👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd: Källgranskning Shakespeare

Skapad 2021-11-26 18:51 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 8 Svenska
Fungerar inte än
Fungerar med viss bearbetning
Fungerar mycket bra
Koppling till uppgiften
Genrekännedom
Behöver träna på att anpassa sitt skrivande till uppgiftens och texttypens krav.
Texten fungerar med viss bearbetning utifrån uppgift krav.
Texten är relativt väl anpassad till uppgiftens krav.
Texten är relativt väl anpassad till uppgiftens krav.
Innehåll
Analys och resonemang
Behöver träna mer på att skriva tydligt och framföra åsikter och resonera.
Elevens åsikter och tankegångar framgår. Texten innehåller enkla beskrivningar och förklaringar. Eleven för enkla resonemang om ämnet.
Elevens åsikter och tankegångar framgår tydligt. Texten innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar. Eleven behandlar ämnet på ett utvecklat sätt och fördjupar ämnet genom att ha flera tydliga och underbyggda resonemang.
Elevens åsikter och tankegångar framgår tydligt. Texten innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar. Eleven behandlar ämnet på ett välutvecklat och nyanserat sätt och fördjupar ämnet genom att ha flera tydliga och väl underbyggda resonemang.
Struktur
Textens uppbyggnad
Behöver träna på att bygga upp en analyserande text.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Strukturen är enkel men fungerar ganska väl för uppgiften.
Texten är sammanhängande och har en struktur som passar uppgiften.
Texten är välstrukturerad och passar en uppgiften väl.
Struktur
Textbindning och styckeindelning
Behöver träna på textbindning, språkliga normer och regler.
Textbindningen är enkel.
Textbindningen är utvecklad, exempelvis med ord som för det första, för det andra… Texten är indelad i stycken.
Textbindningen är välutvecklad. Texten har en väl fungerande styckeindelning.
Språk och stil
Ordval, meningsbyggnad och tempus.
Behöver utveckla ordförrådet och träna mer på att variera språket. Behöver träna mer på att skriva korrekta och varierade meningar.
Texten innehåller ett enkelt ämnesrelaterat språk Ordvalet är enkelt men har viss variation. Meningsbyggnaden är enkel och till stor del korrekt. Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Texten innehåller ett utvecklat ämnesrelaterat språk. Ordvalet är varierat och passar till ämnet och uppgiften. Meningsbyggnaden är varierad och fungerar relativt väl, t.ex. genom att eleven använder både långa och korta meningar, bisatser och inleder meningar på olika sätt. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Texten innehåller ett välutvecklat ämnesrelaterat språk som passar uppgiften väl. Ordvalet är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är varierad och välfungerande, t.ex. genom att eleven använder både långa och korta meningar, bisatser och inleder meningar på olika sätt. Tempus används korrekt.
Skrivregler
Behöver träna, språkliga normer och regler.
Eleven följer till stor del skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Källor och textanvändning
Behöver träna mer på att använda källor, referera, citera och göra källhänvisningar.
Eleven använder i huvudsak relevanta källor. Referat, citat och källhänvisningar fungerar i huvudsak.
Eleven använder sig av relevanta källor. Referat, citat och källhänvisningar fungerar relativt väl. Det är relativt lätt att följa med när eleven binder samman fakta, citat och referat med sina egna åsikter och slutsatser.
Eleven använder sig av relevanta källor. Referat, citat och källhänvisningar fungerar väl. Det är lätt att följa med när eleven binder samman fakta, citat och referat med sina egna åsikter och slutsatser.
Källors trovärdighet och relevans
Behöver träna mer på att granska källor.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.