Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris MATEMATIK åk 4-6

Skapad 2012-09-24 18:11 i Rödsleskolan Oskarshamn
Grundskola 4 – 6 Matematik
Lösa för årskursen anpassade problem med hjälp av matematik
Löser enkla elevnära problem utan att förklara tillvägagångssätt
Löser enkla elevnära problem och beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Formulerar och löser problem och beskriver tillvägagångssätt.
Formulerar och löser mer omfattande problem där tillvägagångsättet tydligt framgår.
Välja, värdera pch använda för årskursen anpassade lämpliga matematiska metoder för att lösa problem.
Väljer, värderar och använder fungerande metoder i liten utsträckning.
Väljer, värderar och använder i huvudsak fungerande metoder.
Väljer, värderar och använder ändamålsenliga metoder.
Väljer,värderar och använder ändamålsenliga och effektiva metoder som kan vara generella.
Använda för årskursen anpassade matematiska begrepp.
Använder begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan några av begreppen.
Använder begrepp på ett korrekt sätt och förklarar sambanden mellan begreppen.
Använder begrepp på ett korrekt sätt och kan sambanden mellan begrepp i för eleven nya sammanhang.
Använda för årskursen lämpliga matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter och beräkningar
Använder fungerande metoder i liten utsträckning.
Anväder i huvudsak fungerande metoder med ett tillfredställande resultat.
Använder andamålsenliga metoder med ett gott resultat.
Använder andamålsenliga och effektiva metoder med mycket gott resultat.
Föra och följa för årskursen anpassade matematiska resonemang genom att samtala, redogöra och argumentera om: -Val av metod - Räknesätt - Resultatets rimlighet
I samtalet svarar du endast på direkta frågor.
i samtalet ställer du och besvarar du frågor kring resonemanget och framför argument.
I samtalet ställer du och besvarar du frågor samt framför argument som för resonemanget framåt.
I samtalet ställer och besvarar du frågor som fördjupar eller breddar resonemanget.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå. Begreppsförklaringar utifrån arbetsgruppens tolkningar Exempel på begrepp: Enheter, symboler, ord för räknesätt, färre/fler, dubbelt/hälften, geometriska objekt (figurer), symmetri, skala (förstoring/förminskning), tabeller och diagram, procent, positionssystem, talföljd, omkrets, volym, massa, sannolikhet, lägesmått, proportion med mera. Exempel på metoder: Laborativt material, huvudräkning, algoritm, skriftlig räknemetod, rita bilder, miniräknare Exempel på uttrycksformer: Skisser, tabeller, diagram, grafer I huvudsak fungerande sätt: oftast fungerande sätt Fungerande sätt: Ett sätt som kamrater och lärare förstår Elevnära: En situation där eleven känner igen sig, beror på elevens referensram Omfattande problem: Ett problem som kräver uträkningar i flera led eller att eleven kan relatera till tidigare inhämtade kunskaper eller förstår att uppgiften kan innehålla mer information än vad som behövs för att lösa uppgiften. Värdera vald strategi och metod: När eleven värderar en strategi eller metod har eleven förmågan att ställa olika strategier eller metoder mot varandra och utifrån sin matematiska kunskap avgöra vilken som är bäst att använda.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: