Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav: Svenska som andraspråk, år 1-3

Skapad 2012-09-20 22:54 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk

Förväntade kunskaper för år 1 och 2 innebär att eleven har åldersadekvata kunskaper och förmågor för respektive årskurs.

Ifylld ruta under år 3 innebär att eleven nått kunskapskravet för år 3.

Om rutan "har arbetat med" är ifylld, men bedömning saknas, innebär det att eleven ännu inte uppnått lägsta kunskapsnivå för årskursen. Om eleven inte förväntas nå lägsta kunskapskrav under årskursen kommer åtgärdsprogram att upprättas snarast

Svenska som andraspråk

  • SvA   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • SvA   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • SvA   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • SvA   välja och använda språkliga strategier,
  • SvA   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • SvA   söka information från olika källor och värdera dessa.
Har arbetat med
Har förväntade kunskaper för år 1
Har förväntade kunskaper för år 2
År 3
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: