👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Bosgårdens pedagogiska enhet - Lönekriterier 2021/2022

Skapad 2021-05-28 11:09 i Bosgårdens pedagogiska enhet personal Mölndals Stad
Medarbetarsamtal

Bosgårdens pedagogiska enhet (Jungfrustigen, Toralla och Hagåker) lönekriterier ihop med Mölndals stad.

I dessa lönekriterier finns det rutor med text och rutor utan text. De förklaringar som finns är våra tidigare lönekriterier. Förklaringarna har uppdaterats och förenklats. Kriterierna är uppdelade i fyra områden; Bidrag till verksamheten, Yrkesskicklighet, Medarbetarskap och Socialt samspel.

Läs igenom och välj den ruta du upplever att du uppfyller. Om du väljer Uppfyller ställda krav behövs ingen vidare förklaring. Om du väljer Uppfyller mer än väl ställda krav eller Uppfyller ställda krav på ett föredömligt sätt ska du ge en förklaring på hur du tänker kring ditt arbete.

De rutor där det inte finns någon förklaring är valfria att svara på. Väljer du att lägga dig i någon ruta väljer du efter vad du upplever att du uppfyller. Om du väljer Uppfyller mer än väl ställda krav eller Uppfyller ställda krav på ett föredömligt sätt ska du ge en förklaring på hur du tänker kring ditt arbete. Skriv vilket kriterie och text i kommentarsrutan längst ned.

Bidrag till verksamheten

Uppfyller inte ställda krav
Uppfyller ställda krav
Uppfyller mer än väl ställda krav
Uppfyller ställda krav på ett föredömligt sätt
Mål och resultat
••Deltar i arbetet att utforma delmål och aktiviteter för verksamheten.
Kan definiera de olika momenten i språkutveckling. Använder olika metoder för att arbeta språkutvecklande som en del av utbildning och undervisning. Arbetar utifrån kriterierna för Litteraturförskolor. Förändrar läsmiljön löpande utifrån ett språkutvecklande arbetssätt. Arbetar med aktivt med barns lek, normkreativt i leken.
Språkutveckling, kriterierna för litteratur fsk och Barns lek, normkreativ lek, pedagogens roll i leken är integrerat i utbildningen och undervisningen. Kan visa dokumentation av processen, resultatet samt analysen. Kan visa på DOKUMENTERADE FÖRÄNDRINGAR och RESULTET av inspirerande språkliga läsmiljöer samt av pedagogernas roll i barnens lek.
Driver verksamheten enheten framåt utifrån aktuell forskning gällande språkutveckling, språkutvecklande läsmiljöer. Driver, utvecklar pedagogens roll i barns lek, normkreativ lek och kan visa dokumenterade resultat av detta.
Mål och resultat
••Bidrar till verksamhetens måluppfyllelse
Arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet, använder Unikum. Stimulerar barnens användande av digitala verktyg till ett mer kreativt och aktivt arbetssätt.
Utvecklar systematiska kvalitetsarbetet på ENHETEN. Analyserar verksamheten objektivt.
Utvecklar och DRIVER det systematiska kvalitetsarbetet, får med övriga på enheten. Utvecklar analysen som arbetsmetod.
Mål och resultat
••Visar förmåga att prioritera utifrån uppsatta mål
Tar ansvar och arbetar med att uppnå alla förväntansmål i ”Digitalitet i förskolan”.
Utvecklar den Digitala kompetensen på ENHETEN och uppnår utvecklingsnivån i ”Digitalitet i förskolan”.
Utvecklar och DRIVER den digitala kompetensen på ENHETEN så att all personal uppnår förväntans nivån i ”Digitalitet i förskolan”.
Mål och resultat
••Återkopplar, utifrån verksamhetens behov, till chef om hur arbetet fortlöper
Mål och resultat
••Deltar i verksamhetens förändringsarbete och bidrar till bästa möjliga Mölndal.
Deltar i verksamhetsutveckling och aktiviteter som initieras av andra. Arbetar aktivt och kontinuerligt med HBTQ i utbildning och undervisning.
Ser förändringar som en naturlig del av arbetet, kan visa på konkreta, dokumenterade förslag och resultat på förändringsarbete. Kan visa på dokumenterade förändringar och resultat av arbetet med HBTQ.
Driver en aktiv och medveten verksamhetsutveckling på ENHETEN. Utvecklar och driver en utveckling av HBTQ på hela ENHETEN.
Arbetsinsats
••Kvaliteten på utfört arbete motsvarar den nivå som förväntas
Är införstådd med helheten i sitt grunduppdrag utifrån de olika uppgifter som ingår.
Har förmåga att ansvara över ytterligare arbetsuppgifter utanför de som ingår i grunduppdraget med positivt resultat.
Bidrar i hög utsträckning till att ansvara över och verkställa olika kvalificerade arbetsuppgifter på hela ENHETEN.
Arbetsinsats
••Mängden utfört arbete motsvarar den nivå som förväntas
Arbetsinsats
••Arbetar med målgruppens behov i fokus, utifrån givna ramar

Yrkesskicklighet

Uppfyller inte ställda krav
Uppfyller ställda krav
Uppfyller mer än väl ställda krav
Uppfyller ställda krav på ett föredömligt sätt
Fackmässiga kunskaper
••Har bred/djup och uppdaterad kunskap inom arbetsområdet
Undervisar/utbildar utifrån forskning och beprövad erfarenhet samt kan uppvisa dokumentation av detta.
Kan visa dokumenterade förändringar, resultat som gjorts i arbetslaget för att leva upp till uppdraget.
Kan visa dokumenterade förändringar som gjorts på ENHETEN för att leva upp till uppdraget.
Fackmässiga kunskaper
••Uppvisar skicklighet i utförandet av olika arbetsuppgifter och är ett stöd för kollegor och chef med sitt kunnande
Kan definiera livslångt lärande och arbetar aktivt med detta som utgångspunkt i arbetet. Kan skapa sammanhang och mening i barnens lärande och erfarenheter.
Kan visa dokumentation att arbetet gett resultat över tid
Driver arbetet på ENHETEN med att förändra arbetssätt, arbetsformer och innehåll mot livslångt lärande. Kan visa dokumentation och resultat av detta.
Arbetsmetodik
••Har ett yrkesskickligt handlag och behärskar olika arbetstekniker
Använder och kan visa dokumenterad mångfald av pedagogiska metoder kopplade till beprövad erfarenhet och teorier. Låter barnen tillämpa kunskaper, färdigheter och förmågor på ett lustfyllt sätt.
Kan visa dokumenterade resultat av situationsanpassade pedagogiska metoder. Utvecklar och stimulerar barnens olika sätt att lära och tar del av aktuell forskning. Visar dokumenterade resultat.
Utvecklar, med hjälp av det systematiska kvalitetsarbetet, olika situationsanpassade pedagogiska metoder för enheten. Driver verksamheten framåt utifrån aktuell forskning kring det kompetenta barnet.
Arbetsmetodik
••Planerar, organiserar och genomför arbetsuppgifter effektivt

Medarbetarskap

Uppfyller inte ställda krav
Uppfyller ställda krav
Uppfyller mer än väl ställda krav
Uppfyller ställda krav på ett föredömligt sätt
Ansvarstagande
•Är pålitlig och tar ansvar för det egna arbetet
Läser protokoll, mail svarar/gör det som efterfrågas inom angiven tidsram. Lägger in frånvaro på PS, lägger in rätt schema på Time Care I TID
Ansvarstagande
•Tar ansvar för verksamhetens gemensamma resultat
Ansvarstagande
•Är en god ambassadör för verksamheten och Mölndals stad
Initiativtagande
•Är självgående och kan leda sitt eget arbete, men vet också att ta hjälp vid behov
Initiativtagande
••Arbetar lösningsfokuserat och agerar konstruktivt
Initiativtagande
••Tar initiativ till förbättring av arbetssätt och lär av erfarenheter
Engagemang
••Visar intresse för att verksamheten fungerar väl och är medskapande
Är noga med att följa beslutande kommunikationsvägar. Påverkar i lämpligt forum.
Deltar aktivt i processer. Bidrar till att skapa och upprätthålla goda kommunikationsvägar.
Leder processer för hela ENHETEN.
Engagemang
••Deltar aktivt vid APT och i olika arbetsgrupper
Deltar aktivt i ansvarsgrupper och arbetslag.
Ansvarar för olika arbetsuppgifter i de olika ansvarsgrupper.
Reflekterar och samtalar kring gruppen, arbetslagets, ENHETENS process och utveckling.
Engagemang
••Tar ansvar för sin egen utveckling inom verksamhetsområdet och tar sig an utmaningar

Socialt samspel

Uppfyller inte ställda krav
Uppfyller ställda krav
Uppfyller mer än väl ställda krav
Uppfyller ställda krav på ett föredömligt sätt
Samarbetsförmåga
••Visar förtroende för kollegor och chef
Samarbetsförmåga
••Delar med sig av information, kompetens och erfarenheter
Samarbetsförmåga
••Ger kollegor konstruktiv feedback
Samarbetsförmåga
••Är öppen för att ta emot feedback på den egna arbetsinsatsen
Samarbetsförmåga
••Bidrar till en trivsam arbetsmiljö på arbetsplatsen och tar ansvar för en fungerande grupp
Skapar relationer och arbetar utifrån systemteoretiskt förhållningssätt. För dialog med kollegor.
Praktiserar i flera olika situationer ett systemteoretiskt förhållningssätt. Ser dialogen som ett viktigt verktyg. COACHAR aktivt.
Beskriver i teorin och praktiserar ett systemteoretiskt förhållningssätt. Utmanar och låter sig själv utmanas. COACHAR andra grupper på ENHETEN.
Bemötande
••Har ett professionellt förhållningssätt i mötet med andra inom staden, kunder/brukare och samarbetspartners
Skapar ett samarbete.
Bemötande
••Visar lyhördhet och är tillmötesgående i kontakten med andra inom staden, kunder/brukare och samarbetspartners
Kan se och ta olika personers perspektiv och behov. Möter barn, kollegor och vårdnadshavare med öppna frågor och ett genuint intresse.