👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Laborationsrapport

Skapad 2021-08-30 12:26 i Luleå Gymnasieskola Luleå Kommun BUF
Gymnasieskola
F
E
C
A
Struktur
Följer inte mallen för en laborationsrapport. Har inga eller få rubriker och texten är inte strukturerad och lätt att följa
Följer till största delen mallen för en laborationsrapport. Rubrikerna är korrekt angivna och texten är lätt att följa.
Uppfyller tidigare kriterier, samt följer helt mallen för en laborationsrapport. De olika styckena innehåller endast den avsedda informationen och texten är opersonlig och vetenskaplig.
Uppfyller tidigare kriterier, samt använder bilder och diagram för att förtydliga budskapet.
Syfte/hypotes
Saknar helt syfte och/eller hypotes Alternativt syfte och hypotes är felaktigt eller byggs inte upp av fakta och teori.
Anger syfte och/eller hypotes Bygger upp antagandena med fakta och teori som är delvis utvecklade
Anger syfte och/eller hypotes som är väldefinierad. Antagandena är väl underbyggda med fakta och teori och beskrivs med ett vetenskapligt språk.
Anger syfte och/eller hypotes som är mycket väl definierad. Antagandena är mycket väl underbyggda med fakta och teori och beskrivs med ett vetenskapligt och opersonligt språk. Texten visar på djup kunskap inom området och eget tänkande/initiativ.
Bakgrund
Rapporten inleds inte med en text som förklarar bakgrunden till experimentet. Om text finns så är den för kortfattad eller innehåller felaktigheter.
Rapporten har en tydlig inledning som visar på teorin bakom experimentet. Texten är till största delen skriven med egna ord.
Uppfyller tidigare kriterier. Den inledande texten visar tydligt på kunskap om teorin bakom experimentet. Eleven har hämtat information från olika källor och skriver med egna ord på ett vetenskapligt sätt.
Uppfyller tidigare kriterier. Eleven reflekterar över bakgrunden, formulerar egna frågeställningar och överväger svårigheter eller andra händelser som kan ske under laborationen.
Beskrivning av metod
Saknar beskrivning av metod eller anger denna för kortfattat. Beskrivningen ska kunna användas för att upprepa laborationen
Har en tydlig beskrivning av metoden. Kan eventuellt kopiera för mycket från handledningen eller har ett delvis personligt eller ovetenskapligt språk
Har en tydlig och välskriven beskrivning textat med egna ord och med ett vetenskapligt språk. Hänsyn ges till säkerhetsaspekter och till lämpligheten vid val av metoder.
Uppfyller tidigare kriterier. Om metoden ändrats från handledningen anges detta tydligt med förklaring varför.
Resultat
Beskriver inte eller endast kortfattat sina resultat. Blandar analys‐ och resultatdel och använder inte ett vetenskapligt språk. Anger eventuellt känslor och är personlig.
Har en tydlig resultatdel men blandar bitvis in analysdelar. Texten är opersonlig, vetenskaplig och kortfattad. Använder delvis tabeller och bilder för att förtydliga resultat.
Uppfyller tidigare kriterier, samt presenterar resultatet korrekt och kortfattat i tydliga tabeller, diagram eller liknande.
Uppfyller tidigare kriterier. Tydliggör oväntade resultat eller oväntade händelser under laborationen med ett vetenskapligt språk (visar på kunskap om förväntade och oväntade resultat).
Diskussion/analys
Saknar eller har en för kortfattad analys. Analysen bygger inte på fakta och är personlig och ovetenskaplig. Analysen knyter inte an till syfte/hypotes
Har en tydlig analysdel som bygger på fakta. Följer upp hypotes/syfte och redogör för eventuella felkällor.
Analysdelen knyter mycket väl an till syfte/hypotes och redogör för de fakta och teori som behövs för att förklara resultatet. Texten visar på kunskap inom området och diskuterar felkällor, alternativa lösningar och säkerhetsaspekter. Texten har ett vetenskapligt språk.
Uppfyller tidigare kriterier. Texten kan knyta an till olika moment under kursen och till andra teorier och ämnen. Reflekterar över resultatets betydelse för laborationen, samt i ett större perspektiv. Texten föreslår en relevant förbättring av metoden.
Mottagare
Rapporten har ingen tydlig mottagare eller är endast skriven till laborationsgruppen.
Skriver till läraren eller har ett varierande språk där nivån är korrekt ibland men är ibland för svår/för lätt.
Har ett tydligt språk som riktar sig till rätt mottagargrupp (gymnasieelever och lärare)‐ men använder bitvis ett för svårt/för lätt språk.
Har en korrekt mottagarnivå ‐ det vill säga ‐ till andra elever och lärare på gymnasiet (om inte annat angivits).
Genomförande
Arbetar osjälvständigt, tar inga egna initiativ och behöver mycket handledning under experimentet. Kommer för sent (ogiltig frånvaro) och missar därmed genomgång av Säkerhetsaspekter och material.
Arbetar delvis självständigt med viss handledning.
Arbetar självständigt och tar egna initiativ till frågor. Reflekterar under laborationen och ställer följdfrågor till exempel om resultatet.
Arbetar självständigt och tar egna initiativ till frågor ‐ t ex innan experimentet genomförs. Har en tydlig genomtänkt plan innan experimentet startar. Reflekterar under laborationen och ställer följdfrågor, till exempel om resultatet eller metoder.