Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris Svenska 2

Skapad 2021-03-02 10:10 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Matris som syftar till lärande och för att få en överblick kring vad jag behärskar bra och behöver arbeta mer med. Tänk på att matrisen är ett levande dokument som kan ändras efter hand.
Gymnasieskola 2

Matris som syftar till lärande och för att få en överblick kring vad jag behärskar bra och behöver arbeta mer med. Tänk på att matrisen är ett levande dokument som kan ändras efter hand.

Muntligt

E-kvaliteter
C-kvaliteter
A-kvaliteter
Kommentarer
Gruppdiskussioner
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt.
Innehåll och säkerhet- muntligt anförande
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.
Disposition- muntligt anförande
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Språk- muntligt anförande
Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Åhörarkontakt- muntligt anförande
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har god åhörarkontakt.
Presentationstekniskt hjälpmedel- muntligt anförande
Eleven kan med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Eleven kan med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Eleven kan med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
Belysande exempel och vidgade perspektiv
Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv.

Skriva texter

E-kvaliteter
C-kvaliteter
A-kvaliteter
Kommentarer
Innehåll
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Belysande exempel och vidgade perspektiv
Texterna ger vidgade perspektiv på informationen från källorna.
Texterna innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna.
Disposition
Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade.
Eleven kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade.
Språk
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Hänvisa till andra källor
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.

Argumentation

E-kvaliteter
C-kvaliteter
A-kvaliteter
Kommentarer
Innehåll: tes och argument
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Bemöta motargument
Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.

Skönlitteratur

E-kvaliteter
C-kvaliteter
A-kvaliteter
Kommentarer
Innehåll
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Litterära verkningsmedel
Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel.
Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och resonerar nyanserat om dessa.
Förmedling av ideér och känslor
Eleven diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor.
Samband mellan litteratur och samhälle
Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
Eleven sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Eleven sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.

Grammatik

E-kvaliteter
C-kvaliteter
A-kvaliteter
Kommentarer
Eleven kan översiktligt utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
Eleven kan med viss precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.

Språklig variation

E-kvaliteter
C-kvaliteter
A-kvaliteter
Kommentarer
Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: