Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vägen till världskrig

Skapad 2021-03-17 08:24 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Uppsats om världskrigens tid (första världskriget, mellankrigstiden, andra världskriget och efterkrigstiden) i samarbete med svenska. Historia bedöms utifrån denna matris medan svenska har sin egen.
Grundskola 9 Historia

Vår moderna historia (1900-talet) har innehållit de två värsta krig mänskligheten skådat! Hur kunde detta ske och upprepas i en ännu värre skepnad med endast 20 år i mellan? Du visar kunskap genom resonemang om orsaker och konsekvenser av tidsperioden och händelser, hur det förflutna påverkar nutiden. Vidare, hur väl du för ett resonemang gällande val av källor och dess trovärdighet samt hur du använder de historiska begreppen.

Syfte och centralt innehåll

  • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  • Hi   kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  • Hi   reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  • Hi  7-9   Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  • Hi  7-9   Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  • Hi  7-9   De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  • Hi  7-9   Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
E - nivå
C - nivå
A - nivå
Resonera, beskriva och förklara
Du beskriver de olika händelserna och företeelserna på ett enkelt sätt.
Du beskriver och förklarar de olika händelserna och företeelserna på ett tydligt sätt. Du förtydligar genom något exempel.
Du beskriver och förklarar händelserna och företeelserna på ett tydligt och detaljerat sätt. Du har med flera förklarande exempel.
Orsak och konsekvens
Du ger exempel på orsaker och konsekvenser.
Du ger exempel på orsaker och konsekvenser och förklarar i mer än ett led.
Du ger flera och tydliga exempel på orsaker och konsekvenser i flera led.
Perspektiv
Du ser konsekvenser ur olika perspektiv.
Du ser konsekvenser ur olika perspektiv och drar paralleller till andra sammanhang.
Samband
Du beskriver enkla och konkreta samband mellan de olika händelserna och ger enkla förklaringar till dessa.
Du beskriver samband mellan de olika händelserna och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv.
Du beskriver samband mellan de olika händelserna och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv Du visar på detaljer och får ihop helheter. Förklarar hur delar hänger ihop
Jämföra
Du gör jämförelser och förklarar vad likheter och/eller skillnader beror på?
Du gör jämförelser och förklarar tydligt vad likheter och skillnader beror på? Du drar även slutsatser av jämförelserna med hjälp av enstaka fakta
Du gör jämförelser och förklarar tydligt och detaljerat vad likheter och skillnader beror på? Du drar slutsatser av jämförelser med hjälp av relevant fakta. Du sätter in jämförelserna i andra sammanhang och drar paralleller.
Begrepp
Du använder och känner till några historiska begrepp.
Du använder och känner till flera historiska begrepp.
Du använder och känner till flera historiska begrepp och använder dessa i olika sammanhang.
Reflektera
Du reflekterar kring din slutsats på ett enkelt och konkret sätt.
Du reflekterar kring slutsatsen, förklarar och kopplar slutsatsen till frågeställningen.
Du reflekterar kring din egen slutsats och dess rimlighet. Du förklarar och kopplar tydligt slutsatsen till frågeställningen.
Källkritik
Du skiljer fakta från värderingar och motiverar med enstaka aspekter för källkritik.
Du är medveten om att det finns olika tolkningar och förklarar och motiverar med hjälp av olika aspekter för källkritik.
Du är medveten om att det finns olika tolkningar och förklarar och motiverar med hjälp av flera olika aspekter för källkritik Du jämför de olika källorna utifrån de aspekter som lyfts fram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: