👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov del C (uppsatsen)

Skapad 2022-04-21 14:27 i Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
Gymnasieskola Svenska
Uppnår ej E
E
C
A
Innehåll och kritisk läsning
Aktiviteter Innehållslig komplexitet Bearbetning av textunderlag Källhänvisning
Ex. texten saknar ett ställningstagande, ELLER följer inte instruktionen, eleven använder inte källan, inte tydligt vad som kommer från artikeln och vad som är elevens egna åsikter/slutsatser.
Eleven uttrycker sin åsikt om ämnet och framför något argument (för debattinlägg) ELLER diskuterar/resonerar/förklarar på en grundläggande nivå (för inlägg). Eleven presenterar något från artikeln kopplat till ämnet. I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar. Källhänvisningar finns om än inte helt fullständiga.
Eleven tar ställning och argumentationen är fyllig och fungerande. Det som eleven presenterar från artikeln är rättvisande/sanningsenlig och väl valt. Källhänvisningen är infogad i texten.
Innehåller är nyanserat eller ger nya, relevanta perspektiv på ämnet eller i förhållande till artikeln.
Disposition och sammanhang
Textbildning Inledning, avslutning Styckeindelning, styckemarkering Omfång
Ex. texten är för kort, röd tråd saknas.
Texten är sammanhängande och begriplig, t ex genom referensbindning, och enkla sammanhangssignaler. Omfånget är till viss del anpassat till situationen, dvs texten är inte alltför kort.
Texten är tydligt disponerad. Dessutom utmärks texten av minst två av följande kännetecken: - avancerade sammanhangssignaler - fungerande inledning och avslutning - rimlig styckeindelning som är konsekvent markerad
Texten är väldisponerad genom följande kännetecken: - god balans mellan olika delar - effektiv inledning och avslutning - rimlig styckeindelning som är korrekt markerad
Språk och stil
Skriftspråksnormer Variation Välformulerat språk Situationsanpassning
Ex. skriftspråket når inte upp till godtagbar nivå, punkt och kommatecken saknas ofta eller används felaktigt.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, t ex i fråga om meningsbyggnad, stavning och skiljetecken.
Språket är varierat och delvis välformulerat. Stilen är anpassad till syftet, t ex genom tydliga åsiktsuttryck, retoriska frågor eller andra retoriska stilmedel (debattinlägg) ELLER variation mellan sakliga och värderande uttryck eller retoriska stilmedel såsom läsartilltal (inlägg).
Språket är välformulerat, även om någon mindre lyckad formulering kan förekomma. Stilen är väl anpassad till syftet, t ex genom variation av meningstyper, uttrycksfulla formuleringar eller illustrativa förklaringar.
Helhetsbedömning
Kommunikativ kvalitet – anpassning till syfte, mottagare och situation Självbärande text
Ex. eleven har inte fullt instruktionerna till fullo, texten är inte argumenterande, eleven har fått mycket guidning/hjälp av läraren.
Textens innehåll och form är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar efter viss bearbetning som ett självbärande inlägg.
Textens innehåll och form är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten är självbärande, t ex genom ett mottagar-anpassat innehåll och språk. Det fungerar som ett självbärande inlägg.
Textens innehåll och form ä väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar väl som ett självbärande inlägg.