Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gilla Läsa Skriva Bedömningsstöd (Skolverket) åk 7-9 Grundsärskola, Skrivprogression

Skapad 2020-12-01 13:26 i Nationella styrdokument - Unikum
Översikt Skrivprocessen utifrån Skolverkets bedömningsstöd för åk 7-9 i grundsärskolan
Grundsärskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

I översikten beskrivs skrivkunnande strukturerat i två delområden: skrivande av text för skilda funktioner och användning av skriftspråkliga strukturer och normer.
Sammantaget omfattar de två delområdena ett antal centrala aspekter av skrivkunnande. Översikten relaterar till kursplanerna i grundsärskolans ämnen svenska och svenska som andraspråk. Översikten ska kunna stödja bedömning för olika syften. Läraren behöver ge sådant stöd till eleven att det blir möjligt att bedöma elevens kunnande.

>>
>>
>>
>>
>>
Elevens skrivande av text för skilda funktioner
försöker skriva text för att exempelvis kommunicera/berätta/roa/instruera/beskriva/utforska
skriver text som innehållsligt är av enkelt slag för att exempelvis kommunicera/berätta/roa/ instruera/beskriva/utforska
skriver text som innehållsligt är av måttlig komplexitet för att exempelvis kommunicera/berätta/roa/ instruera/beskriva/utforska
skriver text som är av innehållsligt relativt hög komplexitet för att exempelvis kommunicera/berätta/roa/ instruera/beskriva/utforska
skriver text som innehållsligt är av hög komplexitet för att exempelvis kommunicera/berätta/roa/ instruera/beskriva/utforska
skriver text som behöver bearbetas för att den ska bli begriplig för tänkt läsare
skriver text som i huvudsak är begriplig och gör enstaka försök att anpassa texten för tänkt läsare
skriver begriplig text och är på god väg att kunna anpassa texten för tänkt läsare
skriver begriplig text och anpassar vanligtvis texten för tänkt läsare
skriver begriplig text och anpassar texten för tänkt läsare
gör enstaka försök att använda enkla texttypiska drag för struktur och språk beroende på funktion
är på god väg att använda enkla texttypiska drag för struktur och språk beroende på funktion
använder enkla texttypiska drag för struktur och språk beroende på funktion
gör försök att använda mer komplexa texttypiska drag för struktur och språk beroende på funktion
varierar på ett konsekvent sätt enkla och mer komplexa texttypiska drag för struktur och språk beroende på funktion
gör försök att sätta rubrik
sätter relevant rubrik och gör försök att dela in texten i stycken
sätter relevant rubrik och delar in texten i relevanta stycken
Elevens användning av skriftspråkliga strukturer och normer
skriver med enkel meningsbyggnad som huvudsakligen utgörs av huvudsats med rak ordföljd, dvs. subjekt – verb
gör försök att skriva med en viss variation i meningsbyggnaden, till exempel samordnade satser
skriver med en variation i meningsbyggnaden, till exempel samordnade satser och gör ibland försök att använda bisats
skriver med alltmer komplex meningsbyggnad
gör försök att använda något vanligt sammanbindningsord
använder vanliga sammanbindningsord som till exempel och, men, sedan
använder en bred variation av sammanbindningsord som exempelvis sedan, efter, när, därför, eftersom, dessutom, och, eller, men, trots, jag menar
gör enstaka försök att markera meningar med stor bokstav och punkt
är på god väg att kunna markera meningar med stor bokstav och skiljetecken som till exempel punkt och utropstecken
markerar vanligtvis meningar med stor bokstav och vanligt förekommande skiljetecken som exempelvis punkt, utropstecken, frågetecken och kommatecken
använder en bred variation av skiljetecken i huvudsak funktionellt
gör enstaka försök att stava ljudenligt stavade ord korrekt och att korrigera felstavade ord
är på god väg att stava ljudenligt stavade ord korrekt och emellanåt även ljudstridigt stavade ord, samt gör försök att korrigera felstavade ord
stavar för eleven vanliga ord enligt normen och korrierar ibland felstavade ord
stavar vanligtvis korrekt och korrigerar felstavade ord
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: