Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växtodling 1

Skapad 2020-11-19 15:26 i Stiernhööksgymnasiet i Rättvik Rättvik
Gymnasieskola Växtodling

Bedömningsmatris

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Eleven följer arbetsinstruktioner och utför _____ med handledare arbetsuppgifter inom växtodling med aktuell teknisk utrustning
I samråd
Efter samråd
Efter samråd
Resultatet av arbetet är _______.
Tillfredsställande
Tillfredsställande
Gott
I arbetet löser eleven _______ med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar säkert och ergonomiskt riktigt med den tekniska utrustningen.
I samråd
Efter samråd
Efter samråd
Eleven redogör _______ för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör växtodling.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Eleven redogör ______ för hur olika odlingsjordar passar för olika grödor och vilken teknisk utrustning som är lämplig att använda.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Redogörelsen innehåller _____ motiv till varför olika jordar passar för olika grödor och varför olika utrustningar används för olika jordar.
Enkla
Välgrundade
Välgrundade och nyanserade
Eleven redogör också _______ för klimatets, vattnets och vattenkvalitetens betydelse i samband med växtodling samt hur man på bästa sätt påverkar växternas tillgång på vatten.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Dessutom redogör eleven _______ för dräneringens betydelse för optimal produktion.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Redogörelsen innehåller ______ biologiska förklaringar till vattnets och dräneringens centrala roll för olika grödor och jordar.
Enkla
Välgrundade
Välgrundade och nyanserade
I samband med fältstudier beskriver eleven _______ grödornas utveckling och identifierar _______ ett begränsat antal vanliga ogräs, växtsjukdomar och skadedjur på lantbruksgrödor.
Översiktligt Med viss säkerhet
Utförligt Med viss säkerhet
Utförligt och nyanserat Med säkerhet
Dessutom redogör eleven _______ för de skador som dessa ogräs, växtsjukdomar och skadedjur kan förorsaka samt för lämpliga motåtgärder.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Redogörelsen innehåller _____ biologiska förklaringar.
Enkla
Välgrundade
Välgrundade och nyanserade
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han ________ den egna förmågan och situationens krav.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: