Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd för kuratorer Vänge skola 20-21

Skapad 2021-02-08 08:56 i Vänge skola Uppsala
Medarbetarsamtal

Uppdraget

Alla kuratorer utför och följer gällande styrdokument för elevhälsans psykosociala insatser.
Grundnivå
Vad ska utföras och vad förväntas av medarbetaren.
Bra
Hur medarbetaren kan bidra till att verksamhetens mål nås
Mycket bra
Hur medarbetaren kan bidra i hög grad till att verksamhetens mål nås (initierar, förmedlar)
Excellent
Hur medarbetaren över förväntan bidrar till att verksamhetens mål nås (driver, leder, ansvarar)
. Utifrån uppdraget ha en helhetssyn och förebygga och förbättra elevernas välbefinnande genom psykosociala insatser, kunna omsätta mål och åtagande till praktiskt genomförande. Ha kunskap om gällande styrdokument. Utifrån elevhälsans generella hälsofrämjande och förebyggande mål kunna omsätta mål och åtagande i praktisk handling
Utifrån uppdraget förebygga och förbättra elevernas välbefinnande genom psykosociala insatser, kunna omsätta mål och åtagande till praktiskt genomförande med god kvalitet. Utvecklar sin egen professionalism. Utifrån elevhälsans generella hälsofrämjande och förebyggande mål kunna omsätta mål och åtagande i praktisk handling av god kvalitet
Utifrån uppdraget förebygga och förbättra elevernas välbefinnande genom psykosociala insatser, kunna omsätta mål och åtagande till praktiskt genomförande med mycket bra kvalitet. Initierar och deltar i förebyggande och hälsofrämjande insatser i syfte att förbättra det generella arbetet i elevhälsan
Utifrån uppdraget förebygga och förbättra elevernas välbefinnande genom psykosociala insatser, kunna omsätta mål och åtagande till praktiskt genomförande med utmärkt kvalitet. Kan handleda andra t ex lärare, föräldrar eller övriga i elevhälsoteamet. Driver, leder, ansvarar för förebyggande och hälsofrämjande insatser i syfte att förbättra det generella arbetet i elevhälsan

Kommunikation (med och bemötande av elever och vårdnadshavare)

Grundnivå
Vad ska utföras och vad förväntas av medarbetaren.
Bra
Hur medarbetaren kan bidra till att verksamhetens mål nås
Mycket bra
Hur medarbetaren kan bidra i hög grad till att verksamhetens mål nås (initierar, förmedlar)
Excellent
Hur medarbetaren över förväntan bidrar till att verksamhetens mål nås (driver, leder, ansvarar)
Deltar, följer, visar intresse för bättre kommunikation enligt den etiska koden. Vara serviceinriktad, tillgänglig och anträffbar. Visar respekt och skapar förtroende med brukare. Tar tillvara elevernas synpunkter, återkopplar och lyfter till rätt nivå. Kommunikation och bemötande bidrar till en fungerande skolgång.
Deltar, bidrar och driver egen utveckling i bemötandefrågor. Visar respekt och skapar förtroende med brukare. Tar tillvara elevernas synpunkter, återkopplar och lyfter till rätt nivå. Kommunikation och bemötande bidrar till en väl fungerande skolgång.
Initierar, förmedlar och bidrar i hög grad till goda kommunikationsvägar för att öka inflytandet för eleverna och öka möjligt inflytande för vårdnadshavare. Kommunikation och bemötande bidrar till en mycket väl fungerande skolgång.
Driver, leder och tar ansvar och är en stödjande auktoritet för att inspirera kollegor till bättre kommunikation och bemötande. Initierar svåra etiska frågor . Kommunikation och bemötande bidrar till skolans ökade resultat.

Samarbete

Grundnivå
Vad ska utföras och vad förväntas av medarbetaren.
Bra
Hur medarbetaren kan bidra till att verksamhetens mål nås
Mycket bra
Hur medarbetaren kan bidra i hög grad till att verksamhetens mål nås (initierar, förmedlar)
Excellent
Hur medarbetaren över förväntan bidrar till att verksamhetens mål nås (driver, leder, ansvarar)
Deltar, följer, visar intresse för samarbete och visar respekt för andra. Vara serviceinriktad, tillgänglig och anträffbar. Tar ansvar och förstår sin del i ett gott arbetsklimat. Bidra med en god samtalston. Har ett helhetsperspektiv när det gäller eleven. Deltar i samarbete med aktörer inom och utanför skolan. I samarbete med övriga i elevhälsoteamet, pedagoger samt externa insatser förbättra enskilda elevers och gruppers skolgång.
Kan förmedla och ge korrekt information om verksamheten både inom och utanför organisationen. Deltar, bidrar och tar ansvar för att finna samförståndslösningar som skapar ett bättre samarbetsklimat. Skapa samarbete med aktörer inom och utanför skolan. I samarbete med övriga i elevhälsoteamet, pedagoger samt externa insatser förbättra enskilda elevers och gruppers skolgång med god kvalitet.
Initierar, förmedlar och bidrar i hög grad till gott samarbete annat genom att vara en bra förebild för kollegiet och kunna fungera som handledare. Initierar samarbete med aktörer inom och utanför skolan. I samarbete med övriga i elevhälsoteamet, pedagoger samt externa insatser förbättra enskilda elevers och gruppers skolgång med mycket god kvalitet
Driver, leder, ansvarar och är en stödjande aktoritet för att inspirera och entusiasmera arbetskamrater till ett förbättrat samarbete. Har ett helhetsperspektiv. Driver självständigt och leder samarbete med aktörer inom och utanför skolan. I samarbete med övriga i elevhälsoteamet, pedagoger samt externa insatser förbättra enskilda elevers och gruppers skolgång med utmärkt kvalitet

Ansvarstagande

Grundnivå
Vad ska utföras och vad förväntas av medarbetaren.
Bra
Hur medarbetaren kan bidra till att verksamhetens mål nås
Mycket bra
Hur medarbetaren kan bidra i hög grad till att verksamhetens mål nås (initierar, förmedlar)
Excellent
Hur medarbetaren över förväntan bidrar till att verksamhetens mål nås (driver, leder, ansvarar)
Tar ansvar för att arbeta förebyggande, främjande och långsiktigt. Tar ansvar för barnperspektivet på skolan. Påverkar verksamheten genom sin psykosociala kompetens och utför arbetet enligt uppdrag. Deltar i anvisad kompetensutveckling.
Deltar, bidrar och driver ett förebyggande, främjande och långsiktigt arbete Deltar och bidrar till att skolan utgår från barnperspektivet. Är uppmärksam på behov och tar ansvar för sina arbetsuppgifter och den gemensamma lärande- och arbetsmiljön. Utvecklar sin egen professionalism och tar initiativ till egen kompetensutveckling.
Initierar, förmedlar och bidrar i hög grad till att arbeta förebyggande, främjande och långsiktigt Initierar, förmedlar och bidrar i hög grad till att skolan utgår från barnperspektivet. Tar ett stort ansvar för sina och elevhälsans arbetsuppgifter och den gemensamma lärande- och arbetsmiljön Arbetar aktivt för egen kompetensutveckling och håller sig uppdaterad inom ämnesområdet.
Driver, leder och tar ansvar för att arbeta förebyggande, främjande och långsiktigt Driver, leder och tar ansvar för att hela skolan genomsyras av barnperspektivet. Ägnar sig åt omvärldsbevakning och föreslår anpassning och utveckling av skolans verksamhet och den gemensamma lärande- och arbetsmiljön Förmedlar sina kunskaper till övriga medarbetare och håller sig uppdaterad inom aktuell forskning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: