Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och analysera skönlitteratur, så 7

Skapad 2012-03-23 17:51 i Österslättsskolan Karlshamn
lpp och matris för arbete med ungdomslitteratur. MÅL Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • läsa och analysera skönlitteratur • urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang • formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

ARBETSGÅNG • Läs ”Vad skulle du ha valt?”, Annika Thor, på lektionstid och hemma.
• Besvara skriftligt/muntligt uppgifter till boken.
• Diskutera i smågrupper • Diskussion i helklass • Skrivuppgift som slutuppgift – inlämning

BEDÖMNING – REDOVISNING • Att du skriftligt/muntligt visar att du förstått bokens innehåll och tema • Att du skriftligt/muntligt visar att du kan placera innehållet i ett sammanhang samt göra kopplingar till egna erfarenheter • Att du muntligt kan argumentera för eller emot ett visst påstående om boken och dess personer • Att du skriftligt visar att du kan använda skriftspråkets normer och regler och att du skriver med ett varierat språk och en röd tråd

E:eleven visar grundläggande läsförståelse, läser med flyt, kan göra enkla sammanfattningar av texten och kan på enkel nivå resonera om budskap i texten.I boksamtalen kan eleven framföra åsikter med enkla argument som till viss del för samtalet framåt.

C:eleven visar god läsförståelse, läser med gott flyt, kan göra utvecklade sammanfattningar av texten och kan resonera väl om budskap i texten, även sådana som kan läsas mellan raderna.I boksamtalen har eleven relativt väl underbyggda argument som för samtalen framåt.

A: eleven visar mycket god läsförståelse, läser med mycket gott flyt och kan göra väl utvecklade sammanfattningar av texten. Eleven kan göra nyanserade och välutvecklade resonemang kring textens budskap, både sådana som kan läsas mellan raderna och sådana som är dolda. I boksamtalen har eleven väl underbyggda argument som för samtalen framåt och även fördjupar eller breddar dem.

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Läsa
Du läser boken och visar en grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av bokens handling och personer.
Du läser boken och visar en god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av bokens handling och personer.
Du läser boken och visar en mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av bokens handling och personer.
Skriva
Du skriver med viss språklig variation vad gäller meningsbyggnad och ordval. Du försöker anpassa språket till texttypen.
Du skriver med relativt god språklig variation genom att variera meningsbyggnaden och anpassa ordvalet till texttypen.
Du skriver med god språklig variation genom att variera meningsbyggnaden och anpassa ordvalet till texttypen.
Reflektion/analys
Du skriver ganska korta svar men du försöker skriva med lite egna tankar och reflektioner.
Du skriver ganska utförliga svar som innehåller enklare reflektioner och egna tankar.
Du skriver utförliga svar som innehåller utvecklade reflektioner och egna åsikter.
Samtala
Du ställer enkla och relevanta frågor i samtalen.
Du framför utvecklade åsikter som för samtalet framåt
Du ställer välutvecklade frågor och framför åsikter som för samtalen framåt och breddar/fördjupar diskussionen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: