👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga Svenska 1-3 steg 2

Skapad 2021-09-15 17:03 i Edboskolan Huddinge
Skolverkets bedömningsstöd - Bygga Svenska STEG 2 för Lyssna & Tala, Läsa, Skriva
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk

Observationspunkter för Lyssna och tala, Läsa, Skriva - STEG 2

LYSSNA
Eleven visar en övergripande förståelse av anpassat talat språk, till exempel genom att ställa och svara på enkla frågor
Eleven förstår och följer en vanlig instruktion i få steg, med stöd av sammanhanget
Eleven förstår frekventa ord och fraser som läraren har tagit upp i undervisningen

TALA
Eleven deltar med stöttning i enkla samtal om sådant som händer i och utanför klassrummet
Eleven återanvänder lärarens eller kamraternas ord och formuleringar
Eleven förhandlar på ett enkelt sätt om betydelsen av ord, fraser och innehåll
Eleven uttrycker på ett enkelt sätt åsikter, värderingar och jämförelser
Eleven använder ord och helfraser som behövs i skolvardagen och i ämnesundervisningen
Eleven börjar uttrycka sig med en viss precision både grammatiskt och lexikalt, till exempel genom att börja skilja på olika tempusformer och genom att börja använda modala hjälpverb (vill, kan) följt av infinitiv, samt börjar uttrycka framtid med hjälp av ordet ska
Eleven börjar använda tidsbisatser (Hon jätteledsen när alla skrattade av henne), enklare partikelverb (kom in, spring ut) och ofta förekommande sambandsord (och, sen)
Eleven utelämnar mer sällan kopulan (är, blir)

LÄSA
Eleven läser med stöttning texter som man har arbetat med i klassen och kan svara på frågor om information som tydligt framgår i texten, till exempel: Vem hoppar Dilan rep med?
Eleven läser med stöttning enkla texter och kan med stöd av frågor eller bilder återge enkla händelseförlopp i den lästa texten
Eleven samtalar, med stöttning i form av följdfrågor och omformuleringar, om enkla texters innehåll och kan då även svara på frågor vars svar inte går att hitta direkt i texten, till exempel: Om du var Max, skulle du springa då? Varför? Tycker du att Max gör rätt? Varför?
Eleven skapar tillsammans med lärare och kamrater förståelse för texters innehåll utifrån bilder och andra

SKRIVA 2
Eleven skriver framför allt huvudsatser. I huvudsatserna kan adverbial förekomma i temaposition och adverbialen följs då ofta av rak ordföljd, till exempel: "sen klassen jik till den stora bok hulan"
Eleven använder ibland inversion (omvänd ordföljd) vid vissa vanliga verb och adverbial samt i helfraskonstruktioner, till exempel Sen buter vi; Sen kom jag
Eleven använder enkel textbindning med vanliga sambandsord, till exempel: sen, och, då
Eleven använder ibland relativsatser, men dessa är då inlärda som helfraser, till exempel: "Det var en gång en flicka som ..."
Eleven utgår i återgivande texter från jag och här, och återger händelser kronologiskt och med ett konkret och vardagligt ordförråd. I dessa texter kan eleven ibland använda värderingar, till exempel: "Hon va så räd"
Eleven använder skriftspråkliga och ämnesrelaterade ord i beskrivande texter, till exempel: KRÖBlaD, nektaR
Eleven börjar i beskrivande texter använda nominalfraser utbyggda med framförställda bestämningar, till exempel: "tasgiga får; den första fåren"