Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi År 7-9 LGR 11

Skapad 2020-11-12 14:49 i Torpskolan Lerum
Bedömningsmatris i Biologi utifrån kunskapskraven för år 7-9 i LGR 11
Grundskola 7 – 9 Biologi

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling

Förmåga att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning

Ännu ej E
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologiskhållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Kan i diskussioner ställa frågor och framföra och bemöta åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. Kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologiskhållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Kan i diskussioner ställa frågor och framföra och bemöta åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. Kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologiskhållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Kan i diskussioner ställa frågor och framföra och bemöta åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar i biologi

Ännu ej E
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Kan i undersökningar använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier. Kan föra enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidra till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Kan dessutom göra enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Kan i undersökningar använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier. Kan föra utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Kan dessutom göra utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Kan i undersökningar använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier. Kan föra välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Kan dessutom göra välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmågan att använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband

Ännu ej E
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp. Kan dessutom föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp. Kan dessutom föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkarnaturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslop Kan dessutom föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: