👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanställning av nationella prov i svenska 2021

Skapad 2021-05-25 13:20 i Långareds skola Alingsås
Matris över Nationella Proven År 3, svenska.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska

Matris över Nationella Proven År 3, svenska.

Under matrisen finns eventuella kommentarer.

SVENSKA

Når ej kravnivån (EN)
Når kravnivån (N)
Delprov A: tala
Prövar elevens förmåga att tala och samtala i grupp. För lägsta godtagbara kravnivå ska tre av följande fyra aspekter vara uppfyllda: * Eleven kan delta i samtal under gruppuppgiftens gång. * Eleven kan i gruppen ställa frågor som handlar om uppgiften. * Eleven kan framföra egna åsikter om hur uppgiften ska lösas. * Eleven kan lyssna på andra och bygga vidare på vad andra säger genom att ge kommentarer, till exempel korta responser och instämmanden.
Når ej kravnivån
Når kravnivån
Delprov B: läsa berättande text
Prövar elevens förmåga att kunna läsa och förstå berättande text genom att svara på ett antal läsförståelseuppgifter. För lägsta godtagbara kravnivå ska eleven nå minst 13 av 18 poäng.
Når ej kravnivån
Når kravnivån
Delprov C: läsa faxtatext
Prövar elevens förmåga att kunna läsa och förstå faktatext genom att svara på ett antal läsförståelseuppgifter. För lägsta godtagbara kravnivå ska eleven nå minst 14 av 18 poäng.
Når ej kravnivån
Når kravnivån
Delprov D: läsa (elevens högläsning)
Prövar elevens förmåga att läsa elevnära texter med flyt genom individuell högläsning. För lägsta godtagbara kravnivå ska samtliga av nedanstående aspekter vara uppfyllda: * Eleven kan läsa ut ord och meningar relativt obehindrat (endast några felläsningar) med hjälp av ortografisk helordsläsning. * Eleven kan korrigera sig själv vid behov genom att läsa om enstaka ord eller meningar. * Eleven kan använda ljudningsstrategin vid behov och/eller stanna upp vid vissa ord för att se hur dessa ska avläsas.
Når ej kravnivån
Når kravnivån
Delprov E: läsa (elevens textsamtal)
Prövar elevens förmåga till grundläggande läsförståelse i form av ett kort textsamtal med varje elev. För lägsta godtagbara kravnivå ska samtliga av nedanstående aspekter vara uppfyllda: * Eleven kan återge huvuddragen av händelseförloppet i den lästa texten. * Eleven kan kommentera och föra enkla resonemang om den lästa texten. * Eleven kan relatera den lästa texten till egna erfarenheter genom att till exempel relatera till hur huvudpersonen agerar.
Når ej kravnivån
Når kravnivån
Delprov F: skriva berättande text
Delprov F och G prövar elevens förmåga att skriva berättande text. För lägsta godtagbara kravnivå för delprov F ska följande aspekt vara uppfylld: (Kravnivå för Sva inom hakparentes) * Eleven kan skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning. [Eleven kan skriva en berättande text med en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.]
Når ej kravnivån
Når kravnivån
Delprov G: skriva berättande text
Delprov F och G prövar elevens förmåga att skriva berättande text. För lägsta godtagbara kravnivå för delprov G ska följande två aspekter vara uppfyllda: * Eleven kan stava ett antal formord och minst tio olika innehållsord. * Eleven kan på minst tre ställen i texten börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken.
Når ej kravnivån
Når kravnivån
Delprov H: skriva faktatext
Prövar elevens förmåga att skriva en faktatext: (Kravnivå för Sva inom hakparentes) * Eleven kan återge grundläggande delar av information i en enkel faktatext så att innehållet klart framgår. [Eleven kan återge grundläggande delar av information i en enkel faktatext så att innehållet blir begripligt.] * Eleven kan använda ämnesspecifika ord och begrepp. Det innebär att minst 10 av de 14 stödorden (eller omskrivningar av stödorden) som finns med på elevbladet ska finnas med i texten och användas korrekt.
Når ej kravnivån
Når kravnivån