Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA grund delkurs 3

Skapad 2021-01-07 15:06 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Lärandematris
Vuxenutbildning

Läsa
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa berättande text
Eleven kan läsa berättande text med flyt genom att genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa berättande text med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa berättande text med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa återberättande text
Eleven kan läsa återberättande text med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa återberättande text med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa återberättande text med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa beskrivande text
Eleven kan läsa beskrivande text med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa beskrivande text med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa beskrivande text med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa förklarande text
Eleven kan läsa förklarande text med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa förklarande text med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa förklarande text med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa argumenterande text
Eleven kan läsa argumenterande text med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa argumenterande text med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa argumenterande text med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa instruerande text
Eleven kan läsa instruerande text med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa instruerande text med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa instruerande text med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Sammanfatta
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter och referensramar , tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter och referensramar , tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika texter.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika texter.

Skriva

 • SvA  -   Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • SvA  -   Strategier för att planera, disponera och skriva olika typer av texter med anpassning till syfte, mottagare och texttyp.
 • SvA  -   Enkla former för textbearbetning, till exempel att gå igenom en text och göra förtydliganden.
 • SvA  -   Språkets struktur med sats- och meningsbyggnad, till exempel huvudsatser, bisatser och omvänd ordföljd. Textbindning.
 • SvA  -   Olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva berättande text
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva berättande text med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva berättande text med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Skriva återberättande text
Eleven kan skriva återberättande text med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva återberättande text med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva återberättande text med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Skriva beskrivande text
Eleven kan skriva beskrivande text med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva beskrivande text med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva beskrivande text med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Skriva förklarande text
Eleven kan skriva förklarande text med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva förklarande text med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva förklarande text med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Skriva argumenterande text
Eleven kan skriva argumenterande text med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva argumenterande text med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva argumenterande text med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Skriva instruerande text
Eleven kan skriva instruerande text med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva instruerande text med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva instruerande text med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Sammanställa information
Eleven kan sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Eleven kan sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Eleven kan sammanställa information från ett varierat urval av källor. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Bearbeta
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Digital kompetens

 • SvA  -   Olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • SvA  -   Olika sätt att söka information.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka och välja ut information
Eleven kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens användbarhet.
Text och media
Genom att kombinera olika texttyper och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga och förstärka sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga och förstärka sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga och förstärka sina texters budskap.

Tala och samtala

 • SvA  -   Strategier för att förstå och göra sig förstådd i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • SvA  -   Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel att använda omformuleringar och förklaringar.
 • SvA  -   Att medverka i olika samtal och diskussioner, till exempel att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse och ställa följdfrågor.
 • SvA  -   Muntliga beskrivningar och muntligt berättande om olika ämnen för olika mottagare. Olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga beskrivningar och muntligt berättande, till exempel stödord, bilder och digitala verktyg.
 • SvA  -   Uttal, betoning och satsmelodi.
 • SvA  -   Strategier för att minnas och lära, till exempel att använda stödord och tankekartor.
 • SvA  -   Ord och begrepp för att uttrycka kunskaper, åsikter och känslor i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • SvA  -   Betydelsen av uttal, betoning och satsmelodi för språkets begriplighet.
 • SvA  -   Någon skillnad och likhet mellan svenska och något annat språk.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Muntlig redogörelse
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning samt viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning samt relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning samt god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: