Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idh ÅK 4-6 Aspenskolan RO1 Tierp

Skapad 2020-10-28 10:38 i Aspenskolan Tierp
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Matrisen innefattar arbetsområden för årskurs 4-6.

Rörelseförmåga i lekar, spel, idrotter, dans och träningsprogram till musik

 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
X
------->
------->
------->
Lek, boll och nätspel
 • Idh  4-6
Har deltagit i för liten omfattning för att bli bedömd
Deltar och anpassar sina rörelser till viss del i de olika spelen. Deltar aktivt vid lekar och olika sporter.
Har god grundteknik och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteteten. Rör sig med relativt god rytm och balans. Deltar i ett tillfredsställande samspel med andra personer
Visar mycket goda tekniska färdigheter. Rör sig med god rytm, precision och balans. Deltar i ett utvecklat samspel med andra personer.
Redskapsgymnastik
 • Idh  4-6
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltager aktivt i övningar som presenteras. Jobbar aktivt med redskapsgymnastik och vill utvecklas.
Visar en god teknik i olika redskapsmoment och en god kroppskontroll. Har kontrollerade rörelser och bra balans. Exempel Kan sätta samman olika övningar på ex. matta och hopp och utför dem med kontroll.
Genomför olika moment med säker teknik och kroppskontroll. Kan anpassa och variera sina rörelser till de krav olika aktiviteter kräver. Har mycket god kontroll på kroppen och kan anpassa fart och balans. Exempel Kan sätta samman olika övningar på ex. matta och hopp och utför dem med bra kontroll och balans.
Friidrott
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltager aktivt i övningar som presenteras. Har deltagit på friidrottsdagen samt tränat de olika grenarna som förekommer.
Visar en god teknik i de olika friidrottsgrenarna. Utför grenen med en god kroppskontroll, bra balans, fart och rytm.
Genomför olika friidrottsgrenar med mycket säker teknik och kroppskontroll. Kan anpassa och variera sina rörelser till de krav olika aktiviteter kräver. Utför grenarna med rätt teknik, bra balans, fart och rytm.
Uthållighet
 • Idh  4-6
Orkar inte delta i uthållighetsmoment under hela lektionen. Eller har inte deltagit i uthållighetsmoment såsom konditionstestet.
Deltar i uthållighetsmoment under hela lektionen. Genomför konditionstest (år 6). Känner till olika sätt att träna sin kondition.
Deltar aktivt i uthållighet under hela lektionen. Genomför konditionstest (år 6) och tar ansvar för vara aktiv under hela lektionen.
Deltar aktivt med ett högt tempo i uthållighetsmoment under hela lektionen.
Styrka
 • Idh  4-6
Deltager inte aktivt under en hel lektion.
Deltar efter egen förmåga i styrkemoment under hela lektionen.
Deltar aktivt i styrkemoment under hela lektionen och orkar genomföra övningarna. Har relativt god teknik och klarar av att utföra de olika styrkeövningarna.
Deltar aktivt med mycket hög belastning i styrkemoment under hela lektionen. Har rätt teknik och kan med lätthet klara av styrkeövningarna.
Simning
 • Idh  4-6
Har inte visat simkunnighet.
Kan simma 200 m. varav 50 m. på rygg.
Kan simma längre sträckor med god teknik.
Har god teknik i flera simsätt.
Dans och rörelse till musik.
 • Idh  4-6
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar aktivt i danser och rörelse till musik.
Visar god känsla för takt och rytm i flera danser och vid rörelse till musik.
Visar en mycket utvecklad känsla för takt och rytm i flera danser och motionsprogram till musik.

Hälsa och livsstil

 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
X
------->
------->
------->
Utvärdera
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Har ej samtalat om egna upplevelser av fysisk aktivitet.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysisk aktivitet. Använder enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysisk aktivitet. Använder enkla och till utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysisk aktivitet. Använder enkla och till välutvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

Friluftsaktiviteter

 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
X
------->
------->
------->
Planera och genomföra
 • Idh  4-6
Deltar inte i aktiviteter utomhus och anpassar sig inte till allemansrättens regler ännu.
Deltar på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig ganska bra till väder och plats samt allemansrätten.
Deltar på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett bra sätt till väder och plats samt till allemansrätten.
Deltar på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig mycket bra till väder och plats samt allemansrätten.
Orientering
 • Idh  4-6
Har deltagit i för liten omfattning eller behöver bli mer säker på att orientera med hjälp av kartan.
Känner till karttecken och kan med viss säkerhet orientera sig i kända miljöer med hjälp av karta.
Kan med relativt god säkerhet orientera sig i kända miljöer med hjälp av karta.
Kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer med hjälp av karta.

Säkerhet

 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
X
------->
------->
------->
Förebygga skador
 • Idh  4-6
Har ännu ej visat att att du kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador vid lek, spel och idrott.
Kan ge enkla beskrivningar av, och visar hur man förebygger skador som är förknippade med lek, spel och idrott.
Kan ge utvecklade beskrivningar av, och visar hur man förebygger skador som är förknippade med lek, spel och idrott.
Kan ge välutvecklade beskrivningar av, och visar hur man förebygger skador som är förknippade med lek, spel och idrott.
Simkunnighet
 • Idh  4-6
Har inte uppvisat simkunnighet
Kan simma 200 m. varav 50 m. på rygg.
Hantera nödsituationer
 • Idh  4-6
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd. Eller behöver träna mer för att nå målen.
Kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa redskap under olika årstider. Deltar i livräddningsövningar.

Övergripande mål

 • Gr lgr11   genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Gr lgr11   har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
X
------->
------->
------->
Ansvarstagande
Deltar ej i alla moment och har ej rätt personlig utrustning. tar ej ansvar för skolans material. Visar inte intresse av att utvecklas.
Deltar oftast i alla moment efter egen förmåga. Har för det mesta rätt utrustning. Tar till viss del ansvar för skolans material.
Deltar aktivt i samtliga moment har och för aktiviteterna rätt personlig utrustning. Tar ansvar för skolans idrottsmaterial.
Deltar med hög aktivitetsnivå i samtliga moment och har alltid rätt personlig utrustning. Ställer frågor och hjälper till i undervisningen. Tar stort ansvar för skolans idrottsmaterial.
Samarbete/regler
Tar sällan hänsyn till sina kamrater och har svårt att följa uppgjorda regler.
Tar ofta hänsyn till sina kamrater och följer ofta uppgjorda regler och domslut.
Följer uppgjorda domslut. Bidrar till att gruppen kan leka/spela självständigt.
Kan samarbeta med andra elever samt bidrar till att gruppen kan leka/spela självständigt genom att kompromissa, vara ödmjuk och lösa konflikter.
Anpassning till aktivitet och miljö
 • Idh
 • Idh  E 6
Har inte rätt material till idrottslektionerna. Anpassar inte material och klädsel till olika typer av aktiviteter, utomhus och inomhus.
Har material med sig till lektionerna, är ombytt med viss anpassning till miljö och aktivitet. Både aktiviteter utomhus och inomhus.
Har material med sig till lektionerna, är alltid ombytt så att det passar miljö och aktivitet. Både aktiviteter inomhus och inomhus.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: