Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gilla Läsa Skriva Bedömningsstöd (Skolverket) åk 7-9 Grundsärskola, Läsprogression

Skapad 2020-11-27 15:15 i Nationella styrdokument - Unikum
Översikt läsprogression utifrån Skolverkets bedömningsstöd för åk 7-9 i grundsärskolan.
Grundsärskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

I översikten beskrivs progression i läskunnande strukturerat i tre delområden: läsande av olika slags texter, tillvägagångssätt för att förstå texten och lästeknik.
Sammantaget omfattar de tre delområdena ett antal centrala aspekter av läskunnande. Översikten relaterar till kursplanerna i grundsärskolans ämnen svenska och svenska som andraspråk. Översikten ska kunna stödja bedömning för olika syften. Läraren behöver ge sådant stöd till eleven att det blir möjligt att bedöma elevenskunnande

>>
>>
>>
>>
>>
Elevens läsande av olika slags texter
medverkar i läsandet av och samtalet om innehållet i olika slags texter
läser olika slags texter som innehållsligt och språkligt är av enkelt slag
läser olika slags texter som innehållsligt och språkligt är av måttlig komplexitet
läser olika slags texter som innehållsligt och språkligt är av högre komplexitet
läser olika slags texter som innehållsligt och språkligt är av hög komplexitet
uttrycker sådant som eleven har upplevt och/eller har kunskap om och som kopplar till någon perifer aspekt av textens innehåll
uttrycker sådant som eleven har upplevt och/eller har kunskap om och som kopplar till någon central aspekt av textens innehåll
använder sådant som eleven har upplevt och/eller har kunskap om för att resonera underbyggt om textens tema och centrala aspekter
gör försök att resonera om information, känslor och/eller idéer i texten
gör försök att resonera underbyggt om information, känslor och/eller idéer i texten
resonerar underbyggt om information, känslor och/eller idéer i texten
Elevens tillvägagångssätt för att förstå texten
gör försök att korrigera sig vid felläsning genom att läsa om ord och/eller meningar
är på god väg att kunna korrigera sig vid felläsning genom att läsa om ord och/ eller meningar
korrigerar sig vanligtvis vid felläsning genom att läsa om ord och/eller meningar
gör försök att förutsäga textens innehåll utifrån exempelvis rubriker, bilder, tabeller och/eller med stöd av egna eller andras frågor
är på god väg att kunna förutsäga textens innehåll utifrån exempelvis rubriker, bilder, tabeller och/eller med stöd av egna eller andras frågor
förutsäger textens innehåll med stöd av exempelvis rubriker, bilder, tabeller och/eller med stöd av egna eller andras frågor
förutsäger textens innehåll, med stöd av olika ledtrådar, för att förstå texten på ett djupare plan
gör försök att urskilja textens tema, information, handling m.m.
är på god väg att kunna urskilja textens tema, information, handling m.m
urskiljer vanligtvis textens tema, detaljerad information och handling m.m.
urskiljer textens tema, detaljerad information och handling samt är på god väg att skilja på centrala och perifera aspekter av innehållet
urskiljer textens tema, information och handling och skiljer på centrala och perifera aspekter av innehållet
identifierar och gör försök att använda information som finns direkt uttalad i texten
är på god väg att använda information som finns direkt uttalad i texten och gör försök att använda information som finns indirekt uttryckt i texten
använder information som finns direkt uttalad i texten och är på god väg att använda information som finns indirekt uttryckt i texten
använder information som finns direkt uttalad och indirekt uttryckt i texten eller antyder något bortom texten
använder information som finns direkt uttalad och indirekt uttryckt i texten och drar rimliga slutsatser av denna
gör försök att sammanfatta texten och dra slutsatser om enkla samband mellan exempelvis orsak och verkan i texten
är på god väg att kunna sammanfatta texten och dra slutsatser om enkla samband mellan exempelvis orsak och verkan i texten
sammanfattar texten och drar slutsatser om enkla samband och gör försök att dra slutsatser om mer komplexa samband i texten
sammanfattar texten och drar slutsatser om mer komplexa samband i texten
gör med stöd av lärarens frågor försök att reda ut oklarheter – före, under och efter läsandet
gör ibland försök att reda ut oklarheter – före, under och efter läsandet – genom att ställa frågor till sig själv eller läraren om exempelvis innebörden av nya ord
gör ibland försök att reda ut oklarheter – före, under och efter läsandet – genom att ställa frågor till sig själv eller läraren om exempelvis innebörden av nya ord
Elevens lästeknik
helordsläser ibland, ljudar oftast även vid bekanta ord och gör försök att ljuda obekanta ord
helordsläser vanligtvis, ljudar emellanåt vid både bekanta och obekanta ord
helordsläser, ljudar emellanåt – särskilt vid obekanta ord
läser vanligtvis med flyt, ljudar vid obekanta ord samt anpassar sin läshastighet utifrån textens svårighetsgrad
läser med flyt och ljudar vid behov samt anpassar sin läshastighet utifrån textens svårighetsgrad
använder oftast enkel ljudning
använder oftast enkel ljudning, prövar avancerad ljudningsteknik – exempelvis att ljuda stavelse för stavelse och föra samman stavelserna till helheter
växlar mellan enkel ljudning och avancerad ljudningsteknik
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: