👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Från frö till frö- NTA

Skapad 2021-05-18 14:33 i Kronaskolan 4-6 Ale
Matris för bedömning av förmågor i NO. Bygger på DiNO diagnosmaterial från skolverket. Beskriver förmågorna att beskriva och förklara, granska - ta ställning - kommunicera samt genomföra systematiska undersökningar.
Grundskola 4 – 6 Biologi

FÖRMÅGAN ATT BESKRIVA OCH FÖRKLARA

1
2
3
Beskriva och förklara
Denna apekt handlar om att ta hjälp av naturvetenskapliga begrepp för att beskriva och förklara fenomen och samband i omvärlden.
Du kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter, men beskrivningen är ofullständig eller inte helt korrekt.
Du kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter. Du kan ta hjälp av kunskaper i naturvetenskap för att förklara ett fenomen eller ett samband, men det naturvetenskapliga innehållet är inte nödvändigtvis helt korrekt, relevant eller fullständigt.
Du kan använda korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband på ett - med hänsyn till årskursen - lämpligt sätt.

FÖRMÅGAN ATT GRANSKA, TA STÄLLNING OCH KOMMUNICERA

1
2
3
Söka och granska information
Denna aspekt handlar om att söka och granska naturvetenskaplig information.
Du kan använda olika källor när du söker naturvetenskaplig information.
Du använder olika källor när du söker information.
Du använder olika källor när du söker information.
Du kan resonera kring hur användbar informationen är utifrån tex svårighetsgrad.
Du kan resonera kring hur användbar informationen är utifrån tex svårighetsgrad och relevans. Du kan skilja på information som bygger på fakta respektive värderingar.
Du kan resonera kring hur användbar informationen är utifrån tex svårighetsgrad och relevans. Du kan skilja på information som bygger på fakta respektive värderingar. Du kan resonera om vilka intressen och värderingar som kan tänkas ligga bakom informationen och utifrån det avgöra hur trovärdig källan är.
Du kan efteråt beskriva hur det gick till när du sökte informationen.
Du kan i efterhand beskriva hur det gick till när du sökte information.
Du kan i efterhand beskriva hur det gick till när du sökte information.
Ta ställning och motivera
Denna aspekt handlar om att ta ställning med ett naturvetsnskapligt innehåll och kunna motivera ditt ställningstagande med olika argument.
Du kan göra egna ställningstaganden.
Du kan göra egna ställningstaganden.
Du kan göra egna ställningstaganden.
Du kan motivera ditt ställningstagande.
Du kan motivera ditt ställningstagande med naturvetenskapliga argument. Du kan utveckla och beskriva dina argument.
Du kan motivera ditt ställningstagande med naturvetenskapliga argument, både för och emot. Du kan skilja på argument som bygger på fakta respektive värderingar. Du kan utveckla och beskriva dina argument och de är naturvetenskapligt relevanta och korrekta. Du kan beskriva vilka tänkbara konsekvenser det kan bli utifrån olika ställningstaganden.
Diskutera och kommunicera naturvetenskaplig kunskap
Denna spekt handlar om att använda naturvetenskaplig kunskap i diskussioner samt för att skapa texter och andra framställningar.
Du kan framföra åsikter i en fråga.
Du kan framföra åsikter och argument i en fråga.
Du kan framföra åsikter och argument i en fråga.
Du kan bemöta andras åsikter med respekt.
Du kan bemöta andras åsikter och ställa frågor till andra i en diskussion.
Du kan bemöta andras åsikter och ställa frågor till andra i en diskussion. Du kan utnyttja dina egna och andras argument för att fördjupa en diskussion.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och i framställningar kring naturvetenskapliga frågor, men använder ett vardagligt språk.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och i framställningar kring naturvetenskapliga frågor, men den naturvetenskpliga informationen är inte helt korrekt eller relevant, eller så blandar du vardagliga och natutvetenskapliga begrepp. Du kan skapa texter och andra framställningar som tar stöd av vardagliga och, till ämnet relevanta bilder, teckningar mm.
Du kan använda korrekt och relevant naturvetenskaplig information i diskussionerna. Du kan skapa texter som tar stöd av vardagliga och relevanta bilder, teckningar, symboler mm och som är anpassad efter målgruppen och med hänsyn till årskursen.

FÖRMÅGAN ATT GENOMFÖRA SYSTEMATISKA UNDERSÖKNINGAR

1
2
3
Ställa frågor
Denna aspekt handlar om att ställa frågor som kan undersökas på ett systematiskt sätt.
Du kan ställa en mängd olika frågor, men kan inte skilja mellan vilka frågor som är möjliga att undersöka och de som inte är det.
Du kan med stöd bearbeta dina egna och andras frågor så att de är möjliga att undersöka.
Du kan med stöd bearbeta dina egna och andras frågor så att de är möjliga att undersöka på ett systematiskt sätt.
Formulera hypoteser
Denna aspekt handlar om att samla information och idéer om en frågeställning, så att en hypotes kan formuleras.
Du kan formulera en hypotes om vad som kommer att hända men inte ge en förklaring till varför.
Du kan formulera en hypotes om vad som kommer att hända och ge en förklaring som bygger på egna (eller andras) erfarenheter.
Du kan formulera en hypotes som är vetenskapligt underbyggd.
Planera en undersökning
Denna aspekt handlar om att planera en undersökning för att testa en hypotes. Planeringen omfattar både att identifiera lämplig utrustning som att designa en fungarnde försöksuppställning.
Du kan ge ett förslag på hur en undersökning kan utformas, men bara i stora drag eller för en begränsad del av undersökningen.
Du kan ge förslag på hur en undersökning kan utformas i sin helhet, men där förslaget är ofullständigt i något avseende (tex att någon av punkterna till höger saknas). Förslaget går med någon bearbetning att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan planera för en undersökning där planeringen innehåller: * Vilka variabler som ska förändras och vilka som ska hållas konstanta. * I vilken ordning momenten ska genomföras * Vilken materiel som ska användas.
Genomföra en undersökning
Denna aspekt handlar om att genomföra en planerad undersökning för att få fram resultat. Här ingår även att handha utrustning på ett lämpligt sätt.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver mycket stöd av lärare eller detaljerade instruktioner.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrater.
Du kan enskilt, eller som en aktiv del i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut.
Du hanterar utrustningen så att brister i säkerhet uppstår.
Du kan hantera utrustningen på ett säkert sätt.
Du kan hantera utrustningen korrekt samt på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan föra anteckningar med ord och bild men de är sporadiska.
Du kan föra anteckningar om din undersökning men kan brista i nogrannhet eller fullständighet.
Du kan föra noggranna och systematiska anteckningar i text och bild.
Tolka resultat och dra slutsatser.
Denna aspekt handlar om att utifrån sina resultat kunna se mönster, göra tolkningar och dra slutsatser i förhållande till hypotesen.
Du kan dra slutsatser men använder bara en liten del av dina resultat.
Du utnyttjar alla dina resultat för att dra en slutsats.
Du utnyttjar alla dina resultat för att dra en slutsats. Slutsatserna relateras till naturvetenskapliga begrepp.
Du kan jämföra resultaten från undersökningen med din hypotes.
Du kan jämföra resultaten från undersökningen med din hypotes.
Du kan jämföra resultaten från undersökningen med din hypotes. Du kan resonera kring alternativa tolkningar.
Utvärdera en undersökning
Denna aspekt handlar om att identifiera möjliga felkällor i undersökningen och avgöra om resultat och slutsatser är rimliga.
Du kan jämföra egna resultat med andras resultat och slutsatser och resonera om det är rimligt.
Du kan jämföra egna resultat och slutsatser med andras och identifiera möjliga felkällor och resonera om det är rimligt.
Du kan jämföra egna resultat och slutsatser med andras och identifiera och värdera möjliga felkällor och resonera om resultaten är rimliga.
Du kan ge förslag som bidrar till att förbättra undersökningen.
Du kan ge förslag på hur undersökningar kan förbättras och bearbeta din egen undersökning utifrån andras synpunkter.
Du kan utifrån en jämförelse mellan planering och utförande ge förslag på hur undersökningar kan förbättras. Du kan resonera kring slutsatsernas rimlighet.
Dokumentera och diskutera
Denna aspekt handlar om att dokumentera din undersökning i text och bild. Här innefattas även hur du utnyttjar grafer, tabeller, bilder och symboler i dokumentationen samt hur du kan utnyttja dokumentationen i diskussioner kring resultat och slutsatser.
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av olika utttrycksformer, som vardagligt språk och kontextnära bilder, teckningar mm.
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av text och bild och tar stöd av exempelvis tabeller, bilder och symboler.
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av text och bilder och tar stöd av , med hänsyn till årskursen, korrekta och relevanta naturvetenskapliga symboler och begrepp.
Du kan använda din dokumentation i diskussioner kring genomförandet av en undersökning.
Du kan använda din dokumentation i diskussioner kring genomförandet av en undersökning och vilka resultat som uppnåtts.
Du kan använda din dokumentation i diskussioner kring alla delar av en undersökning och vilka resultat som uppnåtts och vilka slutsatser som dragits samt hur undersökningen kan förbättras.
Du kan diskutera din undersökning, men använder främst vardagligt språk.
Du kan diskutera din undersökning och vilka resultat som har uppnåtts, men blandar naturvetenskapliga och vardagliga begrepp.
Du kan diskutera din undersökning och använder naturvetenskapliga begrepp.
Observera
Denna aspekt handlar om att genom observationer identifiera egenskaper, hitta likheter och skillnader och beskriva olika objekt med bild och ord.
Du kan identifiera tydliga och uppenbara egenskaper hos det som observeras.
Du kan identifiera även mindre tydliga och uppenbara egenskaper hos det som observeras. Du kan använda flera olika egenskaper för att beskriva ett objekt.
Du kan använda flera väsentliga egenskaper för att beskriva ett objekt och kan ta hjälp av olika sinnen eller hjälpmedel.