👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris matematik åk 3 Vist skola

Skapad 2022-05-10 16:43 i Norrbergaskolan Linköping
Grundskola 3 Matematik
På väg att nå målen
Når målen
Når mer än målen
Taluppfattning och tals användning
Jag kan läsa och skriva talen inom heltalsområdet 0- 100.
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Skriftliga räknemetoder
Kan använda addition och subtraktionsalgoritmer utan tiotalsövergång.
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat.
Eleven kan använda skriftliga räknemetoder med naturliga tal i addition och subtraktion. Eleven kan använda skriftliga räknemetoder med naturliga tal i multiplikation där en av faktorn är ensiffrig. I division kan eleven använda skriftliga räknemetoder där nämnaren är ensiffrig.
Huvudräkning
Kan huvudräkning addition och subtraktion 0-20.
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten.
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten i ett utökat talområde.
Metoder och rutinuppgifter
Kan förklara vad multiplikation står för med konkret material, bilder och räkneberättelser.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhang för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom ett utökat talområde.
Bråk
Kan benämna och utrycka enkla bråk 1/2, 1/3, 1/4.
Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Eleven kan avläsa, skriva, jämföra och storleksordna bråk. ( halvor, tredje- , fjärde-, femte-, sjätte-, åttonde- och tiondelar).
Algebra
Kan använda likhetstecknet på ett fungerande sätt i addition och subtraktion.
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använda då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Eleven kan använda metoder för enkel ekvationslösning.
Geometri
Kan använda begrepp som beskriver geometriska objekt på ett korrekt sätt med t.ex. sida, kant, hörn.
Eleven använder grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Eleven kan grundläggande geometriska objekt till exempel kon, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
Konstruera geometriska objekt
Eleven kan rita en triangel, cirkel, kvadrat, rektangel, triangel.
Eleven kan avbilda och utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
Eleven kan avbilda och utifrån instruktioner, konstruera geometriska objekt.
Längd, massa, volym, tid
Kan mäta och uppskatta volym (dl, l) samt massa ( kg, hg).
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattning av längder, massor, volymer, och tider och använda vanliga måttenheter för att utrycka resultatet.
Eleven kan göra rimliga mätningar, jämförelser och uppskattning av längder, volymer och tider och använda rätt måttenheter.
Sannolikhet och statistik
Eleven kan göra en egen undersökning och skapa ett diagram.
Eleven kan vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Eleven kan utifrån undersökningar kunna avläsa, använda, skapa och tolka tabeller och diagram.
Samband och förändringar
Kan räkna med dubbelt och hälften.
Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.
Eleven kan lösa enkla rutinuppgifter inom samband och förändring med tillfredställande resultat.
Problemlösningar
Kan läsa och förstå ett matematiskt problem och välja räknesätt.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Rimlighetsbedömning
Eleven kan redovisa sin lösning matematiskt.
Eleven beskriver tillvägagångsätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Begreppslig kunskap
Eleven kan använda begreppen addition, subtraktion, likhetstecken och multiplikation.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Resonemang
Kan beskriva enkla geometriska enkla talmönster.
Eleven kan föra och följa matematiskt resonemang om val av metoder och resultatets rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Eleven kan redovisa för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.