👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matris Svenska åk 1-3

Skapad 2012-09-20 19:40 i Ljunggrenska skolan F-3 Trelleborg
Bedömningsmatris/skriftligt omdöme åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 3
Läsa
Jag känner igen de flesta bokstäverna och vet hur de låter. Jag försöker ljudar ihop bokstäver till ord. Jag känner igen ordbilder. LUS 7
Jag läser genom att ljuda och helordsläsa. (ordbilder) Jag rättar mig själv när jag läser. Jag kan läsa en hel bok med enkel text och med många bilder på egen hand. LUS 9
Jag läser de flesta ord genom helordsläsning. (ordbilder) Jag kan läsa en hel bok med mer text och färre bilder. Jag läser med mer flyt. LUS13
Jag kan sökläsa och jag läser olika sorters texter, kapitelböcker och faktatexter flytande. LUS 15
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda läs- strategier på ett i huvudsak fungerande sätt. (LUS nivå 15)
Läsförståelse
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig. Jag kan delta i samtal om en högläsningstext.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om. Jag kan tolka texter utifrån mina egna erfarenheter.
Jag läser längre texter med färre bilder med god förståelse. Jag kan svara på frågor om en text.
Jag kan återberätta, kommentera och koppla innehållet i texten till egna erfarenheter Jag kan ”läsa mellan raderna”.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Skriva
Jag gör mellanrum mellan ord. Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg. Jag kan logga in på datorn.
Jag kan forma alla bokstäver. Jag kan skilja på stora och små bokstäver. Jag kan skriva meningar och korta och enkla texter och avsluta med punkt. Jag hittar alla bokstäverna på datorn. Jag kan använda ViTal.
Jag skriver med små bokstäver. Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt. Jag kan skriva en kortare berättelse med inledning, kort handling och avslutning. Jag kan öppna ett nytt dokument och spara det.
Jag kan skriva med läslig handstil och jag kan skriva på dator. Jag kan skriva texter med stor bokstav, punkt och frågetecken. Jag kan skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning. Jag kan använda ordbehandlingsprogramet och Stava rex på datorn.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Stava
Jag funderar över hur ord stavas.
Jag stavar enkla ord som bil och sol rätt.
Jag kan stava många ord som jag ofta använder i min egen text. Jag vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan stava de ord jag använder i mina texter även ljudstridiga.
Eleven kan stava ord som han/hon själv använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Använda bilder
Jag skriver något till min egen bild.
Jag skriver en kort enkel text till min egen bild. Jag ritar en bild till min egen text.
Jag skriver en berättelse till en bild.
Jag använder egna och andras bilder för att förstärka och förtydliga min text.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Text bearbetning
Jag läser igenom min text när jag skrivit klart.
Jag visar intresse för att förbättra min text.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Jag bearbetar texter med en kamrat eller enskilt med hjälp av Vital och stavningsprogram tex Stava Rex.
Eleven kan utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Informationssökning och källkritik
år 2-3
Jag skriver en faktatext och försöker använda egna ord.
Jag använder egna ord och meningar i faktatexten. Jag utgår från en tankekarta eller stödord.
Jag deltar i samtal kring källors ursprung. Jag kan skriva en faktatext om det jag lärt mig så att andra förstår.
Jag funderar och ställer frågor kring källors ursprung. Jag söker information i tex faktaböcker och kan därefter skriva faktatexter med enkla ämnesord och begrepp.
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Tala/lyssna/samtala
Jag berättar i grupp och lyssnar på andra. Jag kan förstå och följa när andra instruerar om något.
Jag återberättar en saga eller händelse så andra förstår vad jag menar. Jag samtalar i grupp om både egna och andras upplevelser eller om aktuella händelser. Jag kan instruera andra.
Jag berättar längre berättelser eller händelser så innehållet blir tydligt. Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Jag kan ställa frågor och lyssnar på andra när en gemensam uppgift ska genomföras.
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardaglig händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.