Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PM i språkhistoria, SVE3

Skapad 2021-01-05 13:08 i Berzeliusskolan gymnasium Linköping
Bedömningsmatris för skriftlig framställning, vetenskapligt skrivande i SVE3
Gymnasieskola Svenska

Förutom kriterierna för språkhistoria är formuleringarna hämtade från Skolverkets bedömningsunderlag till NP i SVE3, del A.

Rubrik 1

Vetenskapligt skrivande
  • Sve  E   Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  • Sve  C   Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
  • Sve  A   Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är träffsäkert, klart,varierat och överlag välformulerat.
E
C
A
Aspekt 1
Innehåll och källhantering
Textens innehåll är till viss del anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: − Texten presenterar en frågeställning som motsvarar den som ges i uppgiften − Texten innehåller en rimlig beskrivning. Beskrivningen är en med viss säkerhet utförd sammanfattning av flera relevanta källor från texthäftet. − Texten innehåller slutsatser/ en jämförelse som delvis bygger på textreferaten. - Texten utmärks delvis av objektiv saklighet. - Eleven tillämpar regler för citat- och referatteknik.
Textens innehåll är anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: -Beskrivningen har tydligt fokus på frågeställningen. -Slutsatserna/jämförelsen presenteras i ett utvecklat resonemang som i huvudsak bygger på textreferaten. - Texten utmärks i huvudsak av objektiv saklighet. - Citat- och referattekniken fungerar i huvudsak väl med t.ex. referatmarkörer.
Textens innehåll är väl anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: − Beskrivningen är en skickligt utförd sammanfattning av flera relevanta källor från texthäftet. − Resonemanget är väl utvecklat och nyanserat samt bygger tydligt i huvudsak på textreferaten. − Texten utmärks av objektiv saklighet. − Citat- och referattekniken är väl fungerande.
Aspekt 2
Disposition och sammanhang
Texten har en urskiljbar disposition och är sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: − Stoffet är på ett rimligt och urskiljbart sätt organiserat i inledning, huvudtext och avslutning. − Texten är på ett rimligt sätt indelad i stycken. − Textbindningen är fungerande.
Texten är väldisponerad och sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: − Texten har en lämplig organisation av stoffet utifrån uppgiftens syfte. − Styckeindelningen är korrekt markerad. − Textbindningen är väl fungerande. − Inledningen och avslutningen fyller sina respektive funktioner. − Det råder balans mellan olika delar.
Aspekt 3
Språk och stil
Textens språk och stil är till viss del anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: − Språket följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Textens språk och stil är anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: − Språket är klart och bär upp elevens resonemang. − Stilen är anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Textens språk och stil är väl anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: − Språket är välformulerat med precision i ordval och uttrycksformer. − Stilen är väl anpassad till den vetenskapliga texttypen

Svenska språkets historia och utveckling

  • Sve  E   Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
  • Sve  C   Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
  • Sve  A   Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.
E
C
A
Aspekt 4
Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.

Helhetsbedömning

E
C
A
Ny aspekt
Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den är ett pm om frågeställningen som till viss del kan fylla syftet att informera och intressera kurskamraterna.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den är ett pm om frågeställningen som kan fylla syftet att informera och intressera kurskamraterna.
Texten är väl anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den är ett pm om frågeställningen som väl kan fylla syftet att informera och intressera kurskamraterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: