Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Näringsliv och handel - allt hänger ihop!

Skapad 2012-10-29 13:38 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 8 – 9 Geografi Samhällskunskap

I detta avsnitt kommer vi att läsa om hur handel och näringsliv fungerar på såsväl global som lokal nivå. Ni kommer göra studier kring näringslivet lokalt i vår kommun samt kommer ni få läsa om  hur en kommun fungerar och styrs rent politiskt och vilka möjligheter du har att påverka ditt närsamhälle.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Dessa mål sammanfattar vad  Du skall arbeta mot i detta område:

* Få kunskaper om vilka olika typer av företag som finns i din kommun och varför de ligger på de platser de gör. Kunna redogöra för viktiga näringar i såväl din kommun som i Sverige och världen. 
* Kunna visa att du förstått hur ditt samhälles näringsliv och människors försörjning (sätt att överleva) har förändrats över tid; vad vi har levt på förr och vad vi lever utav idag och förklara varför det är så.  
* Lära dig hur du kan samla in kunskaper med olika metoder i geografi. Exempelvis genomföra intervjuer, undersökningar och studiebesök.
* Visa att du att som helhet förstått hur en kommun hänger samman, både vad gäller företagande och kommunal demokrati.
* Lära dig var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du kommer bedömas utifrån kunskapskraven i Geografi och Samhällskunskap i Lgr 11.
Dessa hänger samman med de mål som du skall arbeta mot och som finns specificerade här ovan. Kunskapskraven finns i nedan matris och genom att studera den får du också en uppfattning om hur du skall arbeta för att nå respektive betygsnivå.

Du kommer bedömas löpande under arbetets gång genom hur du tar ansvar i ditt arbete, hur du genomför din undersökning kring det lokala företagandet, din medverkan i diskussioner kring de olika områdena och dagsaktuella samhällsfrågor samt muntlig redovisning av företagsbesök och avslutande skriftlig skrivning. Stor vikt läggs på hur du tar eget ansvar för dina studier och redovisar hur du tänker arbeta, och hur du visar detta, för att nå de olika kunskapsmålen i ämnet.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Undervisningen består i olika moment. Detta kommer att bestå av två delar: Ena delen består av studier kring näringslivet, med gemensamma studiebesök och av en fältundersökning i Tanum Kommun . Den andra delen handlar om hur en kommun fungerar och styrs.

Undervisning rörande handel och näringsliv

Läsa sidorna 92-110 i Geografi 7-9 samt skriftligt redogöra för frågorna på sidan 111 i samma bok. 

Vi kommer dessutom ha kontakter med samhället genom: 
1.Studiebesök hos Hamburgsund Infocenter och gästhamn (hela klassen). 
2. Studiebesök av Elisabeth Jonsson, näringslivsutvecklare. 
3. Besök på ytterligare lokala företag  som sker löpande under höstterminen. 


Vidare kommer undervisningen innehålla genomgångar, diskussioner, film och dagsaktuella frågor där du förväntas delta aktivt.

Tidsåtgång:
SO-lektionerna V 45-50 : Förberedelse, fältstudie, sammanställning, gemensamma studier. 

Redovisning :
Redovisning görs genom i avslutande skrivning samt genom muntlig presentation i grupp där ni redovisar
ert företagsbesök för övriga i klassen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9

Matriser

Sh Ge
Kunskapskrav i geografi åk 7-9

E
C
A
Geografiska begrepp
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Mönster för handel och kommunikation
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation
Mönster för handel och kommunikation forts
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Källhantering
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Källhantering forts
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Fältstudier
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Sh Ge
Kunskapskrav i samhällskunskap åk 7-9

E
C
A
1. Samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
2. Samhällsfrågor forts
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
3.Källkritik
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
4. Demokratiska processer
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: