------------
Tydligt slut
Din text har inte ett tydligt avslut och/eller slutet är alltför abrupt utan att läsaren riktigt kan följa med i vad som händer i slutet. Slutet ser inte planerat ut.
Texten avslutas på ett sådant sätt att slutet tycks planerat
Slutet är välplanerat och anknyter till det som tidigare hänt/skrivits i texten.
Slutet är raffinerat och förstärker känslan av sorg och meningslöshet och är en del i en cirkelkomposition eller en annan planerad kompositionstyp.
Användning av bildspråk
Min text innehåller inga, eller väldigt få beskrivningar och visar inte att jag behärskar liknelse, metafor eller personifikation. Min text innehåller mest flera händelser efter varandra.
Min text innehåller några beskrivningar och ett par enklare liknelser som i någon gång bidrar till att skapa en stämning av sorg eller en bild av miljön i texten.
Min text innehåller beskrivningar som består av både liknelser och någon metafor och/ eller personifikation. Dessa bidrar både till att skapa en stämning av sorg och ger en målande bild av miljön.
Min text innehåller flera olika slags beskrivningar, bl a en liknelse, en metafor och en personifikation. Ditt bildspråk är genomarbetat och kan tydligt kopplas till den stämning av som ska skildras i novellen.
Arbete med tempo i satser (kortare/längre meningar) och orval för att skapa tänkt stämning i texten.
Min text visar inte att jag har arbetat med olika tempo i satserna för att skapa en stämning av sorg, smärta, rädsla, uppgivenhet, eller liknande känslor.
Min text visar att jag vid minst ett tillfälle har arbetat med tempoväxling som skiljer den berättande texten från en inre monolog.
Min text visar att jag på flera ställen har arbetat tempoväxlingar. Dessa tempoväxlingar bidrar vid något tillfälle till att läsaren bättre tar till sig den stämning författaren vill förmedla.
Min text visar att jag på ett konsekvent sätt genom texten har arbetat med tempoväxling för att förstärka beskrivning av känslolägen i texten. Dessa tempoväxlingar bidrar till att läsaren väl kan ta till sig den stämning författaren vill förmedla.
Komposition
Din text är rörig och svår för läsaren att följa med i. Tillbakablickar eller andra tidsväxlingar blir svåra att följa med i.
Din komposition fungerar och läsaren kan lätt följa med i handlingen.
Din komposition fungerar väl och visar att du försökt använda dig av cirkelkomposition eller liknande i din text
Din text visar att du arbetat med din komposition , så att den förstärker eller fördjupar läsupplevelsen. Du har gjort en lyckad cirkelkomposition eller liknande textkomposition.
Språkriktighet och grammatik
Läsaren har, i åtminstone några stycken, svårt att följa med handlingen. Texten innehåller alltför många språkliga/grammatiska felaktigheter
Din text är fullt begriplig. Den innehåller några språkfel, men de stör inte nämnvärt läsningen. Du bör dock åtgärda felen.
Din text är i princip felfri vad gäller stavning och grundläggande grammatik, men innehåller en del tveksamheter vad gäller ordval eller meningsbyggnad.
Din text är i stort sett helt felfri och innehåller en mer komplex meningsbyggnad
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: