👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk - Falköpings bedömningsmatris mars 2013 åk 4-6

Skapad 2012-08-28 14:25 i Åsarpsskolan Falköping
Lgr11 kunskapskrav för svenska som andraspråk åk 6.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk

Stöd för bedömning och betygsättning i åk 4-6 och för att sätta upp mål för elevens fortsatta utveckling i ämnet svenska som andraspråk.

I ämnet svenska har vi valt att sammanföra förmåga 1 och 3 då dessa är kopplade till samma kunskapskrav.

Utveckla förmågan att...

F
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E
Godtagbara kunskaper för årskursen
C
Godtagbara kunskaper för årskursen
A
Godtagbara kunskaper för årskursen
1 och 3
formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll, relativt väl funge­rande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och viss språklig variation.
Elevens sammanställningar av egen uppsökt och utvald information innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnes­specifika ord och begrepp.
Elevens sammanställningar av egen uppsökt och utvald information innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Elevens sammanställningar av egen uppsökt och utvald information innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ända­målsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån mottagen respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välut­vecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Eleven kan förbere­da och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan för­bereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och motta­gare.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, inne­håll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
2
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utveck­lade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kom­mentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och relativt väl underbygg­da resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt.
4
välja och använda språkliga strategier.
Eleven använder i huvud­sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven använder relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven använder väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
5
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
6
söka information från olika källor och värdera dessa.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa informa­tion från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informa­tionens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.