Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Generell matris SO-ämnen LGR11 värdeord och formativa kommentarer.

Skapad 2012-09-03 09:58 i Österslättsskolan Karlshamn
En generell matris att använda i alla SO-ämnen, värdeord från LGR11 och formativa kommentarer.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Religionskunskap Geografi Historia

Förmågor:

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Faktaförståelse
(GE,HI,RE,SH)
 • Ge
 • Hi
 • Re
 • Sh
Grundläggande kunskaper om: GE: samspelet mellan människa och natur, HI: historiska förhållanden och gestalter, RE: religioner och hur dessa utövas, SH: samhällsstrukturer (sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska, politiska) och hur dessa fungerar, demokratiska värden. ___________________ Redogör för central fakta och gör enklare förklaringar. Kan sätta in fakta i ett sammanhang.
Goda kunskaper om: GE: samspelet mellan människa och natur, HI: historiska förhållanden och gestalter, RE: religioner och hur dessa utövas, SH: samhällsstrukturer (sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska, politiska) och hur dessa fungerar, demokratiska värden. ___________________ Beskriver och förklarar utförligt genom att ta upp fakta som skapar en helhet men också med urval av detaljer. Använder sina kunskaper även i fler sammanhang.
Mycket goda kunskaper om: GE: samspelet mellan människa och natur, HI: historiska förhållanden och gestalter, RE: religioner och hur dessa utövas, SH: samhällsstrukturer (sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska, politiska) och hur dessa fungerar, demokratiska värden. ___________________ Beskriver och förklarar utförligt genom att ta upp fakta som skapar en helhet men också med urval av detaljer för att förtydliga. Använder sig av kunskapen i olika sammanhang.
Begreppsförståelse
(GE, HI, RE, SH)
 • Ge
 • Hi
 • Re
 • Sh
Kan i huvudsak använda sig av begrepp inom områden: GE: geografiska begrepp och modeller, HI: historiska begrepp, RE: centrala tankegångar och urkunder inom religioner, etiska modeller, SH: samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, demokratiska värden. ___________________ Redogör för begrepp i rätt sammanhang
Kan relativt ändamålsenligt använda sig av begrepp inom områden: GE: geografiska begrepp och modeller, HI: historiska begrepp, RE: centrala tankegångar och urkunder inom religioner, etiska modeller, SH: samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, demokratiska värden. ___________________ Använder begreppen för att beskriva och förklara.
Kan ändamålsenligt och effektivt använda sig av begrepp inom områden: GE: geografiska begrepp och modeller, HI: historiska begrepp, RE: centrala tankegångar och urkunder inom religioner, etiska modeller, SH: samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, demokratiska värden. ___________________ Är medveten om begreppens innebörd och använder dem i beskrivningar och förklaringar.
Analys
(GE, HI, RE, SH)
 • Ge
 • Ge
 • Ge
 • Hi
 • Re
 • Re
 • Sh
 • Sh
Enkla och till viss del underbyggda resonemang om: orsaker och konsekvenser av; GE: klimat, befolkningsfördelning, migration, klimatförändringar, handel, kommunikation, HI: utvecklingslinjer, RE: levnadsvillkor, livsfrågor, identiteter. SH: samhällsförändringar, ___________________ Beskriver orsaker till händelser och skeenden. Redogör för följder.
Relativt väl utvecklade resonemang om: orsaker och konsekvenser av; GE: klimat, befolkningsfördelning, migration, klimatförändringar, handel, kommunikation, HI: utvecklingslinjer, RE: levnadsvillkor, livsfrågor, identiteter. SH: samhällsförändringar, ___________________ Beskriver och förklarar orsaker till händelser och skeenden och förklarar följderna.
Välutvecklade och nyanserade resonemang om: orsaker och konsekvenser av; GE: klimat, befolkningsfördelning, migration, klimatförändringar, handel, kommunikation, HI: utvecklingslinjer, RE: levnadsvillkor, livsfrågor, identiteter. SH: samhällsförändringar, ___________________ Beskriver och förklarar orsaker och följder. Tolkar och analyserar helheten.
Samband
(GE, HI, RE, SH)
 • Ge
 • Ge
 • Hi
 • Hi
 • Re
 • Sh
 • Sh
Enkla samband mellan: tidsperioder, utvecklingslinjer, religioner, inom/mellan samhällsstrukturer, religion och samhälle, faktorer som påverkar livssituationen. ___________________ Beskriver samband mellan händelser och skeenden.
Förhållandevis komplexa samband mellan: tidsperioder, utvecklingslinjer, religioner, inom/mellan samhällsstrukturer, religion och samhälle, faktorer som påverkar livssituationen. ___________________ Beskriver mer ingående samband mellan händelser och skeenden.
Komplexa samband om: mellan tidsperioder, utvecklingslinjer, religioner, inom/mellan samhällsstrukturer, religion och samhälle, faktorer som påverkar livssituationen. ___________________ Visar tydligt på samband mellan händelser och skeenden och visar på förståelse för helheten.
Perspektiv
(GE, HI, RE, SH)
 • Ge
 • Ge
 • Ge
 • Hi
 • Hi
 • Re
 • Re
 • Re
 • Sh
 • Sh
 • Sh
Ger enkla exempel på: GE: från olika delar av världen, HI: människors värderingar och villkor påverkas av den tid de lever i, RE: likheter och skillnader mellan/inom religioner, SH: samhälleliga frågor, mänskliga rättigheter kränks. ___________________ Växlar i viss utsträckning mellan olika perspektiv.
Ger förhållandevis komplexa exempel på: GE: från olika delar av världen, HI: människors värderingar och villkor påverkas av den tid de lever i, RE: likheter och skillnader mellan/inom religioner, SH: samhälleliga frågor, mänskliga rättigheter kränks. ___________________ Växlar i förhållandevis stor utsträckning mellan olika perspektiv.
Ger komplexa exempel på: GE: från olika delar av världen, HI: människors värderingar och villkor påverkas av den tid de lever i, RE: likheter och skillnader mellan/inom religioner, SH: samhälleliga frågor, mänskliga rättigheter kränks. ___________________ Växlar i stor utsträckning mellan olika perspektiv.
Ställningstagande
(GE, HI, RE, SH)
 • Ge
 • Hi
 • Re
 • Re
 • Sh
 • Sh
Kan på ett enkelt sätt: GE: ge förslag på lösningar på klimatfrågor, HI: fortsätta historiska utvecklingslinjer i framtiden. Föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om: RE: moraliska frågeställningar, SH: samhällsfrågor, demokratiska rätt och skyldigheter. ___________________ Gör jämförelser och kan dra egna slutsatser.
Kan på ett förhållandevis komplext sätt: GE: ge förslag på lösningar på klimatfrågor, HI: fortsätta historiska utvecklingslinjer i framtiden. Föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om: RE: moraliska frågeställningar, SH: samhällsfrågor, demokratiska rätt och skyldigheter. ___________________ Gör jämförelser och drar egna slutsatser. Kan identifiera argument som grundas på fakta eller på känslor.
Kan på ett komplext sätt: GE: ge förslag på lösningar på klimatfrågor, HI: fortsätta historiska utvecklingslinjer i framtiden. Föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om: RE: moraliska frågeställningar, SH: samhällsfrågor, demokratiska rätt och skyldigheter. ___________________ Gör jämförelser och drar slutsatser genom att använda egna och andras kunskaper, argument och erfarenheter. Kan skilja på argument som grundas på fakta, erfarenhet och känslor. Visar förmåga att ifrågasätta egna och andras argument.
Källkritik
(RE, SH, HI,GE)
 • Ge
 • Ge  E 9
 • Hi
 • Re
 • Sh
Kan på ett huvudsak fungerande sätt diskutera olika typer av källor: HI: historiska källors trovärdighet och relevans, RE: religiösa källors relevans och trovärdighet, SH: samhällsvetenskapliga källors trovärdighet och relevans. GE:tolkar omvärlden med hjälp av geografiska källor, kartor, teorier, metoder och tekniker. ___________________ Redogör för källorna och berättar kort om källornas trovärdighet och relevans.
Kan på ett relativt väl fungerande sätt diskutera olika typer av källor: HI: historiska källors trovärdighet och relevans, RE: religiösa källors relevans och trovärdighet, SH: samhällsvetenskapliga källors trovärdighet och relevans. GE:tolkar omvärlden med hjälp av geografiska källor, kartor, teorier, metoder och tekniker. ___________________ Förklarar valet av källor och resonerar kring trovärdighet och relevans.
Kan på ett väl fungerande sätt diskutera olika typer av källor: HI: historiska källors trovärdighet och relevans, RE: religiösa källors relevans och trovärdighet, SH: samhällsvetenskapliga källors trovärdighet och relevans. GE:tolkar omvärlden med hjälp av geografiska källor, kartor, teorier, metoder och tekniker. ___________________ Förklarar valet av källor och förklarar mer utförligt om trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: