Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fö7 Livet och DiNA Celler - utvecklingssteg

Skapad 2020-11-29 19:54 i Förslövs skola F-9 Båstad
Bedömningen omfattar förmågan att använda NOns modeller för att förklara och resonera.
Grundskola 7 – 9 Kemi

Bedömningen avser kunskaperna inom no och avser resonemangsbredd och -djup samt frekvens och begreppsanvändning

Kvaliteten i resonemang och förklaringar

Ett naturvetenskapligt resonemang och/eller förklaringar är underbyggda av relevanta och naturvetenskapliga fakta. Det bedöms i två aspekter: djupet, dvs hur många sammanhängande fakta som enskilda resonemangen/förklaringarna har, och bredden dvs antalet olika, relevant perspektiv eller utgångspunkter som resonemanget i sin helhet har. Exempel på enledsresonemang Fakta - Konsekvens: - (Fakta) Olika laddningar attraherar varandra VILKET LEDER TILL att de negativt laddade elektronerna lägger sig som ett skal runt den positivt laddade kärnan. Exempel på tvåledsresonemang Fakta - Konsekvens - Konsekvens (djupare): - (Fakta) Värme är tillförd energi VILKET LEDER TILL att atomerna börjar röra sig mer när de värms VILKET LEDER TILL att de krockar med andra atomer Exempel på perspektivbyte: jämföra för- och nackdelar, använder olika teorier (tex observationer jämfört med partikelnivå)
Utvecklingsnivå 1
Utvecklingsnivå 2
Utvecklingsnivå 3
Resonemangsbredd
Hur olika perspektiv som finns i resonemangen.
Är på väg att förstå begreppet perspektiv vid olika resonemang och förklaringar.
Använder något perspektiv vid resonemang och förklaringar.
Använder flera olika perspektiv vid resonemang och förklaringar. Gör perspektivbyten.
Frekvensen bredd
Hur ofta som bredden visas i olika resonemang.
Gör sällan perspektivbyten.
Gör ibland perspektivbyten.
Gör alltid perspektivbyten.
Resonemangsdjup
Till vilken grad du använder dig av flera led i dina förklaringar.
Återger fakta och använder ett led i förklaringar och resonemang.
Återger fakta och använder ett led i förklaringar och förutsägelser och kopplar ihop dem med relevanta begrepp.
Återger fakta och använder två eller flera led i förklaringar och kopplar ihop dem med relevanta begrepp, modeller och teorier. Kan generalisera (se helheter och mönster)
Frekvens djup
Hur ofta som resonemangsdjupet uppnås.
Gör sällan utvecklade resonemang.
Gör ibland utvecklade resonemang.
Gör alltid utvecklade resonemang.

Ämneskunskaper

Ämneskunskaper omfattar kunskap om fakta och därmed olika modeller (tex atommodellen), olika teorier (ex evolutionsteorin) och begrepp (tex gener). Förmågan handlar om att kunna återge, förklara och använda i relevanta sammanhang tex genom att ange exempel och motivera det. Dessutom handlar det om att kunna koppla ihop olika begrepp.
Utvecklingsnivå 1
Utvecklingsnivå 2
Utvecklingsnivå 3
Begrepp
Kvaliteten på begrepps- modells- och teoriförståelsen som visas genom begreppsanvändning.
Kan återge som fakta och ge exempel på begrepp, modeller och teorier.
Kan återge och förklara vad
Beskriver på ett komplext sätt (många aspekter) och kan generalisera hur flera av kroppens organsystem samarbetar.
Modeller
Ex atommodellen, modell av människokroppen
Kan ge exempel vilka delar som ingår i modellen.
Kan redogöra för vilka delar som ingår i modellen och förklara hur de hänger ihop.
Kan redogöra för vilka delar som ingår i modellen, förklara hur de hänger ihop och redogöra för vad modellen har för användningsområden.
Teorier
Exempelvis evolutionsteorin.
Kan återge fakta som teorin bygger på och/eller leder till.
Kan återge fakta som teorin bygger på och leder till och diskutera frågeställningar som är relevant för teorin.
Kännetecken för Liv
Visar förståelse för förutsättningar för liv.
Är på väg att kunna förklara de saker som förenar allt levande och skiljer organismer från "död" saker.
Kan återge de egenskaper som kännetecknar liv.
Kan koppla kännetecken för liv till olika organismer tex växter, bakterier och människor och utveckla resonemang om organismers lösningar på att upprätthålla livet. Visar på kunskap om förutsättningar för att liv ska kunna upprätthållas.
Celler
Visar kunskaper om cellen sm den grundläggande biologiska byggstenen.
Är på väg att förstå hur celler generellt är organiserade och skillnader mellan celler.
Visar förståelse för hur celler är uppbyggda och är organiserade genom att kunna känna igen och benämna olika organeller samt deras funktion.
Kan generalisera över olika organismer hur celler är organiserade och skillnader mellan olika typer av celler tex växt- och djurceller. Kan redogöra för hur en cell fungerar och arbetsuppgifter tex bygga proteiner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: