Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magneter och motorer, pedagogisk planering

Skapad 2012-10-22 10:18 i Hälsingbergsskolan Falun
Grundskola 6 Teknik Fysik
Vi ska arbeta med NTA-lådan Magneter och motorer. Du kommer att få arbeta mycket praktiskt och göra egna undersökningar utifrån givna planeringar. Du kommer att träna på att dokumentera dina undersökningar.

Innehåll

Syfte

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska genom olika källor lära dig om magneter och motorer. Du ska även bli medveten om vilken betydelse elmotorns uppfinning har för oss människor.

Konkreta mål

När du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna:

 

 • begreppen attrahera, repellera, permanent magnet, elektromagnet, spole, föremål, ämne, förutsägelse, resultat, slutsats

 • genomföra enkla systematiska undersökningar om magneter utifrån givna planeringar 

 • bygga en egen kompass och modell av en elmotor 

 • dokumentera undersökningar i bild och text 

 • jämföra egna resultat med andras och föra resonemang om likheter och skillnader samt ge exempel på hur undersökningen kan förbättras 

 • använda utrustningen på ett säkert och fungerande sätt 

 • grundläggande fakta om permanentmagneter, elektromagneter och elektriska kretsar samt kunna ge exempel på användningsområden 

 • resonera om sambandet mellan elektriska kretsar och magnetfält med koppling till energins oförstörbarhet och flöde 

 • söka information från faktatexter 

 • berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor 

 • ge exempel på hur samhället har förändrats genom elmotorns uppfinning samt ge exempel på fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Arbetssätt

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner i halvklass. Vi kommer att titta på film. Vi kommer att läsa faktatexter.

Du kommer att arbeta i mindre grupper med olika praktiska uppdrag från en NTA-låda. Du kommer att få redovisa dina undersökningar med bilder, modeller och texter. Texterna kommer du att få skriva på din chromebook. Du kommer att få diskutera i mindre grupper.

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Jag kommer bedöma ditt praktiska arbete med NTA-lådan. Jag kommer att bedöma dina dokumentationer. Jag kommer att bedöma ditt deltagande i diskussioner. 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: