Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris delprov A svenska NP

Skapad 2020-11-21 09:25 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Bedömningsmatris för delprov A svenska NP 2020
Grundskola 9 Svenska
Aspekter
E
D
C
B
A
Moment
Presentera ett underlag
Innehåll
Eleven läser upp sammanfattningen och framför egna tankar om texten utifrån "Frågor att fundera över" med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven läser upp sammanfattningen och framför egna tankar om texten utifrån "Frågor att fundera över" med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven läser upp sammanfattningen och framför egna tankar om texten utifrån "Frågor att fundera" över med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Kommunikation
Eleven visar viss anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Eleven visar relativt god an­passning till mottagaren genom att t.ex. titta upp, tala tydligt och presen­tera underlaget på ett intresseväckande/enga­gerat sätt.
Eleven visar god anpassning till mottagaren genom att t.ex. titta upp, tala tydligt och presentera under­laget på ett intresse­väckande och engagerat sätt.
Språk
Eleven använder ett i huvudsak fungerande språk för äm­net och mottagarna, t.ex. beträffande ordval.
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för äm­net och mottagarna, t.ex. beträffande ordval.
Eleven använder ett väl funge­rande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval.
Leda en diskussion
Struktur
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven gör ett försök till sammanfattning av diskussionen.
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna och/eller återför diskussionen till ämnet på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven gör en rimlig samman­fattning av diskussionen.
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna och/eller återför diskussionen till ämnet på ett väl fungerande sätt. Eleven gör en samman­fattning av det viktigaste i diskussionen.
Språk
Se under momentet "Presentera ett underlag".
Se under momentet "Presentera ett underlag".
Se under momentet "Presentera ett underlag".
Delta i diskussion
Innehåll
Eleven framför åsikter med enkla och till viss del under­byggda argument.
Eleven framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Eleven framför åsikter med välut­vecklade och väl under­byggda argument.
Kommunikation
Eleven lyssnar, ställer frågor och lämnar bidrag som till viss del för diskussionerna framåt. Eleven praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tyd­ligt och visa engagemang.
Eleven lyssnar, ställer frågor och lämnar bidrag som för diskussionerna framåt. Eleven praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tyd­ligt och visa engagemang.
Eleven lyssnar, ställer frågor och lämnar bidrag som för diskussionerna framåt. och fördjupar eller breddar dem Eleven praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tyd­ligt och visa engagemang.
Språk
Se under momentet "Presentera ett underlag".
Se under momentet "Presentera ett underlag".
Se under momentet "Presentera ett underlag".
HELHETSBEDÖMNING DELPROV A
F
E
D
C
B
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: