Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris Svenska 1

Skapad 2021-02-17 14:54 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Lärandematris kopplat till Svenska 1.
Gymnasieskola Svenska

Matris som syftar till lärande och för att få en överblick kring vad jag behärskar bra och behöver arbeta mer med. Tänk på att matrisen är ett levande dokument som kan ändras efter hand.

Muntligt

E-kvaliteter
C-kvaliteter
A-kvaliteter
Kommentarer
Innehåll
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp.
Säkerhet
Detta gör eleven med viss säkerhet.
Detta gör eleven med viss säkerhet.
Detta gör eleven med säkerhet.
Disposition
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig.
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Åhörarkontakt
Eleven har viss åhörarkontakt
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har god åhörarkontakt.
Språk
Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Presentationstekniskt hjälpmedel
Eleven kan med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Eleven kan med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Eleven kan med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.

Skriva texter

E-kvaliteter
C-kvaliteter
A-kvaliteter
Kommentarer
Innehåll
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter som till viss del är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter som är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter som är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Disposition
Texterna är sammanhängande och begripliga.
Texterna är sammanhängande och begripliga. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Texterna är sammanhängande, begripliga och väldisponerade. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Språk
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Att kunna plocka ut information från andra texter
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv.
Hänvisa till källor
I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat och referatteknik.
I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

Skönlitteratur

E-kvaliteter
C-kvaliteter
A-kvaliteter
Kommentarer
Återge innehåll och berättartekniska/stilistiska begrepp
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Tema och motiv
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Egna tankar och iakttagelser
Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Allmänmänskliga förhållanden
Eleven relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.

Språklig variation

E-kvaliteter
C-kvaliteter
A-kvaliteter
Kommentarer
Exempel på språklig variation
Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation
Markering av avstånd och samhörighet
Eleven kan ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Eleven kan ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Eleven kan ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Attityder till språklig variation
Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.
Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: