👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ME Bedömningsunderlag för ämnet bild åk 7-9 Rotskärsskolan

Skapad 2022-05-17 10:08 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
En fullständig matris för ämnet bild åk 7-9. Fungerar perfekt som bedömningsunderlag för var enskilld individ.
Grundskola 7 – 9 Bild

Matris och bedömningsunderlag för ämnet bild årskurs 7-9 Rotskärsskolan.

Ide och planering

Förmåga att framställa bildidéer och väga förslagen mot varandra samt att planera arbetet när det gäller materialval och teknik.
F
E
C
A
Fantasi och kreativitet
Eleven visar inte prov på några egna bildidéer
Eleven kopierar gärna andras idéer. Kan med hjälp av läraren presentera en idé.
Eleven visar egna idéer om hur arbetet ska se ut. Presenterar förslag och idéer.
Eleven visar egna idéer och ger arbetet en personlig prägel. Hämtar ispiration från bilder, omgivning och utvecklar dessa tankar i sina verk.
Skissarbete
Eleven visar inte skisser
Eleven gör och visar skisser
Eleven prövar i skissform olika lösningar hur en bild kan komma att se ut.
Eleven prövar i skissform olika lösningar hur en bild kan komma att se ut. Eleven väger också olika förslag mot varandra.

Utförande

Förmåga att arbeta med volym, ljus, färg, proportioner, perspektiv, bild- -komposition, olika material, två och tredimensionella verk och digitala kompositioner med bild, text och ljud
F
E
C
A
Hantverksskicklighet i olika typer av skapande t.ex. bild, form, digitala verk.
Eleven visar inga egna bilder eller verk
Eleven framställer enklare bilder med något inslag av volym, ljus, rimliga proportioner och/eller perspektiv. Elevern visar enkelt utförda verk av annat material samt digitala verk.
Eleven framställer bilder med volym, ljus, rimliga proportioner och perspektiv. Tecknar och målar i valörer och nyanser. Eleven visar verk av annat material samt digitala verk. Dessa är relativt väl utförda.
Eleven fångar stämmningar och känslor. Ger med utmärkt hantverksskicklighet sina skapelser ett personligt uttryck. Bilderna är genomarbetade och håller hög kvallitet
Självständighet Problemlösning
Eleven jobbar inte självständigt. Eleven visar inte förslag till bildlösningar.
Eleven kan med hjälp och förslag lösa problem som uppstår i bildarbetet.
Eleven kan efter genomgång med lite stöd själv hantera olika tekniker och använda sig av digitala verktyg. Eleven jobbar i hög grad självständigt och har förslag till egna problemlösningar.
Eleven jobbar självständigt är drivande och visar goda idéer och problemlösningar.

Reflektion

Förmåga att återberätta arbets- -gången från idé till färdigt arbete
F
E
C
A
Reflektion
Eleven gör inte reflektioner eller beskriver arbete och mål med uppgifterna.
Eleven beskriver sitt arbete med uppgifterna samt mål, från idé till färdigt verk.
Beskriver arbetet med uppgifterna från idé till färdigt verk. Eleven värderar och gör reflektioner om mål och resultat.
Eleven beskriver med bildområdets språk arbetet med uppgifterna, från idé till färdiga verk. Eleven värderar och gör reflektioner om mål och resultat och har förslag om alternativa förbättringar.

Analysera bild

Förmåga att tolka och analysera bilder
F
E
C
A
Bildanalys
Eleven beskriver och tolkar inte bilderna.
Eleven gör enkla och kortfattade beskrivningar och tolkningar av bilder.
Eleven beskriver och tolkar bilder, har egna förklaringar om bildens syfte och sammanhang. Eleven har tillägnat sig ett språk om bild och använder det i bildsamtal.
Eleven använder bildområdets termer och begrepp, analyserar och värderar bilders funktioner och syften i skilda sammanhang samt har ett personligt förhållningssätt till bilder av olika slag.

Kritisk bildgranskning

Förmåga att kritiskt granska och värdera bilder t.ex. budskap i konst och massmedia.
F
E
C
A
Att tolka och kritiskt granska massmedias bilder, Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer.
Eleven granskar in te bilder kritiskt.
Eleven granskar och värderar bilder kritiskt
Eleven granskar och värderar kritiskt bilders kvalitet, funktion och sammanhang.
Eleven värderar bilders kvalitet och funktion. Gör självständigt relevanta reflektioner om sammanhang och syfte.

Konstkännedom

Kännedom om framträdande konstverk och konstnärer
F
E
C
A
Kunskap om konst och konstnärer
Eleven har inte visat kännedom om framträdande konstnärer och konstverk
Eleven kan med hjälp nämna framträdande konstnärer och konstverk ur konsthistorien
Eleven har kännedom om några framträdande konstverk och konstnärer. Eleven gör estetiska beskrivningar
Eleven gör estetiska beskrivningar och jämförelser om konstnärliga särdrag. Eleven gör reflektioner om konstverkets samhälleliga bakgrund. Eleven har kunskap om samtida konstnärer samt aktuella verksamheter inom bild och kulturområdet.

Kännedom om upphovsrätt

Kännedom om upphovsrätt samt skyldigheter och rättigheter i användandet av ens egna och andras skapade verk
F
E
C
A
Ny aspekt
Eleven har inte visat någon kännedom i upphovsrättsliga frågor
Eleven visar på viss grundläggande kännedom i upphovsrättsliga frågor
Eleven har grundläggande kännedom i upphovsrättsliga frågor. Eleven kan med hjälp delta i en diskussion kring denna typ av frågor
Eleven har god kännedom i upphovsrättsliga frågor och kan självständigt föra resonemang i denna typ av frågor